{if 0} {/if}

הכירו את עיקרי ההסכם הקיבוצי שחל על אחים ואחיות עובדי מדינה! לחצו כאן לפרטים המלאים...
אחים / אחיות עובדי המדינה: הכירו את הזכויות שלכם לפי ההסכם הקיבוצי!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות אחים ואחיות עובדי המדינה בעבודה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews
Hebrew

ביום 15.1.2013 נחתם הסכם קיבוצי אשר נועד להסדיר את תנאי העסקתם של האחים והאחיות העובדים בשירות המדינה.

מצד המעסיקים - ההסכם נערך על ידי המדינה, שירותי בריאות כללית, הסתדרות הדסה, ושלוש הערים הגדולות: ירושלים, תל-אביב וחיפה.

מצד העובדים - ההסכם נערך על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות.

תוקפו של ההסכם הינו מיום 1.1.2013 ועד ליום 30.6.2017.

ההסכם חל על כל האחים והאחיות אשר מועסקים בשירות המעסיקים הללו, ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית, ואשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי דירוג האחים והאחיות.

בסקירה שלפיך נביא את עיקרי הזכויות אשר נקבעו במסגרת ההסכם הקיבוצי.

תוספת שכר חודשית

במסגרת ההסכם נקבע כי החל מיום 1.7.2013, האחים והאחיות אשר עובדים במשרה מלאה אצל המעסיקים הללו יהיו זכאים לתוספת חודשית שקלית, בסכום אשר משתנה משנה לשנה.

אחים ואחיות המועסקים במשרה חלקית יהיו זכאים לתוספת השקלית באופן יחסי לחלקיות משרתם.

סכומי התוספת השקלית יהיו כדלקמן:
 

  תחולת התוספת מועד התשלום הסכום הסכום המצטבר
1 1.1.2013 1.7.2013 175 ₪ 175 ₪
2 1.7.2013 1.7.2013 39 ₪ 214 ₪
3 1.7.2013 1.7.2013 440 ₪ 654 ₪
4 1.1.2014 1.1.2014 339 ₪ 993 ₪
5 1.1.2015 1.1.2015 199 ₪ 1,192 ₪
6 1.1.2016 1.1.2016 122 ₪ 1,314 ₪

 

הסכומים הללו יעודכנו בשיעורים של תוספות השכר אשר ייקבעו בהסכמי המסגרת שיחתמו לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי הנ"ל, אשר יחולו במגזר הציבורי, וכן בשיעורים של תוספות היוקר, במועדי התשלום של תוספות אלו לאחים ולאחיות.

יחד עם זאת, ועל מנת למנוע כפל עדכון, נקבע כי במקרה בו תיקבע בהסכם מסגרת במגזר הציבורי, תוספת המחושבת על בסיס השכר המשולב וכל תוספות השכר המשולמות ערב חתימת הסכם המסגרת האמור, לא תעודכן התוספת השיקלית בשיעור של התוספת האמורה בהסכם המסגרת. 

עוד נקבע כי התוספת השקלית לא תובא בחשבון לצורך חישוב הסכומים הבאים:

השלמת השכר עד לשכר המינימום, התמורה בעד משמרות מיוחדות או משמרות תגבור, המשולמות מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 22.3.2012, וכן תוספות שכר אחוזיות קיימות.

במקביל, נקבע כי התוספת השקלית כן תובא בחשבון לצורך חישוב הסכומים הבאים:

פיצויי פיטורים, גמול שעות נוספות, הפרשות לקופת גמל פנסיונית, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב, תמריץ אחיות ומענק יובל.

הגדלת תוספת מנהל

החל מיום 1.7.2013 יוגדל שיעורה של תוספת מינהל, בשירותי בריאות כללית – כוננות מנהלית, מ-3.5% ל-5.1% מהשכר המשולב התחילי של אחות מוסמכת ברמה 10.

עם זאת הובהר כי אין בתוספת זו כדי לשנות את יתר הכללים לתשלום תוספת מינהל, אשר חלו ערב חתימת הסכם זה.

תוספת ימי חופשה לאחים ואחיות העובדים בחדרי ניתוח בבתי חולים החשופים לקרינה מייננת.

החל ממועד חתימת ההסכם, 15.1.2013 אחים ואחיות אשר חשופים לקרינה מייננת אשר יעבדו במשרה מלאה בחדרי ניתוח בבתי חולים, יהיו זכאים לתוספת של 10 ימי חופשה שנתית.

יחד עם זאת, תוספת זו לא תחול על אחים ואחיות אשר עובדים בחדרי ניתוח של בתי החולים של שירותי הבריאות הכללית, עליהם יחולו כללי הזכאות הנהוגים בשירותי הבריאות הכללית.

הזכות לקבלת תוספת זו מותנית בכך שהאח/אחות ניצלו בשנה הקודמת לפחות מחצית מימי החופשה השנתית להם הם זכאים.

אחים ואחיות יוגדרו כ: "אחים ואחיות אשר חשופים לקרינה מייננת" במידה שהם ממלאים את ארבעת התנאים המצטברים הבאים:

  • הם משובצים בחדרי ניתוח
  • הונפק להם תג קרינה אישי ע"י אחראי בטיחות הקרינה המוסדי
  • הם נחשפו לקרינה מייננת במהלך 6 חודשים בכל שנת עבודה
  • הם מבצעים בדיקות קרינה תקופתית כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה

אחים ואחיות אשר חשופים לקרינה מייננת כהגדרתם לעיל ואשר עובדים במשרה חלקית, יהיו זכאים לתוספת חלקית של ימי חופשה, אשר תחושב בהתאם לחלקיות משרתם ביחס לתוספת לה הם היו זכאים לו הם עבדו במשרה מלאה.

תוספת ימי החופשה הנ"ל לא תהיה ניתנת לצבירה, ולא ניתן יהיה לקבל לגביה תשלום פדיון חופשה.

כמו כן, לא תהיה זכאות להגדלת מכסת ימי ההבראה.

עוד נקבע כי במידה ויחול שינוי כלשהו בתנאי הרופאים החשופים לקרינה מייננת על פי סעיף 17 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011, אזי אותו שינוי יחול גם על האחים והאחיות החשופים לקרינה מייננת כאמור לעיל.


האם הכתבה עזרה לך להבין יותר אודות זכויות האחים והאחיות בעבודה? כן בהחלט. כתבה טובה ומקיפה. כן, אבל נשארו לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר בכתבה מידע רב.
עדכון אחרון: 08/06/2023 12:41   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
מידע לעובדים ולמעסיקים
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!