{if 0} {/if}

בית הדין לעבודה דן בשאלה עקרונית מעניינת והכריע בשאלה: למי שייכים הרווחים של קרן הפנסיה והאם צריך להכלילם כחלק מתשלום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד/ת...
האם רווחי קרן הפנסיה מהווים חלק מפיצויי הפיטורים של העובד/ת?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

רווחי קרן הפנסיה לצורך חישוב פיצויי פיטורים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews
Hebrew

כידוע, קרנות הפנסיה של העובדים השכירים כוללות למעשה שני רכיבים: רכיב הפנסיה / תגמולים, אליו מפרישים הן המעסיק והן העובד, ורכיב פיצויי פיטורים אליו מפריש המעסיק בלבד.

רכיבים אלו כוללים את סכומי הנטו של ההפרשות הללו, וכן את מרכיב הרווחים שסכומי הנטו הללו צברו בתקופת השקעתם במסגרת הקרן. 

במסגרת הליך סע"ש 48489-04-14 אילנה קאטר נ' קרן קורת לישראל – עמותה לפיתוח כללי אשר התנהל בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, נדונה השאלה האם גם הרווחים שנצברו בקרנות הפנסיה במסגרת רכיב ההפרשות לפיצויי הפיטורים מהווים אף הם חלק מפיצויי הפיטורים.

אם הרווחים מהווים חלק מפיצויי הפיטורים, אזי יש לכלול גם אותם במסגרת תשלום פיצויי הפיטורים שהמעסיק משלם לעובד.

אם הרווחים לא מהווים חלק מפיצויי הפיטורים, אזי לכאורה הם שייכים לעובד בלבד ואין לכלול אותם במסגרת תשלום פיצויי הפיטורים שהמעסיק משלם לעובד.

תיק זה עסק בעובדת שהגישה תביעה נגד המעסיק, עמותה שממנה פוטרה, בגין עילות שונות ולרבות בגין הפרשי פיצויי פיטורים שלטענתה מגיעים לה.

העובדת החלה לעבוד בעמותה בשנת 2006, כך שצו ההרחבה בנושא חובת הפנסיה משנת 2009, אשר גם אימץ את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963, לא חל עליה.

שכרה האחרון של העובדת עמד על סך של 10,915 ₪.

העובדת הצטרפה לקרן הפנסיה רק במהלך עבודתה בעמותה וכתוצאה מכך העמותה הפרישה למרכיב פיצויי הפיטורים שבמסגרת אותה קרן פנסיה רק בחלק מתקופת עבודתה בעמותה, במשך 73 חודשים וזאת בסכום נטו של  66,373 ₪.

במועד פרישתה של העובדת עמד ערך רכיב פיצויי הפיטורים שלה, כולל רווחים שהוא צבר לזכותו, על סך של 80,196 ₪.

סכום זה הועבר במלואו לידי העובדת לאחר סיום עבודתה בעמותה. לאחר מכן הועבר לה באמצעות בא כוחה סכום נוסף בסך של 5,180 ₪, כך שסך הכל שולם לה סך של 85,376 ₪.

העובדת טענה שהיא הועסקה בעמותה במשך 94 חודשים ולכן מגיעים לה פיצויי פיטורים בסך של 85,500 ₪.

עוד טענה העובדת שרווחי רכיב פיצויי הפיטורים שייכים לה מלכתחילה ואין לכלול אותם במסגרת תשלום פיצויי הפיטורים שעל העמותה לשלם לה ולכן על העמותה להוסיף ולשלם לה עוד 19,127 ₪, מעבר לסך נטו של 66,373 ₪.

העמותה טענה שהעובדת הועסקה בה רק במשך 93 חודשים ולכן מגיעים לה פיצויי פיטורים בסך של 84,591 ₪ בלבד.

עוד טענה העמותה שרווחי רכיב פיצויי הפיטורים מהווים אף הם חלק מפיצויי הפיטורים וכי מאחר שבפועל שולם לה בסך הכל סך של 85,376 ₪ כפי שצויין לעיל, אזי למעשה אף שולם לה יותר ממה שמגיע לה.

בית הדין קבע שהעובדת הועסקה בעמותה במשך 94 חודשים ועל כן מגיעים פיצויי פיטורים בסך 85,500 ₪.

כדי לדון בשאלה למי למעשה שייכים הרווחים שנצברו ברכיב פיצויי הפיטורים מעבר לסכום נטו של ההפרשות של העמותה אליו, והאם יש לקחת בחשבון את העובדה שהעמותה לא הפרישה לרכיב זה בכל חודשי העסקתה של העובדת בה, פנה בית הדין לעבודה לדון בתחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על העובדת במקרה דנן, ואשר קובע כך: 

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר". 

בפסיקה נקבע כי:

אם סעיף 14 חל על העובד, אזי יש לראות בתשלומים לקרן הפנסיה כתשלומים במקום פיצויי הפיטורים.

אם סעיף 14 אינו חל על העובד, אזי יש לראות בתשלומים לקרן הפנסיה כתשלומים על חשבון פיצויי הפיטורים.

משמעות המונח תשלומים על חשבון פיצויי הפיטורים הנה שתשלומים אלו אינם תשלומים ששייכים לעובד במקרה של אירוע מזכה, אלא תשלומים ששייכים למעסיק כחלק מכספי החיסכון שלו לצורך התחייבותו לתשלום פיצויי הפיטורים.

כך נקבע בפסקי הדין בהליכים דב"ע לט/3-31 נעמת נ' קלאו, דב"ע לה/3-29 רחל רוזי פוטוקר שטיין נ' אגד, דב"ע נג/3-234 ברקן נ' טלדיין אינטרקונטיננטל בע"מ.

כידוע, אם התשלומים שנצברו בקופת הפנסיה הנם סכומים בחסר כלומר, סכומים שאינם מגיעים לסכום הפיצויים המלא של המעסיק לשלם לעובד לפי החוק, אזי יהא על המעסיק להשלים את הסכום שנצבר בפועל עד לסכום המלא שעליו לשלם לעובד לפי החוק.

לפיכך קבע בית הדין כי כשם שעל המעסיק להשלים את חבות הפיצויים במקרה של חסר, כך הוא גם זכאי שבנסיבות בהן ההפרשות הניבו רווחים, שגם הרווחים ייחשבו כחלק מכספי הפיצויים.

בהמשך קבע בית הדין קבע שסעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים לא חל על העובדת במקרה דנן, ועל כן יש לראות בתשלומים לקרן הפנסיה שלה, כולל הרווחים שנצברו בהם, כתשלומים על חשבון פיצויי הפיטורים שלה ולא במקומם ועל כן יש לכלול גם אותם בתשלום פיצויי הפיטורים שעל העמותה לשלם לעובדת. 

בהתאם לכך קבע בית הדין שיש לזקוף את כל הסכום ששולם בפועל לעובדת, כולל הרווחים שנצברו ברכיב פיצויי הפיטורים, בסך של 85,376 ₪ לזכות פיצויי הפיטורים שמגיעים לה לפי החוק, בסך של 85,500 ₪ כך שעל העמותה להוסיף ולשלם לה סך של 124 ₪ בלבד.

ראוי לציין עוד כי בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור שהגישה העבודה בעניין זה.

קראו עוד בנושא: חישוב פיצויי פיטורים לעובד החתום על סעיף 14


עדכון אחרון: 30/12/2018 12:53   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!