{if 0} {/if}

עורכי הדין של פורטל זכויות העובדים עונים לשאלות שלכם בנושא הודעה מוקדמת לפני התפטרות או פיטורים...
תשובות של עורכי דין לשאלות בנושא הודעה מוקדמת
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תשובות לשאלות בנושא הודעה מוקדמת

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (14) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 14 reviews
Hebrew

אחד הנושאים המרכזיים בתחום יחסי העבודה, שמטריד עובדות ועובדים רבים, הנו נושא ההודעה המוקדמת. בכל יום, עורכי הדין שלנו עונים לשאלות עובדות ועובדים בנושא החובה למתן הודעה מוקדמת.

בסקירה שלפניך מופיעות תשובות מפורטות לשאלות הנפוצות ביותר שאנו נשאלים.

אני עובד שנתיים ו-9 חודשים, בחצי משרה, עם שכר גלובלי. אני רוצה להתפטר. כמה זמן הודעה מראש אני צריך לתת?

עלייך לתת הודעה מוקדמת להתפטרות בת חודש ימים מראש.

כך קובעים סעיפים 3(3) וסעיף 5 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.  סעיף 3(3) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי "עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים ...   לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים".

סעיף 5 לחוק זה קובע כי "הוראות סעיפים 3 ו-4 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הודעה מוקדמת להתפטרות".

מכאן נובעת המסקנה כי עובד במשכורת בעל ותק של מעל שנת עבודה אחת במקום עבודתו, צריך לתת הודעה מוקדמת להתפטרותו שהינה בת חודש ימים מראש.

איך סופרים את ימי ההודעה המוקדמת שמגיעים לעובד/ת?

בניגוד למה שרבים חושבים, אין המדובר על ידי עבודה אלא על ימים קלנדריים וללא קשר למספר ימי העבודה השבועיים של העובד/ת.

כך לדוגמא, עם עובד מועסק רק יום אחד בשבוע ובמועד פיטוריו הוא זכאי ל-7 ימי הודעה מוקדמת, הרי שהמדובר על שבעה ימי קלנדריים בלבד.

המעסיק ויתר לי על תקופת ההודעה מראש, האם הוא יכול להוריד משכרי האחרון את הימים האלה?

לא.

סעיף 6(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, קובע כך: "מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו". 

כלומר, למעסיק יש את הזכות להחליט האם הוא מוותר לעובד שהתפטר על מתן תקופת ההודעה המוקדמת להתפטרותו, אולם גם במקרה כזה, עליו עדיין לשלם לעובד את השכר שהיה מגיע לעובד לו העובד היה עובד בפועל במהלך הימים הללו.

אני עובד בחברה כבר הרבה זמן ופוטרתי. הרווחתי שכר לפי שעה. כמה הודעה מוקדמת מגיע לי לקבל?

הנך זכאי כפי הנראה לקבלת הודעה מוקדמת לפיטורים בת חודש ימים.

עקרונית, משך תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים של עובד בשכר קרי, עובד שעתי או יומי, תלוי בוותק של העובד במקום עבודתו וזאת כאמור בסעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת, אשר קובע כך:

4. עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
(1)  במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2)  במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3)  במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4)  לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.


סעיף 4(4) לחוק הודעה מוקדמת קובע כאמור כי עובד בשכר בעל ותק של מעל 3 שנות עבודה, זכאי לתקופת הודעה מוקדמת לפיטורים בת חודש ימים מראש.

אמנם, לא נקבת במשך המדוייק של תקופת הוותק שלך, אולם מאחר ואמרת שאתה עובד בחברה "כבר הרבה זמן", סביר להניח שמדובר בתקופה של מעל 3 שנות וותק, ועל כן מגיע לך הודעה מוקדמת לפיטורים בת חודש ימים מראש.

קראו בהרחבה: זכויות עובדים שעתיים

בחוזה העבודה כתוב שאני צריכה לתת 60 ימי הודעה מוקדמת. החוק קובע אחרת. מה קובע?

החוק.

סעיף 12 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות שכותרתו שמירת זכויות קובע כך: "חוק זה, אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה".

מכאן נובע שחוק הודעה מוקדמת הנו חוק קוגנטי ולא חוק דיספוזיטיבי. כלומר, מדובר בחוק שלא ניתן להתנות עליו אלא לטובת העובד. במידה ובין הצדדים הוסכם במסגרת חוזה העבודה על תנאי שהנו לרעת העובד, אזי לאותו תנאי לא יהיה כל תוקף.

במקרה שלך, לא ציינת האם את עובדת במשכורת או עובדת בשכר וכן מהו משך הוותק שלך במקום עבודתך, כך שלא ניתן לדעת, לכאורה, מהו משך תקופת ההודעה המוקדמת להתפטרות שעלייך לתת לפי החוק.

יחד עם זאת, זה לא ממש משנה, מאחר ותקופת ההודעה המקסימלית להתפטרות שיש לתת לפי החוק, וזאת בין אם את עובדת במשכורת ובין אם את עובדת בשכר, הנה חודש ימים בכל מקרה, קרי, 30 ימים ותו לא. כך קובעים סעיפים 3(3), 4(4) ו-5 לחוק.

מאחר שתקופת ההודעה המוקדמת שעליך לתת לפי חוזה העבודה שלך הנה 60 יום, כלומר, תקופה כפולה, אזי ברור שמדובר בתנאי בלתי חוקי וחסר תוקף, וכי עלייך לתת למעסיקך הודעה בת חודש ימים ותו לא, כפי שקובע החוק.

פיטרו אותי אחרי חודשיים וחצי בעבודה באמצעות הודעת SMS מעכשיו לעכשיו. בלי הודעה מוקדמת. מה הזכויות שלי?

קבלת פיצוי כספי בשווי דמי ההודעה המוקדמת שהיית זכאי לקבל, קרי, בשווי יומיים וחצי.

סעיף 7(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, קובע כך: "מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת". 

כלומר, סעיף זה קובע שמעסיק אשר פיטר את עובדו באופן מיידי ומבלי לתת לו הודעה מוקדמת כדין, צריך לשלם לו פיצוי בגובה דמי ההודעה המוקדמת שהיה עליו לשלם לעובד, לו הוא היה נותן לו הודעה מוקדמת.

בשאלתך, לא ציינת האם אתה עובד במשכורת או בשכר, אך זה לא ממש משנה, מאחר והתוצאה זהה בשני המקרים לגבי עובד שעבד חודשיים וחצי.

לגבי עובד במשכורת, יש לתת הודעה מוקדמת בת יום אחד עבור כל חודש בו הוא עבד במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו, כאמור בסעיף 3(1) לחוק.

במקרה של עובד בשכר, יש לתת הודעה מוקדמת בת יום אחד עבור כל חודש בו הוא עבד במהלך השנה הראשונה לעבודתו, כאמור בסעיף 4(1) לחוק.

יובהר כי תשובה זו מתייחסת רק לפיצוי המגיע מבחינת חוק הודעה מוקדמת, והיא איננה מתייחסת לפיצויים המגיעים בגין אי עריכת שימוע או בגין פיטורים שלא כדין, אם וכלל שהם מגיעים.

האם החוק לגבי הודעה מוקדמת חל באופן זהה על כל העובדים השכירים בישראל?

לא. ישנם ענפי עבודה שלגבהים חלים כללים שונים מאלה הקבועים בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

לדוגמא: סוהרים בשיאות בתי הסוהר ושוטרים במשטרת ישראל צריכים לתת / לקבל הודעה מוקדמת של 3 חודשים.

מורות ומורים, עובדי מערכת החינוך, צריכים להודיע ולקבל הודעה מוקדמת עד לתאריך 31 במאי של אותה שנה.

רציתי להבין מה זה אומר: תשלום חלף הודעה מוקדמת?

שאלה מצויינת. במקרה של פיטורי עובד, המעסיק יכול להחליט כי אינו מעוניין שהעובד המפוטר ימשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת המגיעה למפוטר לפי חוק.

במקרה כזה החוק מאפשר לאותו מעסיק לשלם לעובד תשלום הכונה חלף הודעה מוקדמת, השווה הלכה למעשה לתשלום השכר הרגיל (לא כולל תוספות כגון: דמי נסיעות, החזקת רכב, הפרשת לקופת גמל וכדומה) עבור אותה תקופה.

קראו בהרחבה: אי מתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים או התפטרות


עדכון אחרון: 08/01/2019 11:39   
תגיות בעמוד:   מידע למעסיקים    הפסקת עבודה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!