{if 0} {/if}

הגעת לגיל פרישה מהעבודה? הנך זכאי/ת לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי...
תשלום קצבת זקנה באמצעות המוסד לביטוח לאומי - מי זכאי לקצבה וכמה?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

קצבת זקנה - הזכות של כל אזרח בישראל!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (162) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 162 reviews
Hebrew

קצבת זקנה הינה קצבה אשר משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי לתושבי ישראל אשר הגיעו לגיל הפרישה במטרה להבטיח להם הכנסה חודשית מינימלית קבועה לעת זקנה.

מי שקיבל קצבת נכות כללית עד הגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יקבל קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן.

מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, יבחר באחת מהקצבאות הללו.

בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכה עבודה, כלומר, ישלם לו סכום חד-פעמי במקום הקצבה ולאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה המגיעה לו.

התנאים לקבלת קצבת זקנה

על מנת לקבל את קצבת הזקנה יש לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: הגעה לגיל המזכה, השלמת תקופת האכשרה, ותשלום דמי הביטוח הלאומי כמפורט להלן.

הגעה לגיל המזכה

קיימים שני גילאים שונים לצורך קבלת קצבת זיקנה:

גיל הפרישה לפי החוק בכפוף למבחן הכנסות

גיל הפרישה לגברים הנו 67 שנה, ולנשים הנו בין 60-62 שנה, בהתאם לתאריך הלידה שלהן.

מבחן ההכנסות כולל הכנסות מעבודה ו/או שלא מעבודה.

כדי לבחון את העמידה בקריטריון משולב זה של גיל פרישה + הכנסות, ניתן להשתמש בסימולטור אשר מופיע באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. 

גיל הזכאות המוחלט ללא תלות במבחן הכנסות

גיל הזכאות המוחלט לגברים הנו 70 שנה, ולנשים הנו בין 65-70 שנה, בהתאם לתאריך הלידה שלהן.

מי שהגיע לגיל הפרישה אך לא עמד במבחן ההכנסות מאחר והן נמצאו גבוהות מדי, יוכל לקבל את קצבת הזקנה עם הגיעו לגיל הזכאות המוחלט, ללא כל קשר להיקף ההכנסות שלו.

בנוסף, עבור כל שנה שבה הוא לא קיבל קצבת זקנה בין גיל הפרישה שלו לגיל הזכאות המוחלט, בשל הכנסות גבוהות מעבודה, הוא יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 5%.

מי שחודש לידתו אינו רשום בתעודת הזהות שלו, יחשב כאילו הוא נולד ב-1 באפריל של שנת לידתו.

השלמת תקופת האכשרה במסגרת ביטוח הזקנה

תקופת אכשרה הנה תקופת ותק מינימלית שבמסגרתה המבוטח היה מבוטח בביטוח זקנה. על מנת לקבל את קצבת הזקנה, יש גם להשלים את צבירת תקופה זו.

מי שעלה לישראל ממדינה החתומה עמה על אמנה בינלאומית וצבר תקופות אכשרה בשתי המדינות, עשוי להיות זכאים לקבלת קצבת זקנה הן ממדינת ישראל והן מהמדינה ממנה הוא עלה.

בארץ קיימות תקופות אכשרה שונות לגברים ונשים:

תקופת האכשרה לגברים

תקופת האכשרה לגברים כוללת אחת מבין התקופות החילופיות שלהלן:

  • 60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה את המבוטח בקצבת זקנה. 
  • 144 חודשים
  • 60 חודשים לפחות, וזאת בתנאי שמספר החודשים שבהם הגבר היה מבוטח בביטוח זקנה מהיום שבו הוא נעשה תושב ישראל בפעם הראשונה, גדול ממספר החודשים שבהם הוא לא היה מבוטח.

תושב חוזר אשר לא צבר אחת מתקופות האכשרה שלעיל, יכול להיות זכאי לגמלת זקנה מיוחדת עד שהוא יצבור את אחת מתקופות האכשרה הללו.

תקופת האכשרה לנשים

תקופת האכשרה לנשים כוללת מסלולים נפרדים וזאת בהתאם למצבן המשפחתי.

רווקה שעלתה לארץ לראשונה לאחר גיל 59-55 פטורה מלצבור תקופת אכשרה. רווקה שנולדה בארץ, או שעלתה לארץ לראשונה לפני הגיל המזכה אותה בפטור מתקופת האכשרה, צריכה לצבור תקופת אכשרה כמו הכללים שחלים על הגברים.

אשה שהגיעה לגיל הפרישה כשהיא גרושה, אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, עגונה, אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה, וכן אשה שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם לחודש שבעבורו את זכאית לקצבת זקנה -  זכאית לקצבת זקנה מגיל פרישה ואילך, ללא צורך בצבירת תקופת אכשרה כלשהי.

אשה שהגיעה לגיל פרישה כשהיא נשואה למבוטח בביטוח זקנה, או כשהיא אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, תהיה זכאית לקצבת זקנה מגיל הפרישה, בתנאי שהיא צברה את אחת מבין תקופות האכשרה הבאות בהיותה מבוטחת במסגרת מסלול ביטוח 2:

  • 60 חודשים ב-10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה את האשה בקצבת זקנה.
  • 144 חודשי ביטוח
  • 60 חודשי ביטוח לפחות, וזאת בתנאי שמספר החודשים שבהם האשה הייתה מבוטחת בביטוח זקנה מהיום שבו היא נעשתה תושבת ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שבהם היא לא הייתה מבוטחת.

במידה והיא לא צברה את אחת מהתקופות הללו, היא תהיה זכאית לקצבת זקנה בהגיעה לגיל הזכאות המוחלט, בתנאי שהיא צברה את אחת מבין תקופות האכשרה הבאות בהיותה מבוטחת במסגרת מסלול ביטוח 1:

  • 60 חודשים, בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת זקנה.
  • 144חודשים.  

תשלום דמי הביטוח הלאומי כחוק

על מנת שהמבוטח היה זכאי לקבלת קצבת הזקנה, יש לדאוג גם ששולמו בעדו דמי הביטוח הלאומי כחוק עד למועד הגעתו לגיל זכאותו לקבלת הקצבה וזאת בהתאם לסטטוס המקצועי שלו.

עובד שכיר - חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי עבור עובד שכיר מוטלת על המעסיק שלו, למעט במקרים בהם העובד איננו מקבל שכר, כגון בזמן חופשה ללא תשלום שמעל חודשיים, שאז החובה מוטלת על השכיר. יחד עם זאת, במידה והמעסיק הפר את חובתו לא תיפגע זכותו של העובד לקבל את קצבת הזקנה שלו.

עובד עצמאי - חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי עבור עובד עצמאי מוטלת על העובד עצמו. במידה והוא ממשיך לעבוד גם לאחר שהוא מקבל קצבת זקנה, אין הוא צריך להמשיך לשלם את מלוא דמי הביטוח הלאומי, אלא רק את מרכיב נפגעי העבודה.

מי שאינו עובד כלל - חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי עבור מי שאינו כלל, לא כשכיר ולא כעצמאי, מוטלת אף היא עליו וזאת עד הגעתו למועד זכאותו לקצבת זקנה. במידה והוא מפר חובה זו, הוא לא יהיה זכאי כלל לקצבת זקנה, או שיהיה זכאי לקצבת זקנה חלקית, עד לתשלום מלוא החוב שלו לביטוח הלאומי.

עקרת בית - פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי והיא תהיה זכאית לקבלת קצבת הזקנה עם הגיעה לגיל הזכאות לכך.

אופן הגשת התביעה לקבלת קצבת זקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה, וזאת  בסמוך ליום שבו המבוטח לגיל המזכה אותו בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. את התביעה ניתן להגיש בפקס, בדואר, או בתיבת השירות של הסניף.

מי שהגיש את התביעה לאחר שכבר חלפו 12 חודשים ממועד זה, ככלל, יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עד ל-12 חודשים אחורנית לכל היותר מיום הגשת התביעה שלו.

יחד עם זאת, מי שהגיש את התביעה מ-1.2.2008 ואילך, לאחר שהגיע לגיל הזכאות המוחלט לקצבת זקנה, יהיה זכאי לתשלום יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עד ל-48 חודשים אחורנית לכל היותר מיום הגשת התביעה שלו.

חשוב לדעת כי תקופת 48 החודשים שלפני הגשת התביעה, נכללת גם תקופה שבה המבוטח היה בין גיל הפרישה לגיל הזכאות המוחלט לקצבת זקנה.

בתקופה זו, שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות המוחלטת, הוא יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי רק עבור שנה אחת. השנה לא חייבת להיות רצופה.

סכומי קצבת הזקנה

סכומי קצבת הזקנה הבסיסית החודשית נקבעים בהתאם להרכב המשפחה של המבוטח וזאת כמפורט להלן, ונכון ליום 1.1.2018:

הרכב משפחה סכום
יחד/ה 1,535 ש"ח
יחיד/ה בן/בת 80 ומעלה 1,622 ש"ח
זוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) 2,307 ש"ח
זוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 2,394 ש"ח
יחיד/ה + ילד 2,021 ש"ח
זוג + ילד 2,793 ש"ח
יחיד/ה + 2 ילדים ומעלה 2,507 ש"ח
זוג + 2 ילדים ומעלה 3,279 ש"ח

אם כל אחד משני בני הזוג עונה בנפרד על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד.

לסכום הבסיסי מתווספות התוספות הבאות:

תוספת ותק
: תוספת בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית, בעד כל שנת ביטוח מלאה, שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. התוספת לא תעלה בסך הכל על 50% מהקצבה. שנת ביטוח מלאה כוללת 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

תוספת דחייה קצבה: תוספת שמשולמת במקרים שלא היתה זכאות לקצבת זקנה בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה מגיעה למבוטח קצבת זקנה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה. שיעור התוספת הנו 5% מן הקצבה, כולל תוספת הוותק, בעד כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה.

תוספת תלויים: תוספת שמשולמת בעד בן/ת זוג של מקבל הקצבה שאינם מקבלים קצבה, וכן שני ילדיו הראשונים של מקבל הקצבה עד לגיל 18 או עד לתום השירות הצבאי / שירות לאומי / עתודה / לימודי התיכון.

בעיות מול הביטוח הלאומי? הכנסו לפורום הגדול בישראל לזכויות עובדים!


עדכון אחרון: 05/08/2018 14:15   
תגיות בעמוד:   המוסד לביטוח לאומי    פרישה וגמלאות   
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. קצבת זקנה
אני עובדת 50 שנה במשרה מלאה ומקבלת קצבת זקנה חלקית. באיזה גיל אקבל קצבת זקנה מלאה (אני אם חד הורית, גרושה.). להזכירכם הפנסיה שיש לי היא מאז שהממשלה החליטה. כאמור גרושים. אשמח לתשובתכם במייל זה ואשמח אם תעלו את קצבת הזקנה כמו שמעלים לשרי הממשלה או למשכורת הממוצעת במשק. מירב
סגור
הוסף תגובה

מירב 08/02/2015 16:12
2. שכר לגימלאים
28.12.13 שבת שלום הגיע הזמן לעדכן את שכר הגמלאים שהוא נמוך ביותר בין 1,500-2,000 ש"ח ולא כולם מקבלים תשכורת פנסיה וספות, מאחר והגימלאים כמובן בגיל כזה שאין להם כוח להתמודד ולעשות רעש אז אנא מכם תדונו בנושא חשוב זה לטובת כל הקשישים במדינה - ונקווה שהנושא יגיע גם לממשלה לדיון תודה גאולה
סגור
הוסף תגובה

גאולה 28/12/2013 12:22
3. סכומי הכנסה מזכים
נראה לי ששהגיע הזמן שתעדכנו את הסכומים המזכים קבלת קצבת זקנה , לבעלי הכנסה נראה לי שהעדכון שלכם בן כמה שנים ואולי יותר בברכה דב
סגור
הוסף תגובה

דב 17/11/2013 13:53
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!