{if 0} {/if}

זכויות העובד בישראל - סקירה משפטית בנושא היעדרות לצורך טיפולי פוריות והזכויות שלך בעבודה
זכויות עובדת בעת טיפולי פוריות - היעדרות, פיטורים וזכויות אחרות!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

היעדרות לצורך טיפולי פוריות והזכויות שלך בעבודה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (79) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 79 reviews
Hebrew

טיפולי פוריות הם אפשרות שמספקת הרפואה המודרנית להבאת ילד לעולם, לזוגות שלא הצליחו להגיע להריון באופן ספונטני לאורך שנה. טיפולים אלו דורשים השקעה עצומה שמתבטאת גם בצורך להעדר ממקום העבודה.

באופן זה נאלצת האישה להחסיר ימי עבודה גם אם פוריותה תקינה, משום שיש להכינה למצב הרפואי המתאים לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית. כמובן שהאישה לא לבד בתהליך וגם בן זוגה יאלץ להעדר מעבודתו והחוק בישראל מודע לכך ומגן על זכויות העובד במצבים אלה.

היעדרות בשל טיפולי פוריות: מה קובע החוק בישראל?

המחוקק מעוניין להגן על מי שנזקק לטיפולי פוריות לצורך כניסה להיריון ולכן חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח-1988 אוסר על אפליה בקבלה לעבודה, תנאי העסקה או פיטורי עובדים בשל הצורך בטיפולי פוריות.

מי שמפוטר לפי חוק זה זכאי לקבלת פיצויים מוגדלים ולתשלום של הודעה מוקדמת.

חוק עבודת נשים תשי"ד-1954 קובע בסעיף 7(ג)(4) את זכותה של האישה שנזקקת לטיפולי פוריות להיעדר לצורך זה מעבודתה, אם אישר זאת הרופא המטפל ובתנאים שקבע ובתנאי שנתנה על כך הודעה מראש למעסיק.

מה היה?

עד התיקון האחרון לחוק, דינה של היעדרות זו היה כמו זה של היעדרות לצורך מחלה ולכן במהלך ימים אלו הייתה העובדת זכאית לקבל דמי מחלה, בתוך כמות ימי המחלה שנצברה לה בהתאם לחוק דמי מחלה.

בתקנות חוק עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) תשנ"א-1990 נקבע שתקופת ההיעדרות של העובדת לצורך טיפולים אלו לא תעלה בסדרת טיפולים על 16 יום במקום בו שבוע העבודה הוא 5 ימים, או 20 יום במקרה ששבוע העבודה הוא 6 ימים.

סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים החיל את ההיתר להיעדרות לצורך זה, גם על גברים שנזקקים לטיפולי פוריות.

יחד עם זאת, בסעיף 3 לתקנות נקבע כי תקופת ההיעדרות של גברים לעניין זה לא תעלה על עשרה ימים בשנה.

מה עכשיו?

ב-31 לדצמבר 2018, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 61) (היעדרות בשל טיפולי פוריות), התשע"ט-2018 של חברי הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי כנסת.

מעתה ועל סמך התיקון, כל עובד ועובדת הזכאים להיעדר בשל טיפולי פוריות לפי חוק עבודת נשים, יוכלו להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרו מעבודתם ויהיו זכאים לתשלום שכר בשל היעדרות - החל מהשעה הראשונה להיעדרות ועד ל-40 שעות היעדרות בשנה.

בדברי ההסבר לתיקון נכתב:

"נשים עובדות שנמצאות בהליך של טיפולי פוריות אינן זכאיות לשעות טיפולים ובדיקה ללא ניכוי משכרן אלא רק על חשבון ימי המחלה שלהן, כך שגם ימי המחלה שלהן נפגעים. בנוסף, בדרך כלל לא יהיו זכאיות עובדות אלו לשכר על שעות ההיעדרות, כיון שתשלום על ימי מחלה הוא רק החל מהיום השני למחלה ועד היום הרביעי התשלום הוא בגובה חמישים אחוז משכרה. מצב זה שונה ממצבן של עובדות בהריון הזכאיות לארבעים שעות לאורך תקופת ההיריון ללא ניכוי בשכרן. מוצע להשוות את תנאיהן של עובדות שעוברות טיפולי פוריות לתנאיהן של עובדות בהיריון ולאפשר להן היעדרות של עד ארבעים שעות בשנה קלנדרית לשם טיפולי פוריות ללא ניכוי משכרן".

תיקון 61 לחוק עבודת נשים פורסם ברשומות בתאריך 6 לינואר 2019 ויכנס לתוקף בדיוק חודש ימי לאחר מועד זה.

איסור פיטורי עובדת שנעדרה ממקום עבודתה עקב טיפולי פוריות

סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים אוסר על פיטוריהם של עובדת או עובד הנזקקים לטיפולי פוריות לצורך הבאת הילד הראשון או השני בתקופה שבה הם נעדרים מהעבודה לצורך זה ועד 150 ימים לאחר תקופה זו אלא באישור מיוחד של משרד התמ"ת.

על פי אילו חוקים ניתן לקבוע אם קיימת הגנה על עובד/ת ואם פיטורין בוצעו כדין?

חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 ותקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) התשנ"א - 1990 קובעים כי נשים זכאיות להגנה בזמן שהן עוברות טיפולי פוריות.

תחת הקטגוריה של טיפולי פוריות קיימים: טיפולי הפרייה חוץ גופית (IVF). טיפול באמצעות ביצית של המטופלת ינתן עד גיל 45, טיפול באמצעות תרומת ביצית ינתנו עד גיל 51.

הגנה על עובדת מפני פיטורין - ממתי ועד מתי?

אישה שעובדת אצל אותו מעביד שישה חודשים או יותר ועוברת טיפולי פוריות מוגנת מפני פיטורים בתנאים שהוגדרו מראש על פי המחוקק: היעדרות מעבודה בשל טיפולי פוריות, מגינה על העובדת מפיטורין בזמן ההיעדרות ועד 150 ימים ממנה.

חל איסור לפטר אישה, העוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה מהעבודה, במידה שיידעה את מעסיקה על הטיפולים עד שלושה ימים מקבלת הודעה מראש הפיטורין.

אם לא ניתנה הודעה מראש לפיטורין, מוגנת העובדת אם יידעה את מעסיקה על תהליך הטיפולים בזמן הפיטורין וגיבתה את ההודעה באישור רפואי מתאים עד 14 יום מהפיטורין.

במקרים חריגים ניתן יהיה לפטר אישה או גבר הנמצאים בטיפולי פוריות וזאת באישור משרד הכלכלה בלבד.

חוק עבודת נשים והרחבתו לתחום טיפולי הפוריות

בחוק קבוע היקף ההיעדרות הכלול בהגנה מפני פיטורין.

אישה העובדת במקום עבודה שפועל 5 ימים בשבוע תוכל להיעדר למשך 16 ימים בכל סדרת טיפולים שהיא עוברת.

במידה שמקום העבודה פועל 6 ימים בשבוע, תוכל להיעדר למשך 20 ימים בכל סדרת טיפולים.

החוק קובע כי מספר הסדרות בשנה יעמוד לכל היותר על 4.

ימי ההיעדרות של העובד ינוכו מסך ימי המחלה שהיא זכאית להם.

מה זכויותיו של גבר העובר טיפולים או המלווה בת זוג בתהליך של טיפולי פוריות?

גבר העובר בעצמו טיפולי פוריות זכאי גם הוא להגנה מפני פיטורים, היקף הגנתו שונה ועומד על 12 יום בשנה לכל היותר ומחוייב בהודעה מראש למעסיקו.

אין זכויות הגבר תקפות כאשר מדובר בליווי של אישה העוברת טיפולי פוריות. גבר המלווה אישה בטיפולי פוריות זכאי להיעדרות מהעבודה על חשבון ימי מחלה ולפי חוק ימי מחלה.

מה קורה כאשר צריך להעדר לכמה שעות לצורך טיפול?

כאמור, התיקון לחוק קובע כי עובד ועובדת הזכאים להיעדר בשל טיפולי פוריות לפי חוק עבודת נשים, יהיו זכאים להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרו מעבודתם, כלומר גם אם מדובר על שעות בודדות ויהיו זכאים לתשלום שכר בשל היעדרות, החל מהשעה הראשונה להיעדרות, ועד ל-40 שעות היעדרות בשנה.

מקרים של היעדרות ממושכת

כאשר העובדת נאלצת להיעדר מעבודתה למספר ימים, קובע החוק כי ימי ההיעדרות ישולמו לה על פי חוק וללא ניכוי משכרה, כל זאת במסגרת למספר הימים שמוגדר כהיעדרות בשל טיפולי פוריות, קרי, עד 40 שעות לעובדת במשרה מלאה ומחצית מהשעות, לעובדת במשרה חלקית.

מה קורה אם מעסיק מפטר עובד/ת בזמן טיפולי פוריות?

על פי החוק, במקרים מסויימים ובאישור מיוחד ממשרד הכלכלה ניתן לפטר אישה או גבר הנמצאים בתהליך פוריות. במידה שעובדת מפוטרת וטוענת שפוטרה שלא לפי החוק, היא יכולה לערער על הפיטורין או על החלטתו של הממונה של חוק עבודת נשים ולנסות להפוך את ההחלטה.

כמובן שאנו ממליצים לפנות אל עורך דין לצורך טיפול במקרים אלה ולא לנסות להתמודד מול החלטת המעסיק ומשרד הכלכלה לבד.

מעביד שייקבע בבית הדין שפיטר שלא כחוק והפר את חוק עבודת נשים עובר גם עבירה פלילית ועומד מול אפשרות של קנס כספי גדול ועונש מאסר של עד שישה חודשים.

דוגמאות מפסיקת בית הדין לעבודה

אורית זריבי עבדה כמורה בבית ספר תורני של עמותת רנה קאסן, בשנת 2008 עברה טיפולי פוריות ובשל כך החסירה מספר קטן של ימי עבודה. בהמשך שנת 2008 פוטרה אורית זריבי ממשרתה בעמותה באישור הממונה על חוק עבודת נשים במשרת התמ"ת דאז.

בהליך עב (נצ') 2990/08 אורית זריבי נ' עמותת רנה קאסן. תבעה אורית את מעסיקה לשעבר בטענה כי פוטרה מעבודתה בזמן שעברה טיפולי פוריות.

בערעור על הפיטורין שהוגש, טענה התובעת, שקיים פגם באישור הממונה על חוק עבודת נשים להוציא לפועל את הפיטורין. הערעור התקבל על ידי בית הדין שקבע שאכן קיים פגם בהחלטת הממונה והפך את החלטתו - משמע, החזיר את התובעת לעבודתה.

עמותת רנה קאסן ומשרד התמ"ת נדרשו לשלם לזריבי את הוצאות המשפט.

במקרה אחר, רונית שמואל הועסקה על ידי בראוו אינג'ינירינג משנת 2001 לשביעות רצונו של מעבידה. במהלך 2003 ולאחר שיידעה את מעסיקה על כך, החלה לעבור טיפולי פוריות שהביאו להיעדרות של שלושה ימי עבודה ולאיחור של חצי שעה במספר ימים נוספים בשל הבדיקות וטיפולים כחלק מטיפולי הפוריות.

חודשיים אחרי תחילת התהליך קיבלה שמואל מכתב פיטורין. ניסיונות שלה לשנות את ההחלטה לא הועילו, למרות שהיה ידוע למנהל בחברה שהיא עוברת טיפולים, הוא אף הודה שהחברה חוששת מהיעדרויות נוספות של שמואל הצפויות בשל התהליך.

המדובר על הליך 5043-04 רונית שמואל נ' בראוו אינג'ינירינג בע"מ, שבו יוצגה אורית שמואל על ידי ארגון ויצ"ו בתביעה את מעסיקה לשעבר. הטענה היתה כי אורית שמואל פוטרה מעבודתה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות שעברה.

פסיקת בית הדין לעבודה היתה כי התובעת אכן הופלתה על ידי מעסיקה ונקבעו לזכותה פיצויים בסכום של למעלה מ-100,000 ₪.

במסגרת הליך עב 2046/08 טל נ' מרמנת בע"מ התובע הועסק על ידי הנתבעת כמנהל פרויקט בתחום החינוך. במהלך שנת 2007 התחילו התובע ואשתו בסדרת טיפולי פוריות שנמשכו גם כאשר קיבל הודעת פיטורין ופנה אל בית הדין האזורי לעבודה בטענה שפוטר בשל טיפולי הפוריות שעבר.

לגרסת הנתבעת, פיטורי התובע לא נבעו מטיפולי הפוריות, אלא מהעובדה שהוא לא חשף בפני מעסיקיו כי היעדרותו נעשתה לצורך זה ולא רק לשם ליווי אשתו ולא טרח להציג להם אישורים רפואיים הדרושים לפי החוק לעניין זה.

בית הדין דחה את התביעה וקבע כי מול זכותו של העובד לטיפולי פוריות עומדת לו החובה לדווח על ההיעדרות ולבססה באישור רפואי.

פוטרת בזמן טיפולי פוריות? פגעו בזכויות שלך?

לצערינו הרב אנו נתקלים לא אחת בפניות של עובדים, נשים וגברים כאחד, שפוטרו או קופחו עקב הצורך להעדר מהעבודה עקב טיפולי פוריות.

אנו ממליצים לך לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושא דיני עבודה בכל מקרה של חשש לפגיעה בזכויות שלך בעת הצורך לעבור טיפול פוריות.

שאלות לגבי הזכויות בזמן טיפולי פוריות?


האם הכתבה עמדה בציפיות שלך ונתנה לך מענה הולם? כן, בהחלט. כתבה מצויינת. כתבה ממוצעת ולא יותר. לא, יש לי עוד שאלות.
עדכון אחרון: 07/06/2023 11:39   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!