{if 0} {/if}

בואי לקרוא ולהבין יותר על בקשה להיתר לפיטורי עובדת בהריון ממשרד התמ"ת...
בקשה להיתר פיטורי עובדת בהריון ממשרד התמ"ת - הכיצד?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

בקשה להיתר פיטורי עובדת במהלך הריון

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (38) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 38 reviews
Hebrew

עובדת מוערכת ויעילה בחברה נכנסת להריון. המעסיק שלה יודע מה צופן לו העתיד. זה מתחיל עם הבחילות, האיחורים לעבודה, היעדרות זמנית לרגל בדיקות מעקב אינטנסיביות, שיתוף עובדים בחוויית ההריון המתפתח, במקרה של סיבוכים נדרשת שמירת הריון למספר חודשים עד ללידה.

אם הלידה עברה כשורה היולדת זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות. המעסיק שואל את עצמו "למה אני צריך את הצרה הזאת. מה היא תורמת לי העובדת הזו כאשר היא בהריון. כלום. אני רק מפסיד עליה".

המסקנה שהמעסיק מגיע אליה, שצריך לפטר אותה כמה שיותר מהר למרות הריונה. האם המעסיק יכול לעשות דין לעצמו ולפטר את העובדת בזמן הריונה? לא ממש. אם כך, איך עליו לפעול?

אנו מפנים את תשומת לב המעסיק שמתכנן לפטר עובדת בתקופת הריונה לסעיף 9 בחוק עבודת נשים.

לפי החוק, אם העובדת זמנית או קבועה והועסקה על ידו במשך 6 חודשים לפחות, אסור למעסיק לפטר אותה אלא באישור מיוחד של שר התעשייה והמסחר. אם יתברר לשר שעילת הפיטורין נובעת רק מעצם העובדה שהעובדת בהריון וללא קשר למצבו של העסק כמו, פשיטת רגל, צמצומים וכדומה, הוא לא יספק את האישור המבוקש.

אם המעסיק הוא קבלן כוח אדם ועובדת שלו נכנסה להריון, החוק רואה בהפסקה זמנית של עבודתה כפיטורים שמחייבים אישור מיוחד של השר. 

אם המעסיק שלנו מעסיק את העובדת באמצעות קבלן כוח אדם, הוראות החוק חלים על שניהם באותה מידה כך שהם צריכים לבקש היתר נפרד מהשר הממונה.

במידה ושר התעשייה והמסחר לא מצא עילה מוצדקת לאשר את פיטורי העובדת, אסור למעסיק לפגוע בהיקף משרתה ובגובה הכנסתה גם אם אלה תלויים בתפוקתה. השינוי יכול להתבצע רק לפי יוזמת העובדת שקיבלה אישור רפואי לרדת בהיקף המשרה הנוכחי.

בקשה להיתר לפיטורי עובדת בהריון

מעסיק המתכוון לפטר עובדת בהריון יגיש בקשה בכתב לממונה באגף ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והמסחר. הטופס המיוחד נקרא: "טופס בקשת היתר לפי חוק עבודת נשים לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה או הכנסה".

על המעסיק לסמן בטופס את העילות לפיטורים לרבות: צמצומים, צו פירוק, כינוס נכסים, פשיטת רגל, סיום חוזה העסקה, מכירת העסק, תפקוד לקוי ונסיבות מיוחדות אחרות.

לכל עילת פיטורים יש לצרף את המסמכים הרלבנטיים כמפורט:

  • אישור רפואי המעיד על ההריון.
  • צמצומים – אישור רואה חשבון המאמת את מצבו האמיתי של העסק המחייב צמצום בכוח אדם, רשימת המפוטרים, תפקידם ושנות הוותק.
  • תפקוד – אישורים התומכים בטענה לתפקוד לקוי של העובדת כגון: גליון נוכחות, אישורי מחלה, היעדרויות תכופות וכו'.
  • הפסקת פעילות – אישור רואה חשבון בדבר מועד הפסקת הפעילות, פיטורי עובדים אחרים ואלו עסקים אחרים יש למעסיק המבקש.
  • מכירת העסק – אישור רואה חשבון בנוגע למועד הפסקת הפעילות, פיטורי העובדים, חוזה מכירה של העסק לאחר. רשימת העובדים שיועסקו על ידי הבעלים החדש. אם העובדת שבהריון לא תועסק על ידי הרוכש יש לצרף מכתב המפרט את השיקולים לאי העסקתה.
  • פירוק / כינוס נכסים והליכי פשיטת רגל – צו בית משפט לאחד מההליכים הללו. אישור רואה חשבון המפרט את רשימת העובדים שנותרו להשלמת ההליך הקיים, מכתב המסביר את הסיבות להמשך העסקת העובדים על ידי נאמן או מנהל מיוחד.
  • נסיבות מיוחדות - נניח שהעובדת ביצעה עבירה פלילית וגנבה רכוש של המעסיק וזה החליט לפטרה. עליו לצרף אישור מסירת תלונה למשטרה, תלושי שכר וגליון נוכחות. חוזה עבודה והערכת העובד על מנהלו הישיר, אם יש כזה.
  • סיום חוזה העבודה – אם החוזה הגיע לסיומו בתקופת ההריון והמעסיק מבקש לפטר עליו להגיש את החוזה, רשימה של עובדים אחרים שפוטרו עם סיום החוזה שלהם, משרות פנויות, המלצות וחוות דעת של אחרים אודות העובדת.

חובה למלא את כל הפרטים של המעביד שמבקש את ההיתר לפיטורין וכן אלו של מנהל משאבי אנוש בחברה. אם הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין - יש למלא את פרטיו.

פרטי העובדת שאת פיטוריה מבקשים יצוינו במקומות המסומנים בטופס.

בקשה להיתר לפיטורי עובדת בהריון בקשה להיתר לפיטורי עובדת בהריון בקשה להיתר לפיטורי עובדת בהריון


הבקשה על נספחיה תימסר לעובדת שתאשר בחתימתה את דבר קבלתם. את האישור יצרף המעסיק לנספחים האחרים וישלח למשרד הממונה. אם העובדת סרבה לחתום ישלח אותם המעסיק בדואר רשום ויצרף את אישור השליחה.

האמור לעיל חל גם על מעביד שהינו קבלן כוח אדם.

בקשה עם מסמכים חסרים לא תטופל ותוחזר להשלמות תוך 7 ימים.

אם המבקש עמד בכל הדרישות יפתח תיק במשרד ויקבע מועד לפגישה עם הגורם הממונה במשרד לשמיעת גרסתם של המעסיק, המעביד והעובדת. הזימון למעסיק ולמעביד ישלח בדואר אלקטרוני ולעובדת בדואר רשום.

קיראי עוד: זכויות עובדת בהריון

אם המועד שנקבע לא מתאים לצדדים אפשר לבקש דחיה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני. הבקשה תטופל וישלח מועד חדש לשימוע.

אם מי מהצדדים המעורבים לא יופיע לפגישה שזומנה ולא יסביר היעדרותו, יראו בו כמוותר על זכותו להשמעת גרסתו.

עוד לפני קיום הפגישה הנ"ל על העובדת להגיב בכתב לטענות המעביד המפטר ולצרף אסמכתאות לכל נימוק שתעלה כנגד הפיטורים המבוקשים.

התגובה הכתובה תישלח בדואר רשום לא יאוחר מ-7 ימים למועד הפגישה שנקבעה. העובדת יכולה לוותר על הפגישה ולהסתפק בהסברים הכתובים. במידה ותחליט להגיע יעמדו לרשותה במידת הצורך מתרגמים.

אותו נוהל חל גם על תגובת המעביד / מעסיק. את תגובתו לטענות הכתובות של העובדת עליו לשלוח לא יאוחר מ-3 ימים ממועד הפגישה שנקבעה.

אם כל הצדדים החליטו לוותר על הפגישה, הממונה רשאי לקבל החלטה על סמך התיעוד שלפניו.

אם הוסכם על קיום הפגישה המעביד יכול להיות מיוצג בדיון על ידי עורך דין מטעמו. העובדת רשאית לבקש ייצוג של הוועד או נציג ארגון עובדים או לשכור את שירותיו של עורך דין.

בכל מקרה, על המבקשים להסתייע בעורכי דין להמציא ייפוי כוח חתום. הממונה על הדיון רשאי למנוע נוכחות עורכי דין בדיון אם התרשם שנוכחותם עלולה לפגוע בבירור הטיעונים והנימוקים שהועלו בבקשה למתן ההיתר.

עורכי הדין לא מורשים לטעון במקום העובדת והמעביד ולהשיב במידת הצורך לשאלות הבהרה של הממונה שמנהל את הדיון.

הפגישה תתועד באמצעות פרוטוקול שיירשם על ידי הממונה. לצדדים תינתן הזדמנות לקראת סוף הדיון להוסיף פרטים נחוצים להבנתם.

כל צד יקרא את גרסתו כפי שנרשמה ויאשר נכונותה בחתימת ידו. עותק מהפרוטוקול יימסר לו.

תוך כדי בירור החומרים שלפניו רשאי הממונה לדרוש השלמות מהצדדים לפי הצורך כדי לגבש תשתית ראייתית לקבלת החלטה מנומקת, להיענות לבקשה או לדחותה.

החלטה סופית בצירוף כל המסמכים והנימוקים אמורה להינתן תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה לקבלת ההיתר לפיטורי העובדת.

כל צד רשאי לצרף את ההחלטה על נספחיה ואף לערער עליה אם לא התאימה לו.

לפי הוראות החוק, מי שרואה את עצמה נפגעת מהחלטת הממונה יכולה לערער עליה תוך 45 יום לבית הדין האזורי לעבודה.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי בענייני זכויות עובדים!


עדכון אחרון: 20/05/2013 14:50   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    חוקי העסקה    נשים בעבודה   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
פוטרה בהריון וזכתה לפיצויים בבית הדין - עובדת שפוטרה בזמן ההריון הגישה תביעה כנגד המעסיק וזכתה לפיצויים בסכום מצטבר של כ-80,000 ש"ח לפי פסק דין של בית הדין לעבודה בחיפה...
פיטורי עובדת זרה בהריון - פסק דין לדוגמא - פסק דין מעניין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, שפסק לטובתה של עובדת זרה שפוטרה בעת שהייתה בהריון ובניגוד לחוק עבודת נשים...
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!