{if 0} {/if}

באילו מקרים יוכל עובד שמתפטר לקבל פיצויים למרות שחתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים?
מתי עובד שהתפטר וחתום על סעיף 14 לחוק זכאי לקבל פיצויי פיטורים?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

פיצויי פיטורים בהתפטרות ולמרות סעיף 14 לחוק

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews
Hebrew

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע הסדר אשר מאפשר לעובד לקבל פיצויי פיטורים לא רק כאשר הוא מפוטר, אלא גם כאשר הוא מתפטר מיוזמתו ממקום עבודתו, וזאת בנסיבות שאין לראות בהן כפיטורים המזכים אותו בפיצויים כחוק.

הדבר אפשרי במידה והוא נקבע במסגרתו של הסכם קיבוצי או בהתאם לאישור הכללי של שר התמ"ת בעניין זה, שאז נדרש שהדבר גם יכתב במפורש במסגרת הסכם ההעסקה האישי של העובד.

בהקשר זה מתעוררת השאלה מתי יהיה עובד שחתום על סעיף 14 זכאי, בין מכח הסכם קיבוצי, בין מכח ההסכם אישי שלו והאישור הכללי, ואשר התפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים בחזקת מפוטר, לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו לזכותו.

שאלה זו נדונה והוכרעה במסגרת הליך ס"ע 20853-07-11 סדובסקי נ' ווישי ישראל בע"מ אשר התנהל בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

תביעה זאת עסקה במקרה של עובד שהועסק בחברת אלקטרוניקה, אשר היה חתום על סעיף 14 במסגרת הסכם עבודה אישי ולפי האישור הכללי. בהתאם לכך, העובד בוטח במסגרת קרן פנסיה.

העובד התפטר מיוזמתו לאחר כ-4 שנות עבודה, בנסיבות שלא זיכו אותו בקבלת פיצויים בחזקת מפוטר.

כשביקש העובד מהחברה לשחרר לידיו את כספי פיצויי הפיטורים שנצברו לזכותו בקרן הפנסיה שלו, התעוררה ביניהם מחלוקת לגבי מועד זכאותו של העובד לקבלת כספים אלו:

העובד טען שמועד זכאותו לקבלת פיצויי הפיטורים הנו בתום יחסי העובד מעביד ביניהם.

החברה טענה מנגד כי מועד זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים הנו רק בקרות אירוע מזכה, קרי: נכות, מוות או יציאה לפנסיה, וכי עד אז אמורים כספי הפיצויים להמשיך ולהיות מופקדים בקרן הפנסיה.

בית הדין ציין כי האישור הכללי שניתן ע"י שר התמ"ת מכח סעיף 14 לחוק, קובע כי על מנת שתשלומי המעסיק יבואו במקום פיצויי פיטורים, עליהם לעמוד במספר תנאים שנקבעו באישור.

אחד התנאים אשר מצויין בסעיף 2(ב) לאישור הכללי קובע כי בתוך שלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעסיק, יערך הסכם בכתב בין המעסיק לבין העובד, אשר יקבע בין היתר כך:

"ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה, או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה. לעניין זה, "אירוע מזכה"- מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר".

בהתאם לכך קבע בית הדין כי משאין מחלוקת כי העובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, הרי שמכוחו של הסכם העבודה בצירוף האישור הכללי, ויתרה החברה על זכותה בפיצויי הפיטורים שהפרישה לטובת העובד, אך זאת בתנאי שהעובד לא ימשוך את הכספים לפני קיומו של אירוע מזכה, כהגדרתו באישור הכללי.

כלומר, החברה אמנם אינה זכאית לקבל חזרה במועד סיום יחסי העבודה את הכספים שהפרישה, אולם היא עשויה להיות זכאית להם בבוא העת, רק אם העובד או מי מבין שאריו, ימשכו כספים מהקרן שלא בשל אירוע מזכה, כהגדרתו בסעיף 2 לאישור הכללי.

מכאן נובע שכל עוד לא אירע אירוע מזכה אין העובד זכאי למשוך את כספי פיצויי הפיטורים. סיום יחסי עובד מעביד, כטענת העובד, איננו נחשב בגדר אירוע מזכה על פי האישור הכללי.

הרציונל העומד בבסיס תנאי זה הוא עידוד העובד לחיסכון פנסיוני, שמא ימשוך את הכספים במועד מוקדם יותר ובהגיעו לגיל פרישה יוותר ללא הכנסה וללא מקורות מחייה.

יתרה מכך, תקנה 66 לתקנון קרן הפנסיה של העובד, שהייתה בתוקף כשהעובד התפטר מעבודתו אצל החברה, קבעה כך:

(א) הופסקה עבודת העמית אצל המעסיק, בנסיבות המזכות אותו, או את שאריו, בפנסיה או בפיצויי פיטורים, לא יוחזרו כספים למעסיק, והקרן תעניק זכויות לעמית או לשאריו בהתאם לתקנון.

(ב) הופסקה עבודת העמית אצל המעסיק, שלא בנסיבות המפורטות בסעיף קטן א' לעיל, תחזיר הקרן למעסיק את הכספים אשר נזקפו ע"ח פיצויי הפיטורים ו/או תגמולי המעסיק, על פי בקשתו בכתב שהתקבלה בקרן. כל זאת אם הוקנתה למעסיק הזכות לתבוע את החזר הכספים בהסכם העבודה החל אצל המעסיק או בהסכם שנערך בין המעסיק לבין העמית והכל בכפוף להסדר התחיקתי.

כלומר ובהתאם לתקנה 66 לתקנון הקרן, החברה רשאית למשוך את רכיב הפיצויים של העובד, שכן כאמור הסכם העבודה מחיל על הצדדים את האישור הכללי, וממילא מחיל את תנאי משיכת כספי הפיצויים בחזרה, אם כספי התגמולים ימשכו על ידי העובד שלא בשל אירוע מזכה.

גם סעיף 6 להסכם העבודה קובע את האפשרות של החברה למשוך את הכספים בחזרה בגין משיכת כספים שלא בשל אירוע מזכה. זכאות זו מביאה לתוצאה לפיה בשלב זה אין העובד זכאי לקבל את כספי פיצויי הפיטורים שהופקדו בקרן הפנסיה.

למסקנה דומה ניתן להגיע למקרא סעיף 26(א)(1) לחוק פיצויי פיטורים, שכותרתו סכומים משוריינים, אשר קובע בין היתר כי סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או לעיקול.

עם זאת, סעיף זה גם קובע כי הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה.

במסגרת הליך דב"ע נג/ 5-6 תפזול תעשיות כימיות בע"מ נ' הקופה המרכזית לפיצויים שליד בנק לאומי בע"מ, נקבע כי מטרת סעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורים הינה להבטיח כי העובד או שאיריו יקבלו את פיצויי הפיטורים המגיעים לו כאשר הוא יהיה זכאי להם, וכי הכספים בקופה הם כספי המעסיק והם משוריינים למטרה ספציפית ומוגדרת.

עוד נקבע כי הנסיבות שנדונו בהליך תע"א 11260/07 לייכטר נ' רשת כל שיטות גידור בע"מ שונות מהמקרה דנן משום ששם נקבע במפורש לגבי תנאי ההעסקה של העובד שם, כי הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בכל מקרה של סיום קשר העבודה, למעט בנסיבות ספציפיות השוללות זכאות לפיצויים המנויות בחוזה.

מצב זה שונה עובדתית מהמקרה דנן, שכן בסעיף 6 להסכם העבודה סוכם במפורש שהחברה תהייה זכאית למשוך בחזרה את כספי הפיצויים בתנאים האמורים בסעיף זה, וכך גם הוסכם מעצם צירופו של האישור הכללי כנספח להסכם העבודה, והפיכתו לחלק בלתי נפרד מההסכם.

כמה מילים לסיכום...

עובד שחתום על סעיף 14 והאישור הכללי, אשר התפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בקבלת פיצויי פיטורים בחזקת מפוטר, יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים שלו רק בקרות אירוע מזכה, קרי, נכות, מוות או יציאה לפנסיה.

עד לקרות אירוע מזכה כאמור, ימשיכו כספי הפיצויים להיות מופקדים בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.

במקרה והעובד ינסה למשוך את הכספים שלא בשל אירוע מזכה, יוחזרו כספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים אל המעסיק.

שאלות? חייג/י לשיחה עם עורך דין: 072-334-2000


האם הבנת מתי ניתן לקבל פיצויים בהתפטרות למרות סעיף 14? כן בהחלט, הכתבה ברורה ומפורטת מאד. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. לא ממש, חסר בכתבה מידע רב וחשוב.
עדכון אחרון: 29/02/2016 15:56   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    מידע למעסיקים    הפסקת עבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
כתבות והודעות בפורום
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc