{if 0} {/if}

עורכי הדין של פורטל זכויות העובדים עונים לשאלות נפוצות בנושא הזכות לדמי אבטלה...
תשובות של עורכי דין לשאלות נפוצות בנושא דמי אבטלה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תשובות לשאלות נפוצות בנושא דמי אבטלה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (16) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 16 reviews
Hebrew

מדי חודש עולות בעמוד הפייסבוק של פורטל זכויות העובדים ובפורום שלנו, אלפי שאלות של גולשות וגולשים שמבקשים מידע ותשובות בנושא היקף הזכאות לדמי אבטלה.

בעמוד זה תמצאו תשובות מפורטות של עורכי דין המתמחים בדיני עבודה, לשאלות נפוצות בנושא.

האם מי שעזב את עבודתו מרצונו זכאי לדמי אבטלה?

מי שהפסיק את עבודתו מרצונו מסיבה מוצדקת, כלומר עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו, עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודה, או עקב נסיבות אחרות שביחסי העבודה שבהן לא ניתן לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו- זכאי לקבל דמי אבטלה.

מי שהפסיק את עבודתו שלא מסיבה מוצדקת, זכאי אף הוא לקבל דמי אבטלה, אולם הוא יתחיל לקבל אותם רק לאחר 90 ימים מיום שהפסיק את העבודה.

עם זאת, חשוב שהוא יתייצב בלשכת שירות התעסוקה סמוך ליום הפסקת העבודה שלו, וזאת כדי לשמור על תקופת האכשרה הנדרשת.

מה קורה אם מפספסים מועד החתמה בלשכת התעסוקה?

אם מחסירים התייצבות בלשכת התעסוקה, לא ישולמו דמי האבטלה על הימים בין ההתייצבות הקודמת והבאה.

כלומר, אם יש להתייצב אחת לשבוע, אזי לא ישולמו דמי אבטלה עבור שבועיים. יחד עם זאת, ניתן להמשיך להתייצב ולקבל דמי אבטלה עד שיסתיימו ימי הזכאות לאבטלה במהלך שנה מיום הרישום הראשוני בלשכה.
 
האם אדם הנמצא בחל"ת זכאי לתשלום דמי אבטלה?

עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום זכאי אף הוא לדמי אבטלה, בתנאי שהוא עונה על תנאי הזכאות לדמי אבטלה, ונמצא בחופשה ללא תשלום לפחות 30 ימים. אך זאת למעט לגבי מורים שנמצאים
בשנת שבתון. כמו כן יהיה גם עליו להתייצב בשירות התעסוקה.

הימים בעבורם שולמו דמי האבטלה בתקופת החופשה ללא תשלום יימנו במניין ימי האבטלה המירביים שלהם העובד זכאי.

אם נותרו לזכות העובד ימי חופשה, הוא לא יקבל תשלום בעד ימי האבטלה הראשונים, כמספר ימי החופשה שנותרו לזכותו לפני שיצא לחופשה ללא תשלום.

בתקופת החופשה ללא תשלום, אין המעסיק יכול לזמן את העובד לעבודה כלשהי במפעל, גם אם מדובר בימים בודדים, מאחר שחזרה לעבודה, ולו גם לימים ספורים, תשלול את דמי האבטלה לכל החודש.

כיצד מתנהל הליך הגשת תביעה לדמי אבטלה?

את התביעה לדמי אבטלה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום שבו המובטל התייצב לראשונה בשירות התעסוקה.

מי שיגיש תביעה לאחר המועד הזה ויימצא זכאי לדמי אבטלה, לא ישולמו לו דמי אבטלה בעד התקופה שקדמה ל- 12החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה.

כדי להגיש את התביעה לדמי אבטלה, יש למלא טופס תביעה לדמי אבטלה, לצרף לו מסמכים, ולהגישם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורים של התובע, או להגישם באמצעות האינטרנט, הדואר, פקס ותיבת השירות של הסניף.

המסמכים מטעם המעסיק שיש לצרף לתביעה לדמי אבטלה הינם:

אישור מטעם המעסיק על תקופת ההעסקה ועל השכר או תלושי שכר של 12 חודשי עבודה לפחות מתוך 18 חודשי עבודה אחרונים אשר כוללים 6 חודשי שכר אחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.

אישור מהמעסיק המציין את סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה, עם חתימה וחותמת המעסיק. במידה והמדובר בהתפטרות מוצדקת מהעבודה, יש להמציא אישורים מתאימים.

שירות התעסוקה או מרכז ההכשרה מעבירים למוסד ביטוח לאומי מדי חודש אישור על מספר ימי האבטלה, שנרשמו למובטל בחודש הקודם, על פי התייצבותו בשירות התעסוקה או השתתפותו בהכשרה, כך שהמוסד לביטוח לאומי משלם לו את דמי האבטלה על פי אישור זה.

חישוב דמי האבטלה
נקבע בהתאם לגיל המובטל ומספר התלויים בו, קרי, בן/בת זוג וילדים תלויים, והיא משולמת לו בתוך 12 החודשים הרצופים, הנמנים מה-1 בחודש שבו הוא נרשם לראשונה כדורש עבודה בשירות התעסוקה:

מובטל בן 45 ומעלה, או בן 35 ומעלה שיש עמו שלושה תלויים- ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 175 ימים לכל היותר.

מובטל בן 35 ומעלה שאין עמו שלושה תלויים, או שהוא מתחת לגיל 35 ויש עמו שלושה תלויים- ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 138 ימים לכל היותר.

מובטל שמלאו לו 28 שנים ועדיין לא מלאו לו 35 שנים ואין עמו שלושה תלויים- ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 100 ימים לכל היותר.

מובטל שמלאו לו 25 שנים ועדיין לא מלאו לו 28 שנים, ואין עמו שלושה תלויים- ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 67 ימים לכל היותר.

מובטל מתחת לגיל 25 שאין עמו שלושה תלויים- ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 50 ימים לכל היותר.

חייל משוחרר משירות סדיר, מי שסיים תקופת התנדבות בשירות לאומי וכן מי שסיים תקופת שירות בשירות לאומי-אזרחי, ישולמו לו דמי אבטלה בשנה הראשונה לשחרורו לתקופה של 70 ימים לכל היותר.

זכאי לדמי אבטלה, הלומד בהכשרה מקצועית, והשכלתו פחותה מ-12 שנות לימוד, יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו גם בעד התקופה, שעולה על ימי האבטלה המירביים המגיעים לו, אך לא יותר מ-138 ימים בתוך 12 החודשים הרצופים מה-1 בחודש שבו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה.

לפי מה קובעים את גובה דמי האבטלה?

שיעור דמי האבטלה מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל, כמפורט בטבלה מטה, ולאחר השוואתו לסכום היומי הבסיסי לחישוב קצבאות, שהינו בסך של 346 ₪, החל מיום 1.1.2014 ואילך.

השכר היומי הממוצע מחושב לפי סך כל ההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח ב-6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו המובטל נרשם לראשונה בשירות התעסוקה, מחולק ב-150.
בכל מקרה לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על:

סכום השווה לשכר היומי הממוצע במשק שהינו בסך של 386.92 ש"ח החל ב-1.1.2017, ובעד כל יום תשלום במהלך 125 ימי התשלום הראשונים.

סכום השווה לשני שלישים מהשכר היומי הממוצע במשק, שהינם בסך של 257.95 ש"ח החל ב-1.1.2017, בעד כל יום תשלום החל מיום התשלום ה-126 ואילך.
 
שיעור דמי האבטלה באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל:
 
  דמי אבטלה למי שטרם מלאו לו 28 שנים דמי אבטלה למי שכבר מלאו לו 28 שנים
מחלק השכר שעד מחצית הסכום היומי הבסיסי 60% 80%
מחלק השכר הגבוה ממחצית הסכום היומי הבסיסי עד לשלושה רבעים מהסכום היומי הבסיסי 40% 50%
מחלק השכר הגבוה משלושה רבעים מהסכום היומי הבסיסי עד למלוא הסכום היומי הבסיסי 35% 45%
מחלק השכר הגבוה מהסכום היומי הבסיסי עד ל-5 פעמים הסכום היומי הבסיסי 25% 30%
 
כל כמה זמן אפשר להגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה?

ניתן להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה, בכפוף לאותם תנאי הזכאות, אך זאת רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת.

על פי החוק, מובטלים שעדיין לא מלאו להם 40 שנה, אשר מגישים יותר מתביעה אחת לדמי אבטלה בתוך 4 שנים, יופחתו להם תקופת תשלום דמי אבטלה וסכומי דמי האבטלה באופן הבא:

תקופת תשלום דמי האבטלה- התקופה המקסימאלית בעד כל התביעות לדמי אבטלה לא תעלה על180% ממספר הימים המירביים.

כלומר, מי שקיבל דמי אבטלה בעד כל הימים המירביים ולאחר מכן הגיש בקשה נוספת לדמי אבטלה, כאשר לא חלפו 4 שנים מיום תחילת הזכאות הקודמת, יקבל בפעם השנייה דמי אבטלה רק בעד 80% ממספר הימים שמגיעים לו. לאחר מכן הוא לא יהיה זכאי עוד לדמי אבטלה עד לתום 4 השנים.

סכום דמי האבטלה- הסכום המקסימאלי בתקופה הנוספת לא יעלה על 85% מדמי האבטלה המרביים.

הכללים האלה חלים גם על מובטל, שמקבל דמי אבטלה בעבור תקופת השתתפות בהכשרה מקצועית.

מציעים לי עבודות בלשכת התעסוקה, האם אני חייב לגשת לראיונות?

עקרונית יש חובה לגשת לראיונות עבודה, אלא אם כן מדובר בסירוב מטעמים מוצדקים, כלומר, מאחר והעבודה איננה מתאימה למובטל מטעמי אובדן כושר עבודה בהתאם לקביעת שקבעה ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה, או במידה ומדובר בהורה יחיד לילדים קטנים.

במידה ומדובר בסירוב מוצדק- לא יירשם למובטל סירוב עבודה, ולא תיפגענה זכויותיו.

במידה ומדובר בסירוב לא מוצדק- יירשם למובטל סירוב עבודה, תופסק זכאותו של המובטל לגמלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים או יופחתו 30 ימים מימי זכאותו המירביים לדמי אבטלה, וזכאותו תידחה ב-90 ימים.

האם לשכת התעסוקה מציעה הכשרה מקצועית בתקופת האבטלה?

שירות התעסוקה מפנה מובטלים חסרי מקצוע או בעלי מקצוע בלתי נדרש למגוון של קורסים להכשרות מקצועיות, כדי שירכשו מקצוע חדש, ויגדילו את אפשרויות התעסוקה שלהם. הקורסים נערכים מטעם האגף להכשרה ולפיתוח כוח-אדם במשרד התמ"ת, אשר מקיים קורסים שונים להכשרה ולהסבה מקצועית, במגוון מקצועות ורמות.

למובטל שלומד בהכשרה מקצועית ישולמו דמי אבטלה בסכום השווה ל-70% מדמי האבטלה שהיו מגיעים לו לולא למד בהכשרה מקצועית ובניכוי התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית.

עם זאת, על פי תיקון לחוק שנכנס לתוקף ב- 1.1.2009, נקבעו מספר סוגי הכשרות מקצועיות שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא: ריתוך לסוגיו ומסגרות, עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו, מבלטנות, מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת, הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות- התמחויות במתכת או בפלסטיקה, טקסטיל- הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה, בישול אתני, אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי, מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות, סייעות מאומנות, עובדי ייצור באלקטרוניקה.

המשתתף בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו לתקופה שלא עולה על מספר ימי האבטלה המירביים המגיעים לו בתוך 12 החודשים הרצופים מה-11 בחודש בו נרשם לראשונה כדורש עבודה בשירות התעסוקה.

המשתתף בהכשרה מקצועית והשכלתו פחותה מ-12 שנות לימוד, יהיה זכאי בזמן לימודיו לדמי אבטלה גם בעד התקופה שעולה על ימי האבטלה המירביים המגיעים לו, אך לא יותר מ-138 ימים בתוך 12 החודשים הרצופים מה-1 בחודש בו נרשם לראשונה כדורש עבודה בשירות התעסוקה.

מה קובע החוק בנוגע להכנסות נוספות בתקופת אבטלה?

מקבל דמי אבטלה, שבתקופת האבטלה יש לו הכנסה מעבודה, כשכיר או כעצמאי, או מקצבת פנסיה, ינוכו ההכנסות האלה מדמי האבטלה המגיעים לו.

מקבל דמי אבטלה העובד כשכיר - לא ישולמו לו דמי אבטלה בעד הימים שבהם שכר העבודה עולה על דמי האבטלה. אם הוא עובד כמה ימים בודדים בחודש, וההכנסה בהם נמוכה מדמי האבטלה, הוא יכול לבקש משירות התעסוקה שלא ירשמו לו ימי אבטלה בימים שהוא עובד.

כך הוא יקבל דמי אבטלה רק בעד הימים שהוא אינו עובד בהם, ולא ינוכו מדמי האבטלה ההכנסות מעבודה. כמו כן, מובטל העובד בשכר הנמוך מדמי האבטלה המגיעים לו יכול, בתנאים מסוימים, לקבל מענק על עבודה בשכר נמוך.

מקבל דמי אבטלה העובד כעצמאי - לא ישולמו לו דמי אבטלה, אם הכנסתו עולה על דמי האבטלה. מאחר שהכנסתו של עובד עצמאי מחושבת על בסיס שנתי, ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספציפיים, אזי החישוב הסופי של דמי האבטלה המגיעים לעובד העצמאי ייעשה רק לאחר קבלת שומה סופית.

מקבל דמי אבטלה שעבד אצל 2 מעסיקים ופוטר על ידי אחד מהם - והוא ממשיך לעבוד אצל המעסיק השני, יכול לתבוע דמי אבטלה בגין עבודתו אצל המעסיק שפיטר אותו.

דמי האבטלה יחושבו לפי השכר החייב בדמי ביטוח שהשתכר אצל שני המעסיקים ב-6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה.

מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות שהוא ממשיך לקבל מן המעסיק השני. עליו להמציא כל חודש את תלוש השכר המעיד על מספר ימי העבודה והשכר.

מקבל דמי אבטלה המקבל קצבת פנסיה - סכום ההכנסה היומית המגיעה לו מקצבת הפנסיה, קרי, חלוקת הקצבה החודשית ברוטו ב- 30, תנוכה ממדמי האבטלה המגיעים לו. עליו להמציא תלוש פנסיה של החודש הראשון בעדו הוא תובע דמי אבטלה.
 
האם לאחר ארבע שנות עבודה מגיע לעובד מתפטר לקבל דמי אבטלה?
 
בהחלט - ממש כמו לכל דורש עבודה אחר אבל רק לאחר 90 ימים ממועד סיום עבודתו של העובד ובניגוד לעובד שפוטר ביוזמת המעסיק ואינו צריך להמתין 90 ימים.
 
הרציונל הוא שעובד המתפטר מיוזמתו יכול לעשות זאת לאחר שמצא מקום עבודה אחר או שהוא עתיד להתחיל לעבוד בסמוך לאחר מועד ההתפטרות.
 
יש להניח עוד כי לעובד שבחר להתפטר היה זמן לחשוב, להתכונן וככל הנראה גם למצוא עבודה מהר יותר.

כדאי לקרוא על: התמודדות מול אבטלה וחזרה למעגל העבודה

האם בפנייתך לביטוח הלאומי קיבלת מענה ראוי לשאלותיך? ממש לא, מצאתי את התשובות שחיפשתי לבד. במידה חלקית, אבל נשארו לי עוד כמה וכמה שאלות. כן בהחלט, השירות שקיבלתי בביטוח הלאומי היה מושלם.
עדכון אחרון: 08/11/2017 09:22   
תגיות בעמוד:   המוסד לביטוח לאומי   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!