{if 0} {/if}

הכירו את ההליך החוקי לצורך פירוקה חברה מרצון לפי בקשת נושים! לחצו כאן לפרטים...
פירוק חברה על ידי נושים - הכירו את ההליך המשפטי לפירוק החברה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הדרך לפירוק חברה על ידי נושים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews
Hebrew

עקרונית ועל פי פקודת החברות קיימות שלוש דרכים עיקריות לפירוק חברה: בידי בית משפט, בפיקוח בית משפט ומרצון.

בעוד ששתי הדרכים הראשונות מתבצעות בתוך כתלי בית המשפט, הדרך השלישית, של פירוק מרצון, הינה הליך יחודי, הואיל והוא מתנהל לחלוטין מחוץ לכותלי בית המשפט, וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים מורכבים.

פירוק חברה על ידי נושים הינו אחת משתי הדרכים לפיהן ניתן לפרק חברה מרצון. הדרך השניה לפירוק מרצון הינה פירוק באמצעות בעלי המניות של החברה.

בעניין זה חשוב להבין כי ישנה עוד דרך לפירוק חברה על ידי נושים, אולם במקרה השני, להבדיל, אין המדובר בפירוק מרצון של החברה, אלא בפירוק שנעשה באמצעות בית המשפט, וזאת לרוב בניגוד לרצונה של החברה.

על מנת להבדיל בין שתי הדרכים הללו לפירוק מרצון, יש לבחון את כושר הפרעון של החברה, באופן לפיו ביכולתה לפרוע את מלוא חובותיה לנושיה תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה:

במידה ויש לחברה כושר פירעון - אזי פירוקה הרצוני של החברה יעשה באמצעות בעלי מניותיה, וזאת בהתאם לסעיף 322 לפקודה.

לעומת זאת, במידה ולחברה אין כושר פרעון - אזי פירוקה הרצוני של החברה יעשה על ידי נושיה, וזאת בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות, וכפי שיפורט להלן.

שלבי הליך הפירוק של חברה על ידי הנושים

מדובר בהליך עתיר שלבים ומסמכים פרוצדוראליים-טכניים ולכן נדרש ליווי צמוד של עורך דין מנוסה.

הליכי הפירוק הנם כמפורט להלן:

כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים בעניין פירוק החברה ומינוי מפרק לחברה

1. על החברה לזמן אסיפה כללית של בעלי מניות.

2. על החברה לזמן אסיפת נושים לאותו מועד בו מזומנת האסיפה הכללית או ליום המחרת. לשם כך, יש לפרסם הודעה על זימון אסיפת נושים ברשומות וכן בעיתון מקומי הנפוץ במחוז בו נמצא המשרד הרשום / מקום עסקיה העיקרי של החברה, לפחות 21 יום לפני מועד אסיפת הנושים. את ההזמנות לנושים יש לשלוח בדואר.
 
3. על הדירקטורים להגיש לאסיפת הנושים דו"ח מלא על מצב עסקי החברה, הכולל את רשימת נושים, אומדן תביעותיהם וכו'.

4. על בעלי המניות והנושים להציע במסגרת אסיפותיהם הנפרדות מועמד למינוי כמפרק. במידה והציעו מועמד שונה, מועמד הנושים יהא כמפרק. במידה והנושים לא הציעו אף מועמד מטעמם, מועמד החברה יהא המפרק.  במידה ויש גורם המתנגד למינוי, יש ביכולתו לפנות לביהמ"ש.

5. יש לשלוח לפרסום ברשומות את ההחלטות בדבר פירוק החברה ומינויו של המפרק תוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטות הללו.
 
6. יש לשלוח לרשם החברות את העתקי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית ואסיפת הנושים, וכן הודעה מקורית מטעם המפרק בדבר מינויו, תוך 21 יום לאחר קבלת החלטות אסיפת בעלי המניות ואסיפת הנושים. בהודעה יש לציין  את שם המפרק, מס' ת"ז, כתובת המפרק, שם החברה, מס' ח"פ של החברה, מועד כניסת  מינוי המפרק לתוקף.

פעילות המפרק לפירוק וחיסול עסקי החברה

7. לאחר רישום מינוי המפרק ברשם החברות, יפעל המפרק לפירוק וחיסול עסקי החברה כליל, וכן לסילוק החובות שלפי נושיה, ככל הניתן.

בין היתר, על המפרק לטפל בשלב זה גם בסילוק חובותיה של החברה כלפי עובדיה, אשר אף הם נמנים על נושי החברה. לשם כך, על העובדים להגיש תביעת חוב בפני מפרק החברה. תביעת החוב תכלול בדרך כלל תשלומים בגין שכר עבודה, כספי מיסים שהחברה ניכתה משכר העובדים אך טרם העבירה לרשויות המס, ותשלומי חובה אחרים לתקופה של עד שנה טרם הפירוק.
 
8. בסיום פעילותו, על המפרק להכין דו"ח פירוק סופי, אשר יראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה. המפרק יציין את פרטיו ופרטי החברה בדו"ח הפירוק הסופי ויחתום על הדו"ח.

9. לאחר הכנת הדו"ח הסופי על המפרק לזמן אסיפה כללית סופית של החברה, על מנת להציג בפניה את דו"ח הפירוק הסופי ולקבל את אישורה לכך. לשם כך, יש לשלוח לשם פרסום ברשומות את ההודעה לזימון אסיפה זאת, וזאת כחודשיים לפני מועד האסיפה.

בקשת פטור מתשלום אגרה 

10. במידה ולחברה קיימים חובות אגרה שנתית לרשם החברות, עליה לשלמם או להגיש בקשה לפטור מאגרה באמצעות המסמכים המקוריים הבאים:

תצהיר אי פעילות - תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק, חתום על ידם ומאומת כדין על ידי עורך דין המתמחה בדיני חברות.

אישור ממס הכנסה - אישור מטעם אגף מס הכנסה המעיד כי החברה לא פתחה תיק או כי סגרה את התיק במס הכנסה, תוך ציון המועד לכך.

אישור ממע"מ - אישור מטעם אגף מס ערך מוסף המעיד כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד לכך.

לחילופין, במקום אישורי מס הכנסה ומע"מ, רשאית החברה לצרף לתצהיר אי הפעילות את המסמכים המקוריים הבאים:

אישור מאת רואה חשבון המבקר של החברה – אשר מונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, ואשר מאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שבו הופסקה הפעילות.

העתק דו"חות אי פעילות שהוגשו למס הכנסה – הכוללים דיווח שלא התקיימה פעילות עבור כל שנה בה מבוקש פטור מאגרה, בצירוף חותמת נתקבל מטעם מס הכנסה.

 סיום הליכי פירוק החברה

11. לצורך סיום הליך הפירוק, על החברה לשלוח לרשם החברות את המסמכים הבאים, וזאת תוך 7 ימים ממועד כינוס האסיפה הסופית:

א. העתק הפרסום ברשומות בדבר החלטת הפירוק ומינוי המפרק.
ב. העתק הפרסום ברשומות בדבר כינוס האסיפה הסופית.
ג. הודעה על אישור הדו"ח הסופי ע"י האסיפה הכללית.
ד. מסמכי הבקשה לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית, כאמור בסעיף 10 לעיל.

12. קבלת הודעה מטעם רשם החברות בדבר חיסול החברה.

הליך פירוק החברה מרצון על ידי נושיה אינו כרוך בעלות, למעט תשלום אגרות פרסום ברשומות.

יש לך שאלות לגבי הליך פירוק חברה ע"י נושים?
חייג/י לשיחה אישית עם עורך דין: 072-336-0524


האם הכתבה עזרה לך להבין את הדרך לפירוק חברה ע"י נושים? כן בהחלט. הכתבה ברורה ומעניינת. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר בכתבה מידע חשוב.
עדכון אחרון: 01/12/2019 09:20
תגיות בעמוד:   חברות ותאגידים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!