{if 0} {/if}

חילופי מעבידים הפכו לסיטואציה שכיחה במשק. בתרחיש זה חשובה ההגנה על זכויות העובד ואנחנו כאן בשבילך...
המעסיק שלך התחלף? חילופי מעבידים והשפעתם על זכויות עובדים
×
x

כלים לחיפוש עבודה

המעביד שלך התחלף? דע את זכויותייך!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (20) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 20 reviews
Hebrew

שוק העבודה בתזוזה מתמדת. הפתיחות והחיבור של המשק הישראלי לעולמי משנים את פניו ומבנהו. חברות קטנות נרכשות על ידי הגדולות.

מזומנים ומניות מחליפים ידיים. גם המעסיקים של פעם מתחלפים בחדשים מתוצרת מקומית או בינלאומית. מרכזי פיתוח לעיתים נשארים בארץ ולעיתים נודדים ליבשת אחרת. כל שינוי בבעלות על עסק יכול להשפיע על עובדיו.

לפי ההלכות הפסוקות והחוק, זכויות העובדים לא אמורות להיפגע אם המעבידים התחלפו. רצף הזכויות והתנאים נשמר. החוזה הקיים תקף אצל המעסיק החדש.

מעביד חדש כישן, לא מחוייב בחוק להמשיך העסקתו של עובד ורשאי הוא לפטרו משיקולים כלכליים ואי התאמה מקצועית. כל עוד שהליך הפיטורין מתבצע לפי הוראות החוק, אין מקום להתגולל על המעביד החדש שהחליט לפטר עובד שנקלט על ידי המעביד הקודם.

זאת בתנאי שהעובד המיועד לפיטורין יקבל הודעה מוקדמת לפיטוריו, יפוצה על תקופה זו, סכום הפיצויים יחושב מיום תחילת העסקתו אצל המעביד הקודם. אותו דבר בנוגע לדמי הבראה, דמי מחלה וחופשה שנתית. בסיס החישוב דומה.

המעסיק הוא חברת כוח אדם

עובדים רבים בתחום הניקיון והאדמיניסטרציה מועסקים באמצעות חברות כוח אדם. העובדים מועסקים במשך שנים גם במוסדות ממשלתיים. העובד לא מתחלף וגם לא המוסד שהוא המשתמש הסופי לשירות הניתן. חברות כוח אדם מתחלפות מסיבות שונות. הפסקת פעילות או הפסד במכרזים חדשים. מה קורה עם עובד שנקלע לכזו סיטואציה?

אולג בליוזר הועסק כעובד ניקיון בקניון הזהב בראשון לציון באמצעות חברת אופק מ.ב. חברה לניהול ואחזקה בע"מ. בשנת 2009 החליף הקניון את המעסיקה של אולג בחברה אחרת שהמשיכה להעסיק אותו כעובד ניקיון. אולג תבע את החברה הקודמת בבית הדין האזורי בתל אביב תיק תע"א 12114-00 לתשלום פיצוי פיטורין ומגוון זכויות סוציאליות נוספות.

בית הדין לעבודה קבע כי על המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורין לפי המשכורת האחרונה הקובעת.

בית הדין דן בשאלה האם המעסיקה הקודמת הציעה לתובע עבודה חלופית וקבע בעניין זה כי אין חשיבות לשאלה זו, נוכח הפסיקה לפיה כאשר עובד ניקיון מבקש להמשיך באותו מקום עבודה חרף החלפת מעבידים, עומדת לו הזכות לכך תוך קבלת פיצויי פיטורים מהמעביד הראשון, וזאת אף אם הוצעה לו עבודה חלופית.

המעסיקה ערערה לבית הדין הארצי לעבודה בתיק ע"ע 32805-11-11 וזה קבע בפסק דינו כי דין הערעור להידחות וחייב את המערערת בתשלום פיצויי פיטורים, תשלום הלנת פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ותשלום בגין רכיב הפנסיה.

עוד קבע בית הדין כי יש לדחות את טענת המערערת, לפיה הוצעה למשיב עבודה חלופית ולכן אינו זכאי ממנה לפיצויי פיטורים. גם אם הוצעה לו עבודה חלופית אין בכך כדי למנוע מהעובד קבלת פיצויים.

בית הדין פסק כי כאשר עובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה, חרף חילופי מעסיקים, העובד יהא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מהמעביד הראשון, אפילו אם סירב להצעת עבודה חלופית.

את פסיקתו עיגן בית הדין הארצי בפסקי דין קודמים כמו: ע"ע 324/05 צ'ילדייב - עמישב שירותים, או עד"מ 1011/04 דינמיקה שירותים - וורונין ואח'.

תשלום דמי הסתגלות ומענק פרישה לאחר החלפת מעסיק

חברת אינטל החליטה להשאיל 3 מעובדיה בתפקידים שונים לחברת נומוניקס. אינטל התחייבה לפצות את העובדים שהושאלו בכל הזכויות שעומדות להם כחוק ולפי הנהלים הנהוגים בחברה.

העובדים לא הסתפקו בכך ותבעו מהמעסיק החדש מענק הסתגלות ודמי פרישה. תביעת נדונה בבית הדין האזורי בתל אביב בתיק 1284-02-11. במהלך בירור התביעה עולה כי התובעים התפטרו מחברת אינטל וחתמו על הסכם עבודה חדש ושונה מול חברת נומוניקס.

לגישת בית הדין, הביטוי חילופי מעסיקים אינו כולל בחובו זכות של העובדים לקבל מהמעסיק החדש, זכויות שהיו להם אצל המעסיק הקודם, ללא שהמעסיק החדש נטל על עצמו את ההתחייבות לשלם זכות זו לעובדים.

בית הדין דחה את התביעות בנימוק כי הם לא הוכיחו זכאות למענק מיוחד שהייתה חלק מתנאי העסקתם וחוזה העבודה שנכרת עמם.

בכל הנוגע לתשלום דמי הסתגלות דחה בית הדין את התביעה וקבע התובעים אל הרימו את הנטל המוטל עליהם ולא הוכיחו שהיה על נומוניקס לשלם להם דמי הסתגלות מעבר לאלה ששולמו בפועל.

למרות שהוכח במהלך הדיונים שחלק מהעובדים המפוטרים קיבלו הטבה, בין בדרך של אישור למימוש חופשה מורחבת ובין בדרך של מתן אפשרות להעניק שירותי ייעוץ תמורת תשלום. יחד עם זאת, אין די בשמות שבהם נקבו התובעים כדי להוכיח שהיה נוהג מחייב בנומוניקס, לשלם לכל עובד מפוטר דמי הסתגלות.

תשלום שכר עבודה והפרשות לקופות גמל

בתביעת העובדת עלמנט פיטיגו נ' יס. אור בע"מ שהתבררה בבית הדין האזורי בירושלים בתיק 38643-10-11 נמצאנו למדים כי לפי סעיף 30 לחוק הגנת השכר מפעל שמחליף בעלים, או מתמזג, באחריות המעביד החדש לשלם שכר עבודה ותשלומים לקופת הגמל שמגיעים מהמעביד הקודם.

לפי אותו סעיף בחוק, המעביד החדש רשאי לדרוש באמצעות פרסום הודעה במפעל ובעיתונות, שתביעות תשלומים כאמור יוגשו לו תוך שלושה חדשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג, המעסיק החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו כעבור התקופה של שלושה חדשים כאמור. הוראות אלו שבחוק לא חלות במקרה פשיטת רגל ופירוק המפעל.

תכליתו של החוק כפי שהוסברה בפסק הדין הנדון היא להגן על העובדים שלא תקופח המשכיות זכויות הביטוח שלהם בגין חילופי המעבידים במפעל בו הם מועסקים.

מקריאת סעיף 30 לחוק הגנת השכר ומעיון בפסיקה הרלבנטית עולה כי המחוקק ביקש להבטיח כי עובד לא יוותר משולל זכויות באם הוחלפו מעסיקיו. לפיכך, ועל פי סעיף זה נשמר רצף זכויותיו של התובע אשר עבד באותו מקום עבודה, אפילו אם התחלפו מעבידיו.

לחיזוק נימוק זה מביא בית הדין איזכור מפסק הדין בתיק דב"ע מב 132-3 שם נפסק: "גישתו של המחוקק היתה, שלעניין זכויות במשפט העבודה המגן ובמשפט העבודה הקיבוצי - יש לראות את המפעל את מקום העבודה, לא רק כנשוא של בעלות אלא גם כנשוא של זכויות כך שקיימת רציפות זכויות ותנאי עבודה מכוח עבודה באותו מפעל".

גישה זו נתמכה על ידי בית המשפט העליון בערעור ע"א 415/90 בו נפסק כי: "עקרון של שמירת זכויות העובד בעת חילופי מעבידים, כך שהנטל לקיום הזכויות לפיצויי פיטורין ודמי חופשה עובר אל כתפי המעביד החדש עבור תקופת העבודה אצל המעביד הקודם והחדש כאחד...".

בעקבות האמור לעיל קיבל בית הדין בירושלים באופן חלקי את תביעתה של גב' פיטיגו ופסק לחובת המעסיקים כדלקמן:

  • פיצויי פיטורין ופיצויי הלנה פיצויי פיטורין. לעניין פיצויי ההלנה קבע כי לאור העובדה שהפסקת העבודה הייתה בשל  הפסד מכרז. לאחר שהוברר כי מרבית התשלומים בגין פיצויי פיטורין שולמו לה – יש מקום להפחית את פיצויי ההלנה לכדי ריבית והצמדה, כך שהסכום שנותר יצבור ריבית והצמדה מיום 1/3/11 ועד ליום התשלום בפועל.
  • תשלום הודעה מוקדמת.
  • הבראה
  • תוספת ותק ותשלום אש"ל – לא נפסק כל סכום לטובתה הואיל ותלושי השכר הוכיחו שקבלה תשלומים אלו.
  • חופשה – נמצאה זכאית לפדיון חופשה בגין 3 שנים בצירוף השנה האחרונה.
  • חגים: לא נפסק כל תשלום הואיל והתובעת לא פירטה בתביעתה אילו ימי חג נותרו ללא תשלום מהמעביד.
  • הפרשות לפנסיה: המעסיק החדש חויב בתשלום ההפרשים החסרים.
  • שימוע – בית הדין פסק בזו הלשון: " לאור הספיקות שהתעוררו בעניין זה, ומשגם לא ברור מה היה תוכן השיחות המאוזכרות במכתב הפיטורין בטרם הפיטורין - ומשהנתבעת לא הרימה את הנטל להראות כי כל פעילותה הופסקה,  תפצה הנתבעת את התובעת בגין היעדר שימוע, בפיצוי בגובה שתי משכורות חודשיות, ובסה"כ – 7,700 ₪."

המעסיק שלך התחלף? יש לך זכויות.


עדכון אחרון: 07/06/2023 11:07   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!