{if 0} {/if}

לדעת יותר על הפרשי שכר - הדרך לחישוב הפרשים בשכר העבודה שמגיע לך!
הפרשי שכר - הדרך לחישוב הפרשים בשכר העבודה שמגיע לך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מגיעים לך הפרשי שכר?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (24) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 24 reviews
Hebrew

הפרשי שכר הינם רכיבים שונים בשכר עבודה המשולמים לעובד/ת בגין חודשי עבודה קודמים. הפרשי השכר ניתנים לעובד בשל סיבות שונות וביניהן: שינוי כללי חישוב השכר, שינוי במאפייני העובד, שינויים בעבודתו ועוד.

הגורמים העיקריים להענקת הפרשי שכר מתחלקים לשניים כדלהלן: הפרשי שכר הניתנים לעובד בגין שינויים אישיים והפרשי שכר המוענקים עקב שינויים בחברה עצמה כגון רפורמות בסעיפים השונים בהסכמי שכר קיבוציים.

ישנם לא מעט גורמים, בין אם בגין שינויים אישיים ובין בגין שינויים קיבוציים, המשפיעים על גובה הפרשי השכר.

הפרשים אלה מוענקים בשל שינויים אישיים הכוללים מקרים כגון עלייה בדרגת התפקיד אשר נכנסה לתוקף קודם להחלטה הסופית על השינוי במעמד או דיווח על הולדת ילד באיחור.

במקרים בהם הפרשי השכר מוענקים כתוצאה משינויים בהסכמי השכר המפעליים, יכול להימשך הדיון על מהות השכר במשך חודשים רבים עד להגעה להחלטה סופית, ולאחר מכן אורכים חודשים נוספים עד להחלת ההסכם המחודש.

זכאות לקבלת הפרשי שכר

לפניך סקירה של מגוון בעיות וסיבות שעשויות להוביל לכך שתעמוד לך הזכות לקבל הפרשי שכר.

בכל מקרה שבו קיימת אפשרות שמגיעים לך סכומי כסף משתנים, מומלץ בהחלט לפנות להתייעצות עם עורך דין המתחה בדיני עבודה או רואה חשבון, שיערוך עבורך בדיקה מסודרת בהתאם לתלושי השכר שברשותך ולמצבך האישי.

טעות בחישוב השכר

רכיבי השכר של כל עובד כוללים לא מעט גורמים שונים המחושבים בהתייחס לכל אחד מרכיבי השכר. טעות בחישוב אחד ממרכיבי השכר השונים המתגלה כעבור חודשים מספר הינה בין הגורמים הנפוצים לזכאות מאוחרת לתשלום הפרשי שכר.

טעות בחישוב יכולה לחול באחד מן הרכיבים הבאים:

  • תשלומים – סעיף הכולל את שכר היסוד ואת תוספת הוותק, תשלומים בגין שעות נוספות, זכויות נלוות כגון דמי מחלה או קרן השתלמות והחזר על הוצאות כגון החזקת רכב על ידי העובד.
  • ניכויים – תשלומי חובה שהוגדרו על ידי המדינה וכוללים ניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי או ניכויים המוגדרים מתוקף הסכם העבודה כגון תשלומי ועד או קופת גמל.
  • הטבות בשווי כסף – טובות הנאה הניתנות לעובד וכוללות רכב צמוד, שי לחג ועוד.
  • הפרשות – סעיף הכולל את הפרשות המעביד לגורם חיצוני. לדוגמה: קופת גמל.
  • זכויות – הזכות למימוש ימי מחלה וימי חופשה הבאה לידי ביטוי בפיצוי כספי באם אינה מנוצלת.

עלייה בדרגה בתוקף מוקדם

הפרשי שכר מוענקים על ידי המעסיק במקרים בהם עלייה בדרגת עובד נכנסה לתוקפה טרם התקבלה ההחלטה הסופית בגינה. ישנם לא מעט מקרים בהם עובד נכנס נקרא למלא משימות באופן מיידי, בעוד הגדרת תפקידו נותרת בעינה.

במקרים אחרים, עובד נבחן בתפקידים נוספים מעבר לתפקידו הבסיסי, כאשר הגדרת התפקיד או ההחלטה הסופית על שינוי התפקיד טרם נתקבלה.

במקרים אלו, מעודכנת דרגתו החדשה של העובד רק כעבור חודשים מספר. עדכון מאוחר זה מעניק לעובד את הזכות לקבלת הפרשי שכר בגין החודשים בהם עבד בדרגתו החדשה ולא שולם לו שכר בגין עבודתו.

דיווח מאוחר על הולדת ילד

הולדת ילד מזכה את העובד בימי חופשה בתשלום וכן בנקודות זיכוי במס לאחר הולדתו.

התשלום על חופשה בגין הולדת ילד מובטח אך ורק במקרים בהם ההודעה על הולדת הילד מדווחת כחצי שנה לפני הלידה.

ישנם מקרים בהם הדיווח לחברת הביטוח על הולדת ילד ניתן באיחור.

במקרים אלו נדרשת העברת תשלומים לביטוח או לקרן המוטלים על המעסיק בגין דיווח מאוחר על הולדת ילד לעובד.

שינוי בהסכמים קיבוציים

לעיתים, בין עובד חברה או מעסיק המנהל יחסי עבודה עם עובדיו כמעסיק מאורגן לבין כל ארגון עובדים נקבע הסכם קיבוצי.

הסכם זה קובע את תנאי קבלת האדם לעבודה ואת תנאי העסקתו, את יחסי העבודה וכן את זכויות וחובות הארגונים.

המשא ומתן על סעיפי ההסכם הקיבוצי בין ארגון העובדים לבין המעסיק נמשך לעתים חודשים רבים, כאשר גם לאחר קבלת החלטה סופית, השינוי מוחל כמה חודשים לאחר מכן, אז מגיעים לעובדים הפרשי שכר בגין חודשים קודמים.

שינוי בשכר יסוד

שכר היסוד של העובד הינו רכיב השכר הבסיסי בהרכב משכורתו של העובד. שכר זה משקף את הערך של תפקיד העובד, ונקבע ישירות מול העובד במסגרת הסכם או חוזה אישי, או באופן עקיף, בהתאם להסכמים קיבוציים.

השכר נקבע על פי רוב לפי מסגרת של משרה מלאה. לפיכך, כל שינוי בהיקף המשרה של העובד, שינוי הנגרם כתוצאה משינוי בהסכם העבודה האישי או הקיבוצי וכן שינוי כתוצאה מעלייה בדרגת העבודה – ואשר לא שולם שכר בגין חודשים אלו – מזכה את העובד בהפרשי שכר.

מיסוי הפרשי שכר

תשלום הפרשי שכר מעלה את השאלה בנוגע לאופן המיסוי של התשלומים המועברים לעובד/ת.

ישנם שני עקרונות המכתיבים את חישוב גובה המס אודות הפרשי השכר:

  • חישוב המס על הפרשי השכר תוך התייחסות להפרשים כחלק מהשכר הכולל באותו חודש בו הועברו.
  • חישוב המס על הפרשי השכר תוך התייחסות להפרשים כחלק מהשכר בכל אחד מהחודשים בגינם הועברו.

התוצאה המתקבלת בכל אחד מן החישובים דלעיל עשויה להיות שונה באופן מהותי בשל מספר גורמים עיקריים: ראשית, פערים בתקנות או בחוקי המיסים בין התקופות ובמהלכן, וכן שינויים בשיעורי המס.

שנית, במקרים בהם המס הינו תלוי שכר העובד אזי ישתנה גובהו בהתאם לשינוי השכר.

שלישית – שינויים במאפיינים אישיים של העובד דוגמת ותק במקום העבודה, גילו ומצבו המשפחתי – משתנים גם הם ועלולים להשפיע על שיעור המס.

תביעות לתשלום הפרשי שכר

מקרים רבים בהיסטוריית העסקת שכירים העוסקים בתביעות בגין הפרשי שכר שלא שולמו מהווים תקדים ואבן דרך לחקיקה הישראלית בכל הנוגע לתנאי העסקה תקינים ותשלומים הוגנים לעובדים השכירים.

פסק דין תקדימי אשר התקבל בבית הדין הארצי לעבודה דן בערעורו של עובד זר נגד הנהלת בית המלון "שלום פלאז'ה" אילת, בו נקבע כי יש לראות את שכר העובד הגלובלי כבסיס לחישוב הפרשי השכר המגיעים לו.

במקרה זה, הועסק העובד על ידי חברת קבלני משנה מתחלפים, כאשר השכר ששולם לעובד היה שכר גלובלי, ואילו תשלומים בגין שעות נוספות, משמרות לילה, שעות חריגות, שעות שבת וחג המגיעים לו מתוקף ההסכם הקיבוצי – לא שולמו. למותר לציין כי בענף המלונאות זה ריבוי שעות עבודה אינו עניין נדיר.

על פי השכר הגלובלי, שולמו לעובד מדי חודש כ-5,600 ₪ ברוטו שהם 4,500 ₪ נטו, כאשר על פי ההסכם הקיבוצי שכר רגיל מוגדר על פי 176 שעות עבודה בתשלום של 32 ₪ לשעה על פי חישוב ברוטו.

בפסק דין תקדימי זה קבע בית הדין הארצי כי בית הדין האזורי קיבל החלטה מוטעית מאחר וקיבל את טענת בית המלון ללא כל בדיקה. תשלום העובד חושב על פי שכר מינימום, בניגוד לכוחו של סעיף 5 בחוק הגנת השכר (תשי"א 1958), על פיו יש לראות את השכר הכולל כשכר רגיל.

לאחר דיון בגין מעמדו של המעביד המהווה קבלן משנה וכן דיון בגין הפרשי השכר המגיעים מכוח ההסכם הקיבוצי, קבע בית המשפט הארצי כי המעסיק הינו בית המלון ולפיכך חויב זה בתשלום הפרשי השכר.

כך נקבע בבית הדין הארצי כי בית המלון ישלם למערער תוך 30 יום הפרשי שכר בגובה של 13,892 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה על פי חוק ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן, חוייב בית המלון בתשלום הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪.

שאלות לגבי הפרשי שכר המגיעים שלך? רוצה סיוע מקצועי?
ליחצו לקבלת יעוץ משפטי מעורך דין המתמחה הזכויות עובדים!


עדכון אחרון: 08/01/2018 15:24   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!