{if 0} {/if}

הודעה על הגשת תביעה יצוגית נגד קסטרו - פגיעה בזכויות עובדים ברשת חנויות הבגדים של קסטרו...
הודעה על הגשת תביעה יצוגית נגד קסטרו - פגיעה בזכויות עובדים
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הודעה על הגשת תביעה יצוגית נגד חברת קסטרו

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews
Hebrew

לכבוד:                                      לכבוד:
היועץ המשפטי לממשלה            הממונה הראשי על יחסי העבודה
רחוב צאלח א-דין 29                 רחוב בנק ישראל 5
ירושלים 91010                        ירושלים

בדואר אלקטורני - classactionfiling @justice.gov.il

ח.נ.,

עורך דין רונן בן צבי - תביעה יצוגית נגד קסטרו עורך דין רונן בן צבי - תביעה יצוגית נגד קסטרו עורך דין רונן בן צבי - תביעה יצוגית נגד קסטרו

הנדון: הודעה לפי חוק תובענות ייצוגיות

1. מספר תיק: 3263-07-13.

2. בית המשפט: בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו.

3. הצדדים לתובענה:

התובע: אור שחם (באמצעות עו"ד רונן בן-צבי ומיכל גורן).

הנתבעות: קסטרו שיווק (1985) בע"מ
                 קסטרו מודל בע"מ

4. פרטי המודיע:

שם: עו"ד רונן בן צבי.
כתובת: בן גוריון 8 רמת-גן.
תפקיד בהליך: ב"כ התובע.

5. מוגשת בזאת הודעה על בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהתאם לסעיף 6(א) לחוק תובענות ייצוגיות.

6. שאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה:

6.1. האם הנתבעות הפרו את חובתן ליתן לחברי הקבוצה הודעה והודעה כדין על תנאי עבודתם, ובמידה וכן- האם זכאים חברי הקבוצה לסעד הצהרתי ו/או פיצוי כספי בגין כך? 

6.2. האם הנתבעות הפרו את הוראות החוק לעבודה בישיבה, ובמידה וכן – האם יש ליתן לחברי הקבוצה סעד הצהרתי ו/או פיצוי כספי בגין כך? 

6.3. האם הנתבעות הפרו את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, כך שחברי הקבוצה הועסקו בקביעות במשך 7 ימים בשבוע, מבלי שניתנה להם מנוחה שבועית בת 36 שעות, ו/או הועסקו למעלה מ- 12 שעות ברציפות?

6.4. האם הנתבעות הפרו את הוראות חוק חופשה שנתית, כך שלא ניתנה לחברי הקבוצה חופשה שנתית רציפה, בת 7 ימים רצופים לפחות?

6.5. במידה ויקבע כי חברי הקבוצה הועסקו בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ו/או חוק חופשה שנתית - האם חברי הקבוצה זכאים למתן צו עשה ו/או לפיצוי כספי בגין כך, ובאיזה שיעור?

6.6. האם הנתבעות משלמות לחברי הקבוצה תגמול בגין עבודה בשעות נוספות ו/או במנוחה השבועית בניגוד לדין, ובמידה וכן- מהו הסכום לו זכאים חברי הקבוצה  בשל כך?

6.7. האם התשלום המשולם לחברי הקבוצה בגין פרמיות ו/או עמלות מכירה, מהווה חלק מהשכר הרגיל לצורך חישוב זכאותם של חברי הקבוצה לתגמול בגין עבודה בשעות נוספות ו/או במנוחה השבועית, ובמידה וכן – מהו השיעור לו הם זכאים בשל כך?

6.8. האם חישוב דמי ההבראה המשולם לחברי הקבוצה, הנעשה על בסיס היקף משרה של 75% נעשה בניגוד לדין, ובמידה וכן – מהו הסכום לו הם זכאים בשל כך?

6.9. האם חישוב דמי החגים המשולם לחברי הקבוצה על בסיס 6 שעות ליום נעשה בניגוד לדין, ובמידה וכן – מהו הסכום לו הם זכאים עקב כך?

6.10. האם הפרמיות ו/או העמלות המשולמות לחברי הקבוצה, הינם חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב זכאותם לדמי חגים, ואם כן -מהו הסכום לו הם זכאים עקב כך?

7. הגדרת הקבוצה לפי הבקשה: במסגרת הבקשה נתבעו מספר סעדים, ולפיכך הוגדרה הקבוצה, ביחס לכל סעד שנתבע כדלקמן:

7.1. אשר לתביעה להורות לנתבעות ליתן לחברי הקבוצה הודעה על תנאי עבודתם ופיצוי כספי, בהתאם לחוק הודעה לעובד - תהיה הקבוצה כלל עובדי קסטרו, אשר עובדים או עבדו (וסיימו את עבודתם בקסטרו מכל סיבה שהיא) בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, ואשר לא ניתנה להם הודעה בדבר תנאי עבודתם, בניגוד לחוק הודעה לעובד ו/או שניתנה להם הודעה על תנאי העסקתם, אשר אינה כוללת את כל הפרטים הקבועים בסעיף 2 לחוק הודעה לעובד.

7.2. אשר לתביעה למתן צו עשה ופיצוי כספי בגין הפרת הזכות לעבודה בישיבה – תהיה הקבוצה כלל עובדי קסטרו אשר עובדים או עבדו (וסיימו את עבודתם בקסטרו מכל סיבה שהיא) בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, ואשר לא ניתנה להם אפשרות לבצע את עבודתם בישיבה, למרות שתפקידם מאפשר זאת, בניגוד לחוק העבודה בישיבה.

7.3. אשר לתביעה למתן צו עשה להעסקה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה וחוק חופשה שנתית ופיצוי בגין הפרתם - תהיה הקבוצה כלל עובדי קסטרו אשר עובדים או עבדו (וסיימו את עבודתם בקסטרו מכל סיבה שהיא) בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, אשר חלות עליהם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, ואשר הועסקו בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ולא ניתנה להם חופשה שנתית רציפה. 

7.4. אשר לתביעה לפיצוי כספי בגין תשלום דמי הבראה בחסר - תהיה הקבוצה כלל עובדי קסטרו אשר עובדים או עבדו (וסיימו את עבודתם בקסטרו מכל סיבה שהיא) בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, ואשר עבדו בקסטרו לפחות שנה אחת, ושולמו להם דמי הבראה על בסיס היקף משרה נמוך מזה שעבדו בפועל. 

7.5. אשר לתביעה לתשלום דמי חגים בחסר - תהיה הקבוצה כלל עובדי קסטרו אשר עובדים או עבדו (וסיימו את עבודתם בקסטרו מכל סיבה שהיא) בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, אשר הועסקו למעלה מ- 3 חודשים, ושכרם שולם להם על בסיס שעתי ו/או יומי, ודמי החגים שולמו להם על בסיס היקף משרה הנמוך מזה שעבדו בפועל, ו/או על בסיס שכר היסוד בלבד, הגם ששכרם כלל תשלום פרמיות ו/או עמלות. 

8. הסעדים המבוקשים:

8.1. סעד הצהרתי בהתאם לחוק הודעה לעובד, המחייב את הנתבעות ליתן לחברי הקבוצה הודעה על תנאי העסקה בהתאם לחוק;

8.2. צו עשה אשר יחייב את הנתבעות לאפשר לחברי הקבוצה לבצע את עבודתם בישיבה;

8.3. פיצוי כספי בגין הפרת זכותם של חברי הקבוצה לבצע את עבודתם בישיבה;

8.4. צו עשה אשר יחייב את הנתבעות להעסיק את חברי הקבוצה בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה;

8.5. צו עשה אשר יחייב את הנתבעות להוציא את חברי הקבוצה לחופשה שנתית, בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית;

8.6. פיצוי כספי בגין העסקת חברי הקבוצה בניגוד להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק חופשה שנתית;

8.7. סעד כספי בגין גמול עבודה בשעות נוספות ו/או במנוחה השבועית;

8.8. סעד כספי בגין הפרשי דמי הבראה ודמי חגים;

9. סכום הפיצוי הכספי הכולל המשוער של כל חברי הקבוצה : 149,520,000 ש"ח.

10. מצ"ב עותק מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית וכתב התביעה האישית.
                                    
                                בכבוד רב,
                                רונן בן-צבי, עו"ד


עדכון אחרון: 07/07/2013 12:28   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    פסקי דין    תשלומים לפי חוק   
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc