{if 0} {/if}

בונוסים לשכר החודשי או שכר על בסיס עמלות - דברים שחשוב לכל עובד/ת לדעת...
בונוסים לשכר החודשי או שכר על בסיס עמלות - דברים שחשוב לדעת!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

כל מה שחשוב לדעת על עמלות ובונוסים לשכר

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (63) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 63 reviews
Hebrew

עמלות ובונוסים הינם רכיב בתלוש השכר ומהווים חלק משכרו של העובד. לא מעט פעמים מתעוררת מחלוקת בין המעסיק והעובד בעניין משמעות התשלום.

האם תשלום בונוס מהווה חלק משכר העבודה החודשי או מהווה תוספת לשכר? לתשובה לשאלה זו משמעות רבה כפי שיפורט בהמשך.

מהו בונוס?

בונוס הוא תשלום לעובד המשולם על ידי המעסיק כתמריץ להישגים בעבודה ולעידוד הצטיינות. בתי הדין לעבודה נוהגים לראות בבונוס כתוספת לשכר המותנית בהתקיימותו של תנאי או של מצב ואינה חלק מהשכר הרגיל.

נניח שעובד משתכר 5,000 ₪ בחודש. אחת לשנה מעניק מעסיקו 1,500 ₪ לחמישה עובדים מצטיינים.

כלומר, משולמת לעובדים תוספת שכר חד פעמית ובהתקיים התנאי של הצטיינות. סכום זה יחשב כבונוס. אמנם באותו החודש ישולמו לעובד 6,500 ₪ אך השכר הבסיס יוותר 5,000 ₪ ללא תוספת הבונוס.

דוגמא נוספת: עובד הצטיין בעבודתו במהלך חודש עבודה מסויים והמעסיק החליט להוסיף באופן חד פעמי לשכרו החודשי סכום של 1,000 ₪. סכום זה הינו בונוס ולא יחשב כחלק מהשכר של אותו החודש.

מהן עמלות?

עמלות הן פרמיות תמורה המשולמת לעובד מדי חודש עבור תפוקת עבודתו ועמידתו ביעדים. בית הדין קבע כי עמלות מכירה של איש מכירות מהוות רכיב שכר לכל דבר ועניין.

לדוגמא: עובד שהינו איש מכירות ששכרו מורכב משכר בסיס ועוד 300 ₪ על כל מכירה שיבצע.

תוספת זו מהווה עמלה ומהווה חלק משכרו של העובד. נניח ושכר הבסיס הינו 5,000 ₪ ובחודש אחד העובד ביצע 10 מכירות (סה"כ עמלות 3,000 ₪) בסיס משכורתו החודשית תהיה 8,000 ₪.

מדוע קיים הצורך להבחין בין בונוס ובין עמלה?

הבדלה בין חלק משכר הבסיס החודשי לבין תוספת לשכר החודשי הינו צורך חישובי מהותי והמגלם בתוכו את זכויות העובד.

זכויות שונות של העובד הינן זכויות חישוביות הנגזרות מסכום השכר הבסיסי החודשי.

האבחנה למעשה קובעת מהו שווי שעת עבודה של העובד ומשפיעה על חישובי ההפרשות, תשלומי מיסים, תוספת שעות נוספות וזכויות וחובות של העובד, לפי הפירוט שנביא מיד.

עוד בנושא: האם עמלות מכירה נכללות בחישוב גמול עבודה בשבת?    האם צריך לכלול עמלות מכירה בחישוב שעות נוספות?

תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות

על-פי תקנות הביטוח הלאומי (תקנות תשלום פטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה – 1995, במקרים בהם התשלום הנוסף הינו בשיעור של לפחות מחצית משכרו החודשי הרגיל של העובד, חלה חובת פריסה ואילו תשלום נוסף בשיעור הנמוך ממחצית השכר החודשי הרגיל יש לצרף, לענין תשלום דמי ביטוח לאומי - לשכר החודש שבו הוא שולם.

בפריסה יש לחלק את הבונוס במספר חודשי העבודה של העובד בשנה ולשלם את דמי הביטוח הלאומי הנוספים.

לעומת זאת, עמלות מהוות חלק משכרו החודשי של העובד ואינן נחשבות כתשלום נוסף כהגדרתו בתקנות הנ"ל ולכן דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות יחושבו משכרו של העובד הכולל את העמלות.

ענייני מיסוי

רשות המיסים סיווגה את תשלום הבונוס כהכנסת עבודה. עמלות כאמור, מהוות חלק מהשכר הרגיל. אי לכך יש למסות רכיבים ותוספות שכר אלו.

פיצויי פיטורים

השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים הוגדר בתקנות פיצויי פיטורים (תקנות חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964.

בונוס ומענק חד פעמי אינם בגדר רכיבי שכר לצורך חישוב פיצויים, לעומת זאת עמלות מהוות חלק מהשכר החודשי ונכללות בחישוב הפיצויים.

לעובד חודשי פיצויי הפיטורים יחושבו - שכר בסיס של המשכורת אחרונה (ללא תשלומים חד פעמיים) X מס' שנות עבודה.

לעובד בשכר בסיס בתוספת עמלות פיצויי הפיטורים יחושבו - שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות בשנים עשר החודשים האחרונים לעבודה X מספר שנות עבודה.

ליחצו כאן לקריאה מקיפה על פיצויי פיטורים

תשלומי פנסיה חובה

בדומה לפיצויי פיטורים, ההפרשות לפנסיית חובה נגזרות מהשכר הרגיל שאינו כולל תשלומים מיוחדים ו/או חד פעמיים.

נחזור לדוגמאותינו הקודמות. לעובדים אשר קיבלו מענק חד פעמי לכבוד ראש השנה, יופרשו האחוזים לפנסיית חובה משכרם הרגיל, כלומר מתוך 5,000 ₪.

לעומת זאת לאיש המכירות המקבל מדי חודש עמלות לפי היקף מכירותיו, יופרשו אחוזי פנסיית החובה מתוך שכרו הכולל לאותו החודש - 8,000 ₪.

שעות נוספות

חישוב שעות נוספות הינו יומי ובהתאם למספר שעות העבודה היומיות של העובד. התגמול בעבור שעות נוספות (שעתיים ראשונות תוספת של 25% ומהשעה השלישית ואליך תוספת של 50% ובכפוף להיתרים להעסקה בשעות נוספות) הינו על בסיס משכורתו הרגילה של העובד.

מכאן, שבונוס חד פעמי לא ילקח בחשבון לצורך חישוב שווי שעת עבודה. לעובד המקבל עמלות, חישוב השווי של שעת עבודה יהיה בחלוקת הבסיס + העמלות חלקי 176 שעות חודשיות.

לשווי של שעת העבודה יש להוסיף את תוספת האחוזים בגין שעות נוספות.

יצויין כי במקרים בהם משולם לעובד באופן קבוע רכיב שעות נוספות גלובליות, ובמידה ומתקיימות דרישות החוק, יש לבחון האם העובד אכן עובד בשעות הנוספות המשולמות לו, כי אז המדובר בתוספת אמיתית והשעות הנוספות לא יחושבו כשכר הרגיל, או שמא המדובר בתוספת פיקטיבית ואז יש לראות את התשלום כחלק משכר היסוד.

לחצו כאן לעוד מידע בנושא שעות נוספות

פסקי דין בנושא עמלות ובנוסים לעובדים

עובדת בחופשת לידה ערערה כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לכלול מענק רבעוני שקיבלה טרם הלידה בחישוב דמי הלידה.

תקנות הביטוח הלאומי (תקנות תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) מבחינות בין שכר חודשי רגיל המוגדר כשכר שנהוג לשלמו לעובד מידי חודש, לבין תשלום נוסף, המוגדר כשכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים.

בית הדין בחן מהותית את התשלום שכונה במקרה הנדון מענק רבעוני וקבע שהתשלום היווה למעשה חלק משכרה החודשי הרגיל של העובדת, גם אם שולם, מטעמי המעביד, אחת לרבעון בלבד ועל-פי התקנות עליו להילקח בחשבון במלואו בעת חישוב שכרה הקובע לצורך חישוב דמי הלידה.

ערעורה התקבל וחישוב דמי הלידה נערך בהתבסס על שכר היסוד בצירוף המענק הרבעוני במלואו (עב"ל 543/09 פלונית נ' המוסד לביטוח לאומי).

מקרה נוסף הוא מקרה של ערעור עובד כנגד מעסיקו בדרישה לכלול תשלומי פרמיות בחישוב פיצויי הפיטורים וההודעה המוקדמת.

המערער עבד כמנהל מרכז להדרכת מחשבים וכמנהל מכירות עד שפוטר מעבודתו. בהסכם העבודה נקבע כי המערער יקבל פרמיה תלת חודשית בשיעור 50% מהרווחים של מרכז ההדרכה.

לאחר פיטוריו, הגיש תביעה נגד החברה, בין היתר, לתשלום הפרשי פיצויי פיטורים, בהם תיכלל הפרמיה בחישוב הפיצויים וכן הפרשי הודעה מוקדמת.

בית הדין קבע כי שמה של התוספת שהוענקה למערער פרמיה אינו מעיד על מהותה וכי במקרה הנדון מדובר בתוספת הדומה במאפייניה לעמלה המוענקת לעובד, אשר לגביה נפסק כי יש להכלילה בחישוב פיצויי הפיטורים.

לגבי הכללת הפרמיה בחישוב דמי ההודעה המוקדמת נפסק זה מכבר כי עמלות שקיבל עובד כלולות בחישוב ההודעה המוקדמת.

מאחר ונקבע כי הפרמיה ששולמה למערער דומה לעמלה, יש לכלול תוספת זו אף בחישוב דמי ההודעה המוקדמת.

הערעור התקבל ונקבע כי יש לכלול את הפרמיה בחישוב פיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת מגיעים למערער (עע 170/03 יוסי עזרא נ' יה"ב פרוייקטים ומחשוב 1991 בע"מ ואח').

קראו עוד בנושא: האם יש לכלול עמלות מכירה בחישוב דמי חגים לעובד שעתי / יומי?


עדכון אחרון: 18/02/2019 13:09   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!