{if 0} {/if}

שותפות עסקית במסגרת חברה - כל התנאים להקמת שותפות לפי חוק החברות ודיני החוזים...
שותפות עסקית במסגרת חברה - כל התנאים להקמת שותפות לפי חוק
×
x

כלים לחיפוש עבודה

שותפות עסקית במסגרת חברה בע''מ ובכלל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (12) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 12 reviews
Hebrew

עולם המשפט והעסקים מכירים בצורות שונות של התאגדויות. אחת הדרכים להקים חברה בע"מ היא באמצעות שותפות בין בעלי החברה. במובנה היום יומי יכולה שותפות להיות גוף משפטי שבו שני בני אדם או יותר יוצרים קשר חוזי לשם ניהול עסק והפקת רווחים.

לניהול עסקים באמצעות שותפות יש יתרונות בהשוואה לחברה. השותפות לא נדרשת לנסח תקנון ולקיים אסיפת בעלי מניות, הפירוק שלה במקרה הצורך פשוט יותר.

החיסרון העיקרי הוא חבות אישית של השותפים לעומת חברה בע"מ. הכללים שיחולו על שותפות מסוג זה יהיו אחרים מאלו המחייבים חברה בע"מ שהוקמה לפי דרישות חוק החברות.

כך למשל יכול להיות מצב שבו מספר אנשים מקימים מסיבות כלכליות ואחרות יחד, כשותפים, חברה במובנה לפי דיני התאגידים. שותפות מסוג זה נפוצה מאד והיא למעשה מייסדת חברה לפי כללי הרישום וההקמה הנדרשים בחוק החברות.

הסכם מייסדים לצורך הקמת שותפות

יצירת חברה נעשית באמצעות רישומה אצל רשם החברות. רישום החברה יוצר מערכת יחסים בין החברה לבין מייסדיה ובמקביל בין בעליה לבין עצמם.

מערכת היחסים בין בעלי העסק יכולה בדרך כלל להשפיע מאד על הצלחתו לטווח ארוך. כל הפעולות שנעשות טרם לכך ובמטרה להקמת התאגיד מוגדרות לפי דיני התאגידים כפעולות יזמות ואין להן תוקף מחייב במישור זה ולפני רישום החברה.

יחד עם זאת, הסדרה הולמת של היחסים בין השותפים יכולה לקבוע במידה רבה את הצלחת העסק העתידי ומסייעת ליצור סדר וארגון בסביבה לא מוכרת.

אחת הדרכים המקובלות לעשות זאת היא על ידי עריכת הסכם מייסדים (founders agreement) בין השותפים העתידים להיות בעלי החברה.

הסכם יעיל מסוג זה הוא חוזה שצופה פני עתיד ויכול לנסות ולהעריך ולתת מענה לקשיים העתידיים שיכולים להיות בניהול החברה, כמו גם ליחסי עבודה, העסקת עובדים בחברה ועוד!

הסוגיות שבדרך כלל ראוי להתייחס אליהן בהסכם זה נוגעות להליך הקמת החברה באופן כללי, תפקיד כל אחד מהמייסדים בתאגיד, אופן ניהול החברה ודרכי ניהול סכסוכים והיפרדות הצדדים במקרה של החלטה על פירוק החברה.

הוראות ההסכם בעניין הקמת החברה יכולות להתייחס למען הרשום שלה, שיכול להיות מושפע משיקולים של תכנון מס ולחלוקת הון המניות בחברה מה שמשפיע על שיעורי הבעלות של כל אחד מהשותפים.

הסעיפים שנוגעים ליחסים בין השותפים יכולים לכלול גם התייחסות להמחאה ו/או השארה של זכויות הקניין הרוחני שלהם בידי החברה ושמירה על סודיות מידע ואי העברתו לצדדים שלישיים.

בסוגיה של סיום דרכיה של החברה ניתן לכלול בהסכם מגבלות על עבירות המניות כדי למנוע מצב שבו אחד המייסדים ימצא את עצמו בשותפות עם אדם שהוא לא מעוניין בו ולאפשר למייסדים זכות ראשונים ברכישת מניות.

בפסק הדין ת"א 1019/00 רוור נ' לניר כבוד שופט בית המשפט המחוזי בחיפה יצחק עמית דחה את טענות התובע בעניין חיוב הנתבע בהוצאות החברה בשל הפרת סעיפים מהסכם המייסדים וקבע כי גם אם הנתבע הפר סעיפים מההסכם אין לחייבו באופן אישי משום שהתנהגות התובע תרמה באופן נכבד להתדרדרות היחסים בין הצדדים. 

בפסק הדין ת.א. 1323/99 פורום משכילון בע"מ נ' משכילון בע"מ קיבל כבוד שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ד"ר עמירם בנימיני בעניין הפרת הוראות הסכם המייסדים על ידי התובעת ובעליה והוציא צו מניעה קבוע נגד פעולותיה בגין ההפרה של ההוראה בדבר אי תחרות.

פתיחת חברה בשותפות בין 2 שותפים או יותר

הליך הקמת החברה בשותפות דומה לקיים בלעדיה כאשר בחברה אמור לכהן יותר מאדם אחד בתפקידי האורגנים שלה. השותפים אמורים להגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה חדשה שבה יפורט שם החברה, הון המניות שלה ואופן החלוקה שלו ביניהם, הגבלת אחריות, מטרותיה ועוד.

בנוסף לתשלום אגרה בסך 2,591 שקלים. במקביל עליהם לצרף הצהרת בעלי מניות, הצהרת דירקטורים ראשונים ואת תקנון החברה. כל אלו צריכים להיות חתומים גם כן על ידי כלל המייסדים של החברה, כאשר חתימתם גם מאומתת על ידי עורך דין המתמחה בדיני חברות.

בהצהרת בעלי המניות מצהירים כל אחד מבעלי המניות בחברה שהם כשירים לכהן כבעלי מניות בחברה לפי הוראות דיני החברות וחוקים אחרים הנוגעים להליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל.

בהצהרת הדירקטורים הראשונים מצהיר כל אחד מהשותפים שאמור לכהן כדירקטור בחברה בהתאם להסכמות בין הצדדים שמיד לאחר הקמת החברה וכל עוד לא מונה אורגן מוסמך אחר הוא יפעל לרישום פרטיו במרשם הדירקטורים ולרישום פרטי בעלי המניות במרשם פרטי בעלי המניות.

בדומה הוא מצהיר כי הוא מעוניין לכהן כדירקטור בחברה וכי לא מוטלות עליו מגבלות לעניין זה לפי דיני החברות וחוקים אחרים.

תקנון החברה דינו לפי החוק כדין חוזה והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין בעלי המניות שלה ובין כל אחד מבעלי המניות לבין עצמם. על תקנון החברה, לעומת הסכם המייסדים חלים דיני החברות וישנם כללים מוגדרים לגביו.

בתקנון החברה חובה לפרט בין השאר את אופן הגבלת האחריות בתאגיד במידה וקיימת. חברה יכולה להיות בעלת קרן מניות, להיות מוגבלת במניות או בערבות או ללא הגבלת אחריות בכלל.

כאשר השותפות מתייחסת לחברה בע"מ, הכוונה היא שכל אחד מהשותפים מוגבל באחריות שלו לסכום הראשוני שהושקע על ידו ולא ניתן מעבר לזה, מלבד במקרים חריגים, לרדת לנכסיו האישיים.

הרציונל להכרה בסוג כזה של אחריות במדינות המעוניינות לקדם את הכלכלה בהן הוא שייתכן שאותם יזמים המוכנים להשקיע מעצמם לצורך מימוש רעיון מסוים, לא היו מוכנים ליטול סיכון זה בנסיבות אחרות.

בדומה, בתקנון חובה להתייחס גם להון המניות של החברה, לאופן החלוקה שלו בין הצדדים ולסוגי המניות במידה וקיים יותר מסוג אחד. הון המניות הרשום הוא מספר המניות שיש בחברה.

אלו יכולות להיות עם או ללא ערך נקוב. אם לחברה יש מניות ללא ערך, צריך לציין בתקנון רק את מספרן, אם למניות יש ערך צריך לציין גם אותו ביחס לכל אחת מהמניות.

בחברה שבה מספר שותפים יכולים להיות גם מצבים בהם פעולות של אחד מהשותפים יגרמו לירידת ערך המניות של שותף אחר.      

כך לדוגמא, בפסק הדין תא 1369/99 מאיר נ' חברת בר סלטים בע"מ קובע כבוד שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב מגן אלטוביה שבעל מניות בחברת הסלט יפוצה על ידי בעל מניות אחר בחברה בשל אובדן ערך המניות שלו.

קראו בהרחבה: איך מפרקים שותפות עסקית?

מתכננים להקים שותפות עסקית?

כפי שניתן להבין מהסקירה לעיל, הקמת שותפות רשומה בין 2 אנשים או יותר כרוכה בתכנון מקדים, ניסוח והכנת הסכם מפורט בין השותפים ופעולות פרוצודראליות רבות אחרות.

אנו ממליצים לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני חברות ותאגידים, לפני קבלת החלטות ולצורך ליווי צמוד לאורך הליך ההתאגדות והכניסה הרשמית לשותפות הרשומה.

רק לאחר בחינה מקצועית ומעמיקה בליווי עורך דין מנוסה בתחום, ניתן לקבל החלטות מושכלות ולפנות לדרך עסקית חדשה.

שאלות לגבי שותפות עסקית? רוצה לדעת יותר לגבי האפשרות לעבוד עם שותף?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה בתחום!


עדכון אחרון: 07/12/2015 10:53   
תגיות בעמוד:   חברות ותאגידים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!