{if 0} {/if}

הכירו את המגבלות שקובע החוק לגבי סוגי עבודות האסורות לנשים במהלך הריון...
עבודות אסורות לנשים בהריון - החוק מגן עליך ועל העובר!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

סוגי עבודות אסורות בזמן ההריון שלך

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (11) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 11 reviews
Hebrew

כידוע, הריון הינו מצב פיזי רגיש יחסית אשר מחייב הקפדה רבה בכל הנוגע לשמירת כללי הבריאות והזהירות.

גם המחוקק היה ער לכך ועל כן הוא קבע שורה של חוקים ותקנות אשר נועדו להגן על זכויותיה ובריאותה של האשה בכלל, ועל האשה ההרה ועוברה בפרט.

בין היתר, הוא קבע כבר במסגרת הסעיף הראשון של חוק עבודת נשים, תשי"ח-1958 כי הוא מסמיך את שר העבודה להתקין תקנות אשר אוסרות או מגבילות להעסיק עובדת בעבודות, תהליכי יצור, ומקומות עבודה אשר עלולים לפגוע במיוחד בבריאות האשה.

בהתאם לכך הותקנו, בין היתר, תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001, וכן תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979.

תקנות אלו נועדו להגן על נשים בגילאי הפוריות בכלל וכן כוללות תקנות ספציפיות שנועדו להגן על נשים בהריון במהלך עבודתן, וזאת כפי שיובהר לאורך הסקירה שלפניך.

בשל חשיבותן הרבה, המחוקק אף חייב את המעסיק להציג תקנות אלו במקום בולט במקומות העבודה הרלוונטיים על פי האמור בתקנות אלו.

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות)

סעיף 5 לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 מפרט מהן העבודות בהן אסור להעסיק נשים בהריון, כדלקמן:

"5. הגבלות העבדה בתקופת הריון

נודע למעביד על הריונה של עובדת, לא יעבידה –

(1) בהליך ייצור של חומרים המפורטים בתוספת השלישית.

(2) בחשיפה לחומרים המפורטים בתוספת הרביעית או לחומרים המפורטים בתוספת החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בה.

הוראות פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה;

(3) בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות
".

כלומר, סעיף 5 לתקנות אלו קובע כי מהרגע שנודע למעביד על הריונה של העובדת, אסור לו להעסיקה בתנאי עבודה אשר כרוכים בייצור חומרים כימיים מסויימים ו/או חשיפה לחומרים כימיים מסויימים. המדובר בעיקר בחומרים כימיים מסוג ארסן, בנזן, ותכשירים ציטוטוקסים אנטי סרטניים.

בנוסף, אסור לו להעסיקה בתנאי עבודה אשר כרוכים בקרבה למקור חום שעלול להעלות את חום גופה למעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות. 

בהתאם לסעיף 6 לתקנות אלו, במידה ועבודת האשה ההרה נאסרה בהתאם לסעיף 5 הנ"ל, ולא נמצאה עבורה עבודה חלופית מתאימה אצל מעסיקה, עליו לתת לה אישור רפואי כאמור בתקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א-1991.

כלומר, במקרה בו לא נמצאה לעובדת עבודה חלופית מתאימה, היא תהיה רשאית להיעדר מעבודתה עקב כך, ותקופת היעדרותה תיחשב לה כתקופת שמירת הריון.

אשה הנמצאת בשמירת הריון איננה זכאית לתשלום שכר עבודה מן המעסיק בגין תקופה זו. תחת זאת היא זכאית לקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לסעיפים 58(2) ו-59 לחוק ביטוח לאומי, או לתשלום דמי מחלה ממעסיקה, במידה ויש ברשותה ימי מחלה צבורים בהיקף מתאים, וזאת כפי שקובע סעיף 7 (1) לחוק עבודת נשים.

כמו כן, סעיף 2 לתקנות אלו מחייב מי שמעסיק או עובדת או מועמדת לעבודה בגיל הפוריות, קרי עד גיל 45, במוסד חינוכי או רפואי שבשל אופי מקום העבודה קיים סיכון מוגבר שהיא תידבק באדמת, דבר אשר עלול לסכן את עוברה במידה והיא בהריון, ליידע אותן על קיומו של סיכון זה, ולהפנות אותה לתחנת טיפת חלב לשם קבלת חיסון, במידה והיא טרם חוסנה, אלא אם כן היא מסרב לקבלת חיסון כאמור.

חובת ידוע המעסיק על ההריון: עקרונית, על פי סעיף 10 (א) לחוק עבודת נשים, מחובתה של העובדת ההרה להודיע למעסיקה כי היא בהריון רק כשהיא בחודש החמישי להריונה.

אולם, כאשר המדובר בעובדת אשר חשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השלישית, הרביעית, והחמישית לתקנות אלו, או שהיא עובדת בקרבה למקור חום אשר עלול להעלות את חום גופה למעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות, אזי מחובתה להודיע למעסיקה על היותה בהריון תוך 10 ימים מהמועד שבו נודע לה על הריונה, ולצרף להודעתה אישור רפואי על הריונה - כך קובע סעיף 4 לתקנות אלו.

הגנת נשים בהריון על פי תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת)

סעיף 6 לתקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 מפרט מהו שיעור הקרינה המייננת אליו אסור לחשוף עובדת בהריון במסגרת עבודתה או הכשרתה המקצועית, כדלקמן:

"6. הגבלת חשיפה לאשה בהריון

(א) אשה בהריון לא תחשף במסגרת עבודתה או הכשרתה המקצועית למנת חשיפה שוות ערך, ממקורות קרינה פנימיים או חיצוניים, בשיעור העולה על 1 רם במשך כל תקופת הריונה.

לענין זה, "תקופת הריון" - התקופה מיום מסירת ההודעה למעסיק כאמור בתקנה 5, עד לסיום הריונה.

(ב) השיעור החודשי הממוצע של חשיפת אשה, כאמור, לא יעלה על 0.15 רם; אם בחדש מסוים עלה שיעור החשיפה של אשה כאמור על 0.15 רם, יוקטן שיעור חשיפתה בחודש העוקב לו, באופן ששיעור החשיפה החודשי הממוצע בחדשיים הסמוכים לא יעלה על 0.15 רם
".

חובת ידוע המעסיק על ההריון: כאמור, עקרונית, על פי סעיף 10 (א) לחוק עבודת נשים, מחובתה של העובדת ההרה להודיע למעסיקה כי היא בהריון רק כשהיא בחודש החמישי להריונה.

אולם, על פי סעיף 5 לתקנות אלו, עובדת בהריון המועסקת בעבודה המחייבת קיום פיקוח לפי תקנה 3 ואשר נכנסת להריון, תודיע על דבר הריונה למעסיקה סמוך ככל האפשר למועד בו נודעה לה עובדת הריונה.

על פי תקנה 3 לתקנות אלו, עבודה המחייבת קיום פיקוח הינה עבודה בה העובדת עלולה להיחשף למנת חשיפה שוות ערך, העולה על 0.5 גרם לשנה.

העסקת נשים בהריון בשעות נוספות, ימי המנוחה השבועית ועבודות לילה

סעיף 10 (א) לחוק עבודת נשים קובע כי משהעובדת הודיעה למעסיקה שהיא בהריון, או משנודע לו על כך בדרך אחרת, אזי אסור לו להעסיקה בשעות נוספות ובימי המנוחה השבועית, כלומר ימי סוף השבוע, וזאת החל מהחודש החמישי להריונה ואילך, ואף אם הדבר מותר לו עקרונית על פי חוק שעות עבודה ומנוחה.

יחד עם זאת, על פי סעיף 10 (ב) לחוק זה, המעסיק יהיה רשאי להעסיק את העובדת שבהריון בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית, במידה והעובדת מסרה לו על כך את הסכמתה בכתב, בצירוף אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, אשר קובע כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית.

עם זאת המעסיקה יהיה רשאי להעסיקה כאמור בכפוף לתנאי האישור.

בנוסף, אסור למעסיק להעסיק את העובדת ההרה גם בעבודת לילה החל מהחודש החמישי ואילך, אך זאת בתנאי שהעובדת הודיעה לו בכתב כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה, וזאת כאמור בסעיף 10 (א) לחוק עבודת נשים.


האם הכתבה עזרה לך להבין אילו עבודות אסורות לאורך ההריון? כן בהחלט. הכתבה מקיפה ומשכילה. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות חשובות. לא ממש, חסר בכתבה מידע רלוונטי וחשוב.
עדכון אחרון: 13/10/2015 17:35   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!