{if 0} {/if}

זכויות עובדי אולמות אירועים- על הזכויות והחובות של העובדים בתחום האירועים בישראל בפורטל זכויות העובדים...
עובד באולם אירועים? חשוב ביותר שתכיר את זכויותיך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

כל המידע על זכויות העובדים באולמות אירועים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews
Hebrew
עובדי אולמות וגני אירועים זכאים לכל הזכויות שלהן זכאים כלל העובדים השכירים, וכן לזכויות ספציפיות שהוענקו להם מכח צו ההרחבה החל על ענף האולמות וגני האירועים בישראל, אשר נערך ביום 13.3.2008.

צו זה הרחיב את תחולתן של הוראות מסויימות מתוך ההסכם הקיבוצי הכללי בין התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל, לבין הסתדרות הכללית החדשה המיוצגת ע"י הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות.

הצו נחתם אשר נחתם ביום 19.2.2006, כך שההוראות תחולנה על כל העובדים והמעבידים באולמות שמחה וגני אירועים.

מטרת הצו הינה לקבוע תנאים אחידים לעבודה של עובדים אלו אצל מעסיקיהם. עם זאת, אין באמור בהוראות צו זה כדי להרע ו/או לגרוע ו/או לפגוע מתנאי עבודה ושכר מיטיבים של עובד המועסק אצל מעסיק ערב חתימת צו זה, ביום 13.3.2008.

צו ההרחבה מגדיר את שעות העבודה, שכר העבודה, תשלום בגין חגים, ימי אבל, ימי חופשה שנתית, דמי מחלה, ועוד.

אולם, הזכות המרשימה ביותר המוענקת במסגרתו הינה הזכות לקבלת פנסיה מקיפה לכלל העובדים בענף, אשר תינתן לכל עובד לאחר 12 חודשי עבודה, בתנאי שהוא עבד במהלכם לפחות 150 ימים.

זכות זו מטיבה עם עובדי הענף, ביחס לתנאי הפנסיה שהוענקו לכלל העובדים במשק במסגרת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2008.

שכן, אמנם הצו הכללי מעניק את הפנסיה לעובד לאחר שהוא סיים רק 9 חודשי עבודה, אולם שיעורי ההפרשות בענף אולמי העבודות הינם גבוהים יותר, וללא הדרגתיות בשיעורי ההפרשה.

להלן עיקרי הזכויות המוענקות לעובדי אולמות אירועים מתוקף צו ההרחבה החל עליהם:

שעות עבודה:
שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, 43 שעות שבועיות.

חודש עבודה הוא בן 186 שעות עבודה.

תחום שעות עבודה במשמרת לילה כהגדרתה בצו זה יהיה 6 שעות, והשעות הנ"ל ייחשבו ליום עבודה מלא.

שכר עבודה: שכר העובדים מכל סוג לא יפחת משכר המינימום על פי החוק. טיפים ו/או דמי שירות ו/או תשרים וכל תקבול אחר שיינתן לעובדים בגין השירות מהאורחים אינם בגדר שכר עבודה כמשמעותו על פי חוק.

ימי חג: כל העובדים לאחר שלושה חודשים, בתנאי שלא נעדרו ממקום העבודה לפני או אחרי יום החג, אלא בהסכמת ההנהלה, יקבלו תשלום מלא בעבור 9 ימי חג: 2 ימי ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי חג הפסח, 1 יום העצמאות, 1 חג השבועות.

עובדים בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום גם בגין ימי חגם ולא יותר מ-9 ימים.

עובד בשכר, קרי עובד שהוזמן לבצע עבודה יומית,  שיועסק בחג כאמור לעיל יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל וליום חופש חלופי בשכר.

ימי אבל: כל עובד, שעבד במקום העבודה לפחות שלושה חודשים, והמקיים חובת אבלות מטעמי דת או נוהג, ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו בעבור ימי האבל שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים קלנדריים.

חופשה שנתית: כל עובד יהיה זכאי לחופשה שנתית כדלקמן:

ותק שבוע ימים בן 5 ימי עבודה שבוע עבודה בן 6 ימי עבודה
1-2 שנים 10 ימי עבודה 12 ימי עבודה
4-3 שנים 11 ימי עבודה 13 ימי עבודה
5 שנים 12 ימי עבודה 14 ימי עבודה
8-6 שנים 17 ימי עבודה 19 ימי עבודה
9 שנים ואילך 23 ימי עבודה 26 ימי עבודה
 
דמי הבראה: כל עובד יקבל תשלום דמי הבראה כדלקמן-

לאחר השנה הראשונה ובעדה 5 ימי הבראה לשנה.
 
בעד השנה השניה ועד החמישית 7 ימי הבראה לשנה.

בעד השנה השישית ואילך -  10 ימי הבראה לשנה.
 
התשלום עבור ימי הבראה יהיה על בסיס הסכום הנקבע בצו הרחבה בעניין דמי ההבראה, והוא ישולם בחודש אוגוסט אחת לשנה או בפריסה חודשית, על פי שיקול דעת המעסיק.

קרן פנסיה: כל עובד מגיל 21 ועובדת מגיל 20, יבוטחו בקרן פנסיה מקיפה ומצטברת שקיבלה את אישור משרד האוצר, וזאת לאחר שהוא עבד 12 חודשי עבודה אצל מעסיקו, ובכפוף לתנאים החלים עליו.

עובד חודשי הינו עובד המקבל משכורת חודשית.
 
עובד עונתי הינו עובד חודשי המועסק לפחות שישה חודשים בשנה.
 
עובד בשכר הינו עובד שהוזמן לבצע עבודה יומית בשכר יומי, הוא מועסק בפועל באופן זה ושכרו משולם על בסיס יומי או שעתי. 
 
שיעורי ההפרשות לעובד חודשי/עונתי:

לקרן פנסיה:

ניכוי מהעובד 5.5% עבור רכיב תגמולים.
 
תשלום המעסיק  6% עבור רכיב תגמולים.
 
תשלום המעסיק 6% עבור רכיב פיצויי פיטורים.
 
ביטוח מנהלים:

ניכוי מהעובד 5%.
 
תשלום המעביד 5%.
 
תשלום המעביד 8.33%.
 
שיעורי ההפרשות לעובד בשכר:

בשנה הראשונה שלאחר תום 12 חודשי העבודה הראשונים:
 
ניכוי מהעובד 5% עבור רכיב תגמולים.
 
תשלום המעסיק  5% עבור רכיב תגמולים. 
 
תשלום המעסיק 5% עבור רכיב פיצויי פיטורים.
 
החל מהשנה השניה ואילך - ההפרשות לגבי עובד בשכר תהיינה כמו לגבי עובד חודשי/עונתי כאמור לעיל.

דמי נסיעות: העובד זכאי לתשלום הוצאות נסיעה על פי צו הרחבה בעניין דמי נסיעה לעבודה וממנה.

עובד המועסק ביום עבודה מפוצל ישולמו לו דמי הנסיעה בסכום כפול מהאמור לעיל בעד כל יום עבודה מפוצל.

במקרה שבו יכול העובד להגיע לעבודה באמצעות כרטיס חופשי חודשי, רשאי המעסיק, על פי שיקול דעתו, לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה בגובה כרטיס זה, במקום התשלום המפורט לעיל.

המעסיק יהיה מחויב לארגן לעובדים המסיימים את עבודתם לאחר שעות הפעילות של התחבורה הציבורית הסעה לביתם, במידת הצורך ואם אין לעובד סידור חליפי.

בגדי עבודה: המעסיק יספק לכל העובדים על חשבונה כל שנה בגדי עבודה.

קרן השתלמות והדרכה: המעסיק ישלם מדי חודש על חשבונו תשלום בשיעור של 0.25% משכרם המשולב של העובדים ויעבירם לקרן השתלמות והדרכה.

פיטורים והתפטרות: ניתן לפטר עובד קבוע רק מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת כחוק.

ההודעה תהיה בכתב עם העתק לוועד העובדים ו/או להסתדרות במרחב שבתחום שיפוטו נמצא אולם האירועים.

המעסיק רשאי לפטר עובד בניסיון בכפוף לחובת מתן הודעה מוקדמת כחוק. חובה דומה חלה גם על העובד המתפטר.


עדכון אחרון: 09/03/2017 10:55   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!