{if 0} {/if}

לדעת יותר על חוזה העסקה האישי בינך לבין המעסיק - הסכם ההעסקה אישי שלך במקום העבודה...
חוזה אישי בינך לבין המעסיק - הסכם ההעסקה האישי שלך בעבודה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

חוזה אישי - הסכם העסקה שלך מול המעסיק

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (142) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 142 reviews
Hebrew

הסכם עבודה אישי הוא מסמך הבנות והסכמות בין מעביד לעובד על תנאי העבודה, השכר, התנאים הנלווים והגבלות מיוחדות. במקומות עבודה בהם חלים הסכמי עבודה קיבוציים לחוזה אישי משקל נמוך. התנאים המפורטים בחוזה האישי לא גוברים על אלו החתומים בהסכם הקיבוצי.

חוזה העסקה אישי הוא המסגרת המעגנת את יחסי עובד ומעביד על כל המשמעות החוקית הקיימת בדיני עבודה.

חוזה אישי אינו יכול לגזול את זכויותיו של עובד כפי שהוגדרו בהסכם עבודה קיבוצי, במידה והוא חל במקום העבודה.

יש מעסיקים שנדמה להם שעצם החתימה על חוזה אישי יכולה לאפשר להם להכתיב תנאים המנוגדים להוראות החוק. ולא היא.

חוזה אישי יכול להיחתם בחדרי חדרים ואפוף בסודיות אבל אין במעטפת זו כדי להגן על מעסיק שהפר זכויות של העובד בחוזה אישי, שהכניס לחוזה תנאים בלתי חוקיים ועוד כאלה שעומדים בניגוד למוסכם ולחתום בהסכם עבודה קיבוצי או בניגוד למסכת דיני העבודה.

כך למשל יכול מעביד להחתים עובד על חוזה בו מפורטים סעיפים שאינם חוקיים בעליל ונוגדים את תקנות הציבור:

  • איסור לתבוע את המעסיק בגין הפרת תנאי החוזה
  • איסור התארגנות
  • אין להראות את תלוש המשכורת לעובדים אחרים לצורך השוואת תנאים
  • הכללת שעות נוספות בשכר החודשי
  • שינוי ותק – במקרה של מיזוג והחלפת בעלים, אסור לאפס את שנות הוותק שצבר העובד ולהתחיל בספירה מחודשת עם המעסיק החדש כי אז, יפגע כל החישוב לצורך פיצויי פיטורים, חופשה שנתית, דמי הבראה ומחלה וכדומה
  • הגבלת תחרות למקרה של עזיבת העובד. אין להפריז בהגבלה. היא חייבת להיות מידתית. תחומה בזמן מוגדר ומנומקת. כל חריגה מכללים אלו לא תזכה את המעסיק בסעד המבוקש מבתי הדין לעבודה, שלא במיוחד מתלהבים מהגבלת עובדים ופגיעה בחופש העיסוק
  • שינוי חד צדדי בתנאי החוזה ובסמכות בלעדית של המעביד

מה כולל חוזה אישי בדרך כלל?

הסכם מיוחד – הצדדים מצהירים שזהו הסכם אישי ומיוחד המסדיר ביניהם ובהסכמה את מערכת יחסי עובד ומעביד, שלא חלים עליו הסכמים קיבוציים ורק הסכם זה קובע.

תקופת הסכם – פירוט התקופה מתאריך עד תאריך בו מתחייב המעסיק להעסיק את העובד. יש אופציה להארכה שניתן לממש ו/או לא בתנאי שמוסרים הודעה מוקדמת.

תנאים לסיום ההסכם
– הצהרה בדבר זכות המעסיק להביא לסיום את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת ללא פיצויים למשל אם העובד הפר את ההסכם ולא הסכים לחזור מההפרה, אם הוכרז העובד כפושט רגל או שהורשע בבית משפט.

תקופת ניסיון – מגדירים את התקופה ומה קורה במידה והניסיון עולה יפה או נכשל.

הגדרת תפקיד – תאור התפקיד, המשימות הנדרשות לביצוע, הצהרת העובד על כישוריו ומיומנותו, התחייבות לבצע את המשימות במסירות ומקצועיות.

שעות עבודה – מסגרת השעות הבסיסית והמוסכמת לחישוב השכר הבסיסי. כל תוספת תשלום עבור שעות נוספות תפורט בנפרד.

שכר -  פירוט השכר ברוטו. מתי תשולם. ניכויים ותוספות.

הפרשות סוציאליות – פירוט של אחוז ההפרשה של המעסיק והעובד. לאיזו קרן השתלמות או קופת גמל.

חופשה - נוהל יציאה לחופשה. כמה זמן מראש להודיע. לכמה ימים זכאי העובד.

ימי מחלה – לכמה ימים זכאי. אופן התשלום וההתחשבנות בהתאם להוראות החוק. עד כמה מותר לו לצבור.

נסיעות ואחזקת רכב – פירוט ההסכמה בין הצדדים בנוגע לגובה ההשתתפות בהוצאות נסיעה, מה התשלום במקרה שהעובד נוסע עם רכבו הפרטי בענייני עבודה, אם משתמש בתחבורה ציבורית מה מגיע לו.

סיום התפקיד וחפיפה עם המחליף – העובד מתחייב לבצע חפיפה מסודרת אם וכאשר יידרש או יחליט לעזוב את העבודה.

הסכם סודיות – העובד מתחייב לשמור במשך כל תקופת העסקתו וגם לאחריה למשך 6 חודשים על סודיות בכל הנוגע לעיסוקיו, שמות לקוחות, סודות מסחריים ותוכניות שיווקיות ואסטרטגיות.

הסכם אי תחרות – במידה והעובד מתכנן לעזוב כדי לפתוח עסק דומה שיתחרה במעסיקו הנוכחי יגדירו הצדדים בהסכמה את משך התקופה שעל העובד להקפיא כל פעילות מתחרה.

ישוב סכסוך – במקרה של מחלוקת בין הצדדים שמביאה להפסקת יחסי עובד ומעביד יסכימו הצדדים על הסמכות שתכריע במחלוקת. יכול שתהייה בית הדין לעבודה, מגשר או בורר מוסכמים.

חתימות – המעסיק והעובד יחתמו במקום המיועד בעמוד האחרון של החוזה ובראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

למעביד שלא חלים עליו הסכמים קיבוציים עדיף להחתים עובדים על חוזה אישי. למעביד הזכות לקבוע את דרך הניהול של העסק שלו. מאותה גישה נובעת זכותו לקבוע את התנאים של עובדיו. עובד שיסכים לתנאים יועסק על ידו. בכך יתרונו המובנה של המעסיק. למרות זאת, אין המעסיק יכול להתפרע.

עליו להתנהל בערוגות החוק וברוח הפסיקה הנהוגה. ההתמודדות עם ניסוחו ובמקרה הגרוע עם הפרתו, קלה ונוחה יותר לעומת התמודדות והתגוששות עם הסכם קיבוצי שמערב ארגוני עובדים ולשכת התאום של המעסיקים. בקיצור, כאב ראש לא קטן.

עובד שחתום על חוזה אישי ואין מאחוריו את הגיבוי וחומת המגן של הסכם קיבוצי לא תמיד ימצא את המשאבים והכוחות הנדרשים לנהל את מאבקו העצמאי כנגד פגיעה בזכויותיו. אין זה אומר ששערי בתי הדין לעבודה לא פתוחים לקבל את פניו למקרה שנפגע על ידי מעסיקו.

כמו בכל תביעה שרוצים לזכות בה, כדאי מאד להגיע מוכנים עם מסמכים וכל ראיה קבילה ורלבנטית תוך ליווי צמוד, יעוץ וייצוג של עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

לחוזה אישי נקשרה הילה של מכובדות ומעמד בכיר. גם אם זה נכון, העובד החתום על כזה חוזה אינו נהנה מתנאי קביעות שמגנים עליו מפני פיטורים. ניתן לפטר אותו בדרך של אי חידוש החוזה כל עוד שתנאי החוזה מתירים זאת והפיטורין מתבצעים לפי הוראות החוק המפורטות.

החוזה האישי קצוב לתקופה וכל מעביד רשאי שלא להאריך אותו אם מצא לנכון ושיקוליו עומדים במבחן החוק.

יש עובדים שמתאים להם להיקשר בהסכם עבודה אישי על כל הארעיות המשתמעת לעומת עובדים שמעדיפים להרוויח פחות, אך מוגנים במערכת קביעות וביטחון תעסוקתי. כל אחד ובחירתו. לכל בחירה והחלטה יתרונותיה וחולשותיה.

בהעדר הגדרה בחוק לחוזה עבודה, קבעו בתי הדין בפסיקותיהם כי חוזה עבודה אישי הוא חוזה העסקה לכל דבר וחלים עליו דיני החוזים הרגילים. מכוח גישה זו על המעביד לנהל מו"מ עם העובד בתום לב בלי תכנונים נסתרים כדי להכשילו. על המעביד לחשוף את כל התנאים וההגבלות שהוא מתכנן ובכך יעמוד בתנאים הנדרשים לקיום הוכחת תום הלב.

הפסיקות הנפוצות של בתי הדין קבעו שורה של חובות החלים על מעביד ועובד החותמים על חוזה עבודה אישי.

המעביד נדרש ל: לשלם משכורת כמוסכם בחוזה, לנהוג בנאמנות ובדאגה לעובדיו, לעמוד בתנאי החוזה בתום לב ולא לקפח את העובד וכמובן גם חובת הזהירות כלפי העובד, תנאי עבודתו ושמירה על בטיחותו.

העובד מחויב ל: לעבוד כפי שנדרש בהסכם, לא להתבטל ולנצל את המעביד, לציית להוראות המעסיק והנהלים הנהוגים, להפגין נאמנות ומסירות למעסיקו מבלי לפגוע בעסק ובמוניטין שלו, לנהוג בזהירות באמצעי הייצור ובכל הציוד הלוגיסטי של המעסיק ולשמור עליו מנזק ופגיעה מיותרים.

יש לך שאלות לפני חתימה על חוזה אישי? רוצה להתייעץ?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מעורך דין לזכויות עובדים!


עדכון אחרון: 29/10/2017 14:03   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    מידע למעסיקים    חוקי העסקה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!