{if 0} {/if}

טיפים ודגשים להעסקת בני נוער בתקופת החופש הגדול - חשוב לדעת וליישם!
טיפים ודגשים להעסקת בני נוער בחופשת הקיץ - חשוב לדעת!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

טיפים חשובים להעסקת בני נוער בחופשת הקיץ

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

רבים מבני הנוער מעוניינים לעבוד במהלך חופשת הקיץ הגדולה, לצרכי תעסוקה ו/או לצרכי פרנסה. החוק אשר מסדיר את תעסוקת בני הנוער, לרבות במהלך חופשת הקיץ, הינו חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953.

ריכזנו לנוחותכם את עיקרי החוק וכמה טיפים מעניינים לצורך היערכות המעסיקים להעסקת בני הנוער בחופשת הקיץ, והיערכות בני הנוער לקראת יציאתם לעבודה במהלך החופש הגדול ובכלל.

מטבע הדברים כל חובה שהחוק מטיל על המעסיק כלפי בני הנוער, מהווה זכות של בני הנוער כלפי המעסיק ולהיפך. בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ נוטים להחמיר עם מעסיקים הפוגעים בזכויות בני נוער עובדים ולכן חשוב שכל אחד מהצדדים ידע את זכויותיו וחובותיו החוקיות.

לפני החופש הגדול ולפני כל חופשה אחרת, או העסקת בני נוער בכלל, ראוי לקחת לתשומת לב את הוראות החוק וליישם אותן. אחרי הכל אלה הילדים והילדות של כולנו.

13 טיפים לבני נוער בעבודה במהלך החופש הגדול!

גיל בני הנוער שמותר להעסיק - ככלל, מותר למעסיק להעסיק רק בני נוער מגיל 15 ועד לגיל 18. עם זאת, בחופשות לימודים רשמיות ולרבות במהלך חופשת הקיץ, מותר להעסיקם גם מגיל 14 ובלבד שהמדובר בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם של בני הנוער.

למרות היתר זה, חל איסור על העסקה בעבודה לצורך הופעה ציבורית, אומנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצרכי פרסום, אלא אם התקבל היתר מתאים לכך.

פנקס עבודה
- החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה בלשכות שירות התעסוקה וזאת כאחד התנאים להעסקתם. את פנקס העבודה ניתן להוציא מלשכת התעסוקה הקרובה למקום המגורים של בן הנוער. לשם כך יש להצטייד בתעודת זהות, אישור מרופא המשפחה, ושתי תמונות. הוצאת הפנקס אינה כרוכה בתשלום. פנקס העבודה חייב להימצא במקום העבודה.

אישור רפואי - תנאי נוסף להעסקת בני נוער הינו הוצאת אישור רפואי מטעם רופא משפחה, כאשר לגבי עבודות מסויימות יש להוציא אף אישור מיוחד מטעם רופא תעסוקתי.

הצגת תעודת זהות - תנאי נוסף להעסקת בן נוער הינו הצגת תעודת זהות של בן הנוער או תעודת שהות של הוריו, שבה  מופיעים פרטיו.

היקף שעות העבודה - אין להעסיק בני נוער יותר מ-8 שעות עבודה ליום בשבוע, כאשר בשבוע עבודה מקוצר, ניתן להעסיקם כ-9 שעות עבודה ביום, ובלבד שבכל מקרה שבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.

בימי שישי וערבי חג אפשר להעסיק נער עד 7 שעות ביום. על מנת להעסיק בני נוער מעבר לשעות אלו יש צורך באישור מיוחד מהאגף לפיקוח על העבודה במשרד העבודה.

עבודה בשעות לילה - סעיף 24 לחוק קובע שאסור להעסיק בני נוער בלילה, וכי אין להעסיק בני נוער עד לגיל 16 בין השעות 20:00 ל-08:00 ובני נוער בני 16–18 בין השעות 22.00–06:00 בבוקר.

ברם, בהתאם לסעיף 24א(א) לחוק אשר נחקק באפריל 2016 ושתוקפו הנו עד ליום 1.9.2019, אזי למרות האמור בסעיף 24 לחוק, מעסיק רשאי להעסיק צעיר עד שעה 24:00 בתקופת חופשת לימודים רשמית, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00 המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.

עם זאת, סעיף 24א(א) לחוק לא יחול על ענפי עבודה מסוימים או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר.

ימי מנוחה שבועית - אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית של הדת אליה הוא משתייך. לגבי בני נוער יהודים המדובר ביום שבת. לגבי בני נוער מוסלמים המדובר ביום ששי, ולגבי בני נוער נוצרים, המדובר ביום ראשון. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת במנוחה השבועית.

הפסקת עבודה - נער העובד שש שעות לפחות ביום זכאי להפסקה של 45 דקות, מתוכן חצי שעה הפסקה רצופה. יצויין כי ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה של הנער, אלא אם הנער נדרש על ידי מעסיקו להישאר במקום העבודה גם בעת ההפסקה.

רישום שעות העבודה - על המעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער. אם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני כגון שעון נוכחות, יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה, באמצעות חתימתם של הנער והמעסיק. 

שכר העבודה - המעסיק חייב לשלם לבני הנוער שכר עבור עבודתם, אשר לא יפחת משכר המינימום לבני הנוער. בדומה לשכר המינימום של הבוגרים, לא ניתן להתנות גם על שכר המינימום של בני הנוער.

כלומר, אסור לשלם לבני הנוער פחות משכר המינימום, גם אם הדבר לכאורה הוסכם בינם לבין המעסיק. בנוסף יש לשלם לבני נוער שכר גם בגין ימים שהוגדרו כימי התלמדות או תקופת ניסיון, ואין לנכות ממנו קנסות בגין עונשים וכיו"ב.

שכר המינימום של בני נוער נמוך משכר המינימום לבוגרים, אך נגזר ממנו בהתאם לגילו של הנער העובד.

שכר המינימום לבני נוער מחושב לפי משרה מלאה בת 40 שעות בשבוע ו-173 שעות בחודש.

להלן טבלת שכר המינימום לבני נוער, נכון לתקופה שהחל מחודש ינואר 2017:

גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר למשרה מלאה (לפי 40 שעות בשבוע) שכר לשעת עבודה(לפי 173 שעות בחודש)
עד 16 70% 3,500 ₪ 20.23 ₪
מ- 16 עד 17 75% 3,750 ₪ 21.68 ₪
מ- 17 עד 18 83% 4,150 ₪ 23.99 ₪
חניך 60% 3000 ₪ 17.37 ₪


דמי ביטוח לאומי
- על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור עבודת בני נוער, ואסור לנכות תשלום זה משכר העבודה.

מס הכנסה - גם בני נוער חייבים למלא טופס 101 למס הכנסה שבו מדווחים פרטיהם האישיים, אם כי רבים מהם מרוויחים שכר נמוך יחסית שאינו מחוייב במס.

נער ששכרו גבוה מסף המס ואשר לא עבד מתחילת שנה, יוכל  להצהיר על כך בצידו האחורי של טופס 101, ובכך לזכות בפטור ממס. נערה זכאית, ככל אישה, לעוד חצי נקודת זיכוי ונער ונערה שמלאו להם 16 שנה זכאים לעוד נקודת זיכוי, כך שסף המס לגביהם גבוה יותר.

נסיעות לעבודה - בנוסף לשכר, יש להחזיר לבני הנוער את הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה. התשלום ישולם בהתאם לסכום המקסימלי המחוייב על פי החוק בעניין זה, אשר החל מיום 1.2.2016 ואילך עומד על סך של 22.60 ₪ ליום עבודה.


האם החוק מגן די הצורך על בני נוער העובדים בחופש הגדול? כנראה שכן, החוק מגדיר הגבלות חשובות, ברורות וראויות. לא בטוח שזה מספיק כי לא מעט מעסיקים מתעלמים מהחוק. ממש לא, בכל שנה עשרות אלפי בני נוער מנוצלים על ידי מעסיקים.
עדכון אחרון: 24/05/2017 10:16   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    טיפים לעובדים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!