{if 0} {/if}

מתי צריך לתת למעסיק את מכתב ההתפטרות ומה צריך להיות כתוב במכתב לפי חוקי העבודה?
הזמן לתת למעסיק מכתב התפטרות - כך צריך לעשות את זה לפי חוק!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מכתב התפטרות לפי חוק

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (207) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 207 reviews
Hebrew

נמאס לך ממקום העבודה? מצאת מקום עבודה חדש בתנאים טובים יותר? החלטת שהגיע הזמן לשנות אווירה?

בכל אחד מהמקרים האלה ובמקרים רבים אחרים, כאשר מתקבלת החלטה להתפטר מהעבודה, החוק מחייב אותך להגיש מכתב התפטרות רשמי למעסיק.

מה צריך לכתוב ואיך מנסחים מכתב שכזה? מתי הוא המועד הנכון להגיש את המכתב למעסיק ומתי תכנב ההתפטרות לתוקפה? על כל אלה ועוד בסקירה שלפניך.

מכתב התפטרות מטעם עובד הנו מכתב בו מודיע העובד למעסיקו כי הוא צפוי לעזוב בקרוב את מקום עבודתו, וזאת על מנת לאפשר למעסיק להיערך מבעוד מועד בהתאם לכך, ובמידת הצורך למצוא מחליף לעובד שמתפטר.

יודגש כי הגשת מכתב התפטרות איננה אקט וולונטרי מצד העובד, הנתון לבחירתו לפי שיקול דעתו, כי אם בגדר חובה המוטלת עליו מכח סעיף 2 (ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, אשר קובע כי עובד המבקש להתפטר מעבודתו חייב להגיש למעסיקו הודעה מוקדמת בכתב על כך, בהתאם להוראות החוק.

אותה הודעה מוקדמת הנה, איפוא, מכתב ההתפטרות.

סעיף 7(ב) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד שחדל לעבוד ללא הגשת הודעה מוקדמת על התפטרותו למעסיקו בהתאם להוראות החוק, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

יחד עם זאת, סעיף 10(1) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי סעיפים 2 עד 7 לחוק לא יחולו על עובד כאשר עקב קיום נסיבות מיוחדות אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה.

כלומר, החוק מכיר בקיומן של נסיבות מיוחדות בעטיין העובד פטור מחובת הגשת מכתב התפטרות וכן מחובת עבודה במהלך התקופה המוקדמת להתפטרות.

יחד עם זאת, החוק איננו מפרט מהן אותן נסיבות, אם כי הוא מקנה לשר העבודה והרווחה את הסמכות לתקן תקנות בעניין זה.

ברם, נכון להיום, טרם הותקנו תקנות אלה, כך שיש לפרש נסיבות אלו בהתאם לפסיקה אשר קובעת כי אותן נסיבות מיוחדות תתקיימנה רק במקרים חריגים וחמורים במיוחד.

זאת בין השאר כאשר ההחלטה להתפטר נובעת מנסיבות יוצאות דופן, שאינן מאפשרות לעובד להמשיך לעבוד, גם לא תקופה קצרה נוספת.

לדוגמא, עבודה בתנאי תברואה מסוכנים או בתנאים של חוסר בטיחות בעבודה, או מקרים קיצוניים של גילויי אלימות כלפי העובד, כפי שאירע בנסיבות דב"ע נד/3-223 עסיס ינון נ' גילה שיטרית.

מתי צריך להגיש את מכתב ההתפטרות?

את מכתב ההתפטרות יש להגיש מספר ימים מראש ולפני כניסת ההתפטרות לתוקף וזאת בהתאם למועדים הקבועים בחוק, אשר משתנים בהתאם לאופן תשלום השכר של העובד ומידת הוותק שלו במקום עבודתו.

כאשר מדובר בעובד המקבל שכר חודשי עליו להגיש את מכתב ההתפטרות שלו בהתאם למועדים הבאים:

  • במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
  • במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - 6 ימים מראש, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו הראשונה - חודש ימים מראש.

כאשר מדובר על עובד שעתי עליו להגיש את מכתב ההתפטרות שלו בהתאם למועדים הבאים:

  • במהלך שנת עבודתו הראשונה - יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
  • במהלך שנת עבודתו השניה - 14 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • במהלך שנת עבודתו השלישית - 21 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו השלישית - חודש ימים מראש.

עקרונית, על העובד להמשיך ולעבוד בשכר גם במהלך התקופה המוקדמת להתפטרותו, אלא אם כן המעביד הודיע לו כי הוא מוותר על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה, כולה או מקצתה.

ברם, גם במקרה כזה יהא על המעביד לשלם לעובדו שכר עבודה רגיל עבור התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מה צריך לכתוב בדיוק?

סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת קובע כי מכתב ההתפטרות ינתן בכתב, ויציין את יום הוצאתו וכן את יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות.

בנוסף, מומלץ לפרט את הסיבות להתפטרות, ולהשתדל לנסח אותו בצורה מכובדת ונעימה.

בית הדין הארצי לעבודה הדגיש לא אחת את הצורך בניסוח ראוי של מכתב התפטרות.

להלן נוסח למכתב התפטרות לדוגמא:


לכבוד                                                                                   תאריך: 12.9.2018

חברת מצאת החמה עד צאת הנשמה בע"מ
רחוב נמאס לי 20
תל-אביב

שלום רב,
           
הנדון: הודעה על סיום העסקה
 
בהמשך לשיחותינו מהיום, ברצוני  להודיע על התפטרותי מהחברה, עקב תחושת מיצוי תפקידי.

התפטרותי תיכנס לתוקף בעוד חודש מהיום בהתאם לחוק הודעה מוקמת, דהיינו, ביום 1.10.14.

הנני מודה לכם על תקופת עבודתנו המשותפת, ומאחל לחברה המשך שגשוג והצלחה.

בברכה,

ברוך שהתפטרנו
 


חשוב לציין כי החוק אינו קובע נוסח מחייב לכתיבת מכתב התפטרות ובכל מקרה, ראוי להקפיד על הפרטים הבסיסיים המנויים מעלה.

אין צורך להוסיף למכתב כל מידע נוסף ומצד שני, אין איסור חוקי או הגבלה כלשהי על הפרטים שניתן לכתוב במכתב כאמור, כל עוד שומרים על שפה מכובדת ומכבדת.

בנוסף, עובד שמעוניין להתפטר בחזקת מפוטר על מנת לטפל בילד בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, צריך לפרט סיבה זאת במכתב התפטרותו, וזאת בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988.

העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מכח 7(ב) לחוק רק כעבור 15 יום ממסירת ההודעה המוקדמת כאמור.

עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נכות או מחלת בת זוגו יצרף להודעתו גם אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג, אף זאת בהתאם לתקנות שלעיל.

עובד שמעוניין להתפטר בחזקת מפוטר עקב הרעת תנאים במקום העבודה, בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, צריך להוכיח כי בנוסף לכך שארעה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, הוא התריע על כך בכתב בפני מעסיקו ונתן לו הזדמנות לתקן את תנאי העבודה, וכי מאחר שהמעסיק לא תיקן את התנאים, הוא נאלץ להתפטר עקב כך.

לפיכך, במקרה כזה, על העובד לפרט במכתב התפטרותו גם את אופן הרעת התנאים שלו, וכן לציין את מכתב ההתרעה שהוא נתן אודותיה למעבידו.

כמו כן יש לציין את העובדה שהמעביד לא טרח לתקן את הרעת תנאיו חרף אותו מכתב התראה ועל כן הוא נאלץ להתפטר עקב כך.

בכל מקרה, לפני הגשת מכתב התפטרות עקב הרעה בתנאים, מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

האם ניתן למשוך מכתב התפטרות שניתן למעסיק?

ישנם בהחלט מקרים שבהם העובד יכול לחזור בו מהתפטרות ולמשוך את מכתב ההתפטרות.

המדובר בעיקר על מקרים בהם הוגש מכתב התפטרות בעת או בסמוך לוויכוח משמעותי מול המעסיק (לדוגמא) ולאחר שהעובד נרגע, הוא התחרט וביקש לבטל את ההתפטרות. לחצו לקריאה נרחבת בנושא

חושב/ת להתפטר מהעבודה בזמן הקרוב?


האם הכתבה עזרה לך להבין יותר על מכתב ההתפטרות? כן בהחלט. כתבה טובה ומקיפה. כן, אבל נשארו עוד כמה שאלות. לא ממש, נשארו המון שאלות.
עדכון אחרון: 07/06/2023 08:41   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!