{if 0} {/if}

פיטורין אינם יכולים להתבצע באופן פתאומי וחייבים להיות מלווים במתן הודעה מוקדמת - מה קובע החוק ומהן הזכויות שלך?
חוק הודעה מוקדמת - מתי צריך לתת / לקבל הודעה מוקדמת?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הודעה מוקדמת לפני פיטורים או התפטרות - מדריך

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (197) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 197 reviews
Hebrew

"יש לך 5 דקות בדיוק לאסוף את החפצים האישיים שלך ולא לחזור לכאן לעולם. אתה מפוטר". ההודעה האגרסיבית הזו היתה פעם, ההודעה המוקדמת שבישרה לעובד על פיטוריו. 

כך התבטאו ומתבטאים מעסיקים. הודעתם חד צדדית. לעובד לא ניתנה זכות שימוע ושכנוע. יש כאלה מעסיקים שעדיין מתגעגעים לעידן הזה, שלא עושים חשבון לזכויות העובד. למערכת המשפט ודיני העבודה חשבון אחר.

החקיקה והפסיקה נועדו: לשרת את זכויות העובד, להנחות אותו ואת מעסיקיו כיצד לפעול במקרה של החלטה לפטר, לאפשר לעובד שקיבל הודעה על פיטוריו להיערך בהתאם, לחיפוש משרה אחרת ולקבל תשלום מלא עבור התקופה, שמיום ההודעה ועד לכניסת הפיטורים לתוקף והפסקת יחסי עובד מעביד.

בתי המשפט לא שוללים את זכות המעסיק לפטר עובד שלא מתאים להם. עם זאת הם עומדים על כך בפסיקותיהם שהוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות - 2001, יבוצעו בהקפדה על ידי המעסיק והעובד.

מה קובע החוק בעניין מתן הודעה מוקדמת?

אם המעסיק החליט לפטר עובד כך עליו לנהוג:

ליתן לעובד הודעה מוקדמת בכתב. בהודעה הכתובה יצוין תאריך הוצאתה ויום הכניסה לתוקף של הפיטורים. עובד שמקבל משכורת חודשית יקבל את ההודעה במועד המותאם יחסית למשך התקופה בה מועסק לפי הפירוט הבא:

  • אם עבד 6 חודשים יקבל הודעה של 6 ימים – יום על כל חודש
  • מהחודש השביעי ועד לתום השנה הראשונה יקבל הודעה של 6 ימים בתוספת של יומיים וחצי על כל חודש נוסף. (לדוגמה: אם עבד 8 חודשים יקבל הודעה של 11 ימים)
  • לאחר שנת עבודה ראשונה יקבל הודעה של חודש ימים

הודעה מוקדמת לעובד ששכרו מחושב לפי בסיס יומי, שעתי או שבועי

במהלך שנת העבודה הראשונה תימסר הודעה מוקדמת על ידי המעסיק בחישוב של יום אחד לכל חודש עבודה.

במהלך שנת העבודה השנייה תימסר ההודעה 14 יום לפני הפיטורים בפועל בתוספת של יום אחד בגין שני חודשי עבודה נוספים. לדוגמה: כעבור שנה וחצי של עבודה ההודעה תימסר 16 ימים לפני.

בשנת העבודה השלישית ההודעה תימסר 21 יום לפני הפיטורים, בתוספת של יום אחד עבור שני חודשי עבודה נוספים.

לאחר השנה השלישית זכאי העובד להודעה מוקדמת של חודש ימים.

ויתור על עבודה בפועל מרגע מסירת ההודעה המוקדמת

מעסיק רשאי לוותר על שירותיו של העובד שקיבל הודעה מוקדמת על פיטוריו ולהודיע לו, שלא להגיע לעבודה לחלק מהזמן עד למועד הפיטורים בפועל, או לכל התקופה.

מעבידים מעדיפים לעיתים להרחיק מידית עובד שהוחלט על פיטוריו, כדי למנוע השפעתו הרעה האפשרית על העובדים האחרים.

ללא קשר למניע של המעסיק, מחובתו בחוק לשלם לעובד פיצוי כספי מלא השווה לשכרו הרגיל עבור התקופה שהמעסיק ויתר על עבודתו מיום ההודעה ועד למועד הפיטורים.

אותן הוראות בחוק המחייבות את המעסיק בהודעה מוקדמת לעובד מחייבות בהתאמה את העובד שהחליט להתפטר מיוזמתו.

לא קיבלת / נתת הודעה מוקדמת?

מעביד שפיטר עובד ולא נתן בידו הודעה מוקדמת לפי הקבוע בחוק, ישלם לו פיצויים בסכום השווה לשכרו לכל התקופה של ההודעה המוקדמת הקבועה.

עובד שהפסיק לעבוד ולא מסר הודעה מוקדמת למעביד על התפטרותו ישלם לו פיצוי כספי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלא הודיע כמתחייב בחוק.

לקריאה נוספת: מה קורה במידה ולא קיבלת/ נתת הודעה מוקדמת? 

בתי הדין לעבודה מקפידים מאד על חישוב הימים של ההודעה המוקדמת. אפילו אם אותה הקפדה עושה רושם של התעסקות בקטנות. חוק זה חוק ומי אם לא בתי הדין יתנו דוגמה.

כך למשל מצאנו בפסק הדין של בית הדין לעבודה בירושלים בתיק דמ"ש 28814-05-10 כאשר עובד זר בשם דינקו אטריסאו תבע את המעביד אדיר הבירה בע"מ שלא שילם לא בין השאר דמי הודעה מוקדמת.

העובד הועסק אצל הנתבעת כעובד ניקיון בתקופה מיום 25/8/08 ועד 24/05/09. סעיף 3(2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות מחייב את הנתבעת להודיע לתובע הודעה מוקדמת של 6 ימים בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.

משכך, ומשעבד תשעה חודשים, היה עליה ליידעו 13.5 ימים טרם סיומה. בית הדין בדק את מכתב הפיטורים לעובד ומצא כי הוא נכתב ב-12.5 וגם בהנחה שנמסר באותו יום הרי שההודעה המוקדמת הייתה צריכה להיות לכל הפחות עד ה-25 או 26 למאי ואילו במכתב נכתב 24 למאי.

בית הדין הגיע למסקנה שיש פגם בהודעה המוקדמת שניתנה לו בכתב על הפסקת עבודתו ועל כך פסק: "לכאורה, יום אחד הוא זוטי דברים אולם כשמדובר ביום אחד מ- 13.5 ימים ומשמדובר במי שפרנסתו בדחק רב, יש בכך כדי להצביע על התנהלות הנתבעת ואולי גם על זלזול בזכויות התובע".

>>> הפורום לזכויות עובדים לשירותך! <<<

מה קורה עם עובד שנחשד בגניבה ממעבידו? האם הוא זכאי להודעה מוקדמת או שפיטוריו לאלתר חוקיים ומשחררים את המעסיק מחובתו הנדונה?

קולקין ראובן הועסק במשך 13 חודשים כשומר וקופאי בחניונים של חברת קסם מילניום בע"מ המפעילה חניונים באזור תל אביב.

על פניו ובהתחשב במשך התקופה בה הועסק היה זכאי מר קולקין להודעה מוקדמת בת חודש ימים ותשלום עבורה. בפועל, המעסיק חשד בו שהוא גונב ממנו ופיטר אותו לאלתר. קולקין תבע את מעבידו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (תע"א 6740/08 קולקין ראובן נ' קסם מילניום בע"מ). 

בית הדין קבע לעניין חובת ההודעה המוקדמת והתשלום בגינה, שמרגע שלמעביד היו חשדות כבדים ואמיתיים כנגד העובד, וכאשר נוצר משבר ביחסי האמון בינו לבין העובד, יש לראות בכך נסיבות שבהן לא ניתן היה לדרוש מהמעסיק להמשיך ולהעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת.

בהתאם לכך, יש לפטור את המעביד מתשלום, תמורת הודעה מוקדמת. אשר על כן נפסק כי התביעה לתשלום תמורת הודעה מוקדמת תידחה.

בתביעה אחרת נ' אותו מעסיק (קסם מילניום) וגם בזו של מר קולקין, דן בית הדין בסוגיה העולה מסעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות לפיה, המעביד יהיה פטור מחובת מתן הודעה מוקדמת "בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים". 

בפסקי הדין במקרה של קולקין וגם בתביעה של גולדמן ראובן (דמ"ש 5808/09 גולדמן ראובן נ' קסם מילניום בע"מ) נקבע כי הנטל להוכיח קיומן של נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים, מוטל על המעביד.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בתיק דב"ע לו 3-1 הלמן – וישינגרד כי מידת ההוכחה הדרושה להוכחת מעשה פלילי במסגרת הליך אזרחי, היא מוגברת וכבדה ממידת ההוכחה הרגילה, הנדרשת בהליך אזרחי רגיל של הטיית מאזן ההסתברויות, אך אינה כזו שמגיעה לכדי זו הנדרשת בהליך פלילי רגיל של 'מעל לכל ספק סביר'.

מקום אחר (דב"ע נז/296 שופרסל נ' ברמן) נפסק גם, ככל שמוכחת טענת גניבה של עובד ממעבידו, הרי שמעשה גניבה אינו מביא בהכרח לשלילה אוטומטית של פיצויי הפיטורים. בתיק של גולדמן ראובן קבע בית הדין לעבודה בתל אביב כי המעסיק לא הוכיח עילה לשלילת פיצויי פיטורים מהתובע או להפחתתם בהעדר ראיות מוצקות לחשדותיה בדבר גניבה.

לעומת זאת חזר על הנטען בפסק דינו של מר קולקין נ' אותו מעסיק וקבע כי "לאור החשדות האמיתיים נגד התובע והמשבר ביחסים, אין לדרוש מהנתבעת להעסיק את התובע בתקופת ההודעה המוקדמת והיא פטורה מתשלום דמי הודעה מוקדמת".

צא ולמד. לא שווה להסתבך בפלילים עם המעסיק. כדאי לשמור על מערכת יחסים הוגנת ואמינה שיש בה להקל על מימוש הזכויות של העובד שהחליט ביוזמתו להתפטר או שהמעביד החליט בשבילו.

בכל אחת מהחלופות, "דם רע" בין הצדדים מערים קשיים וגורר אותם להכרעה של בתי הדין לעבודה. אפשר גם אחרת. אפילו כדאי ברוב המקרים.

חישוב תקופת ההודעה המוקדמת לעובד גלובלי / שעתי

  • עובד בשכר גלובלי עם ותק של עד 6 חודשי עבודה צריך לתת יום 1 עבור כל חודש. כך גם לגבי עובד בשכר שעתי.
  • עובד בשכר גלובלי עם ותק של 6 עד 12 חודשי העסקה צריך לתת הודעה מוקדמת של 6 ימים בתוספת של 2.5 ימי עבודה עבור כל חודש שבין החודש השביעי לחודש השניים עשר. עובד שעתי צריך לתת יום 1 עבור כל חודש.
  • עובד בשכר גלובלי בעל ותק של 13 חודשי העסקה ויותר צריך לתת 30 ימי הודעה מוקדמת.
  • עובד שעתי בעל ותק של 13 חודשים ועד 24 חודשי העסקה צריך לתת הודעה מוקדמת של 14 ימים בתוספת של יום נוסף עבור כל חודשיים שבין החודש השלושה עשר לחודש ה-24 להעסקתו.
  • עובד שעתי בעל ותק של 25 חודשים ועד 36 חודשי העסקה צריך לתת הודעה מוקדמת של 21 ימים בתוספת של יום נוסף עבור כל חודשיים שבין החודש העשרים וחמש לחודש ה-36.
  • עובד שעתי עם ותק של יותר משלוש שנות העסקה צריך לתת ולקבל 30 ימי הודעה מוקדמת.

לפנות ולהתייעץ עם עורך דין

לפני שמקבלים החלטות דרסטיות לגבי התפטרות מהעבודה במקרה של עובד ולגבי פיטורים במקרה של מעסיק, חשוב להתייעץ עם עורך דין שיוכל להסביר בדיוק את עניין ההודעה המוקדמת.

על מנת להמנע מהוצאות כספיות מיותרות חשוב לפעול רק לאחר קבלת יעוץ משפטי פרטני ובדיקה מדוקדקת של נסיבות המקרה האישי שלך.

לחצו לקריאה נוספת: עורכי דין עונים לשאלות של עובדים ומעסיקים בנושא הודעה מוקדמת


עדכון אחרון: 21/03/2017 10:54   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    מידע למעסיקים    הפסקת עבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!