{if 0} {/if}

איפה עדיף לך לחסוך לגיל פרישה: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? הכירו את הכללים!
קרן פנסיה או ביטוח מנהלים: איפה תחסכו יותר כסף?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

איפה תחסכו יותר: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (15) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 15 reviews
Hebrew

אין חולק כי החיסכון הפנסיוני נמנה על הנכסים החשובים והמשמעותיים שהאדם צובר במהלך חייו, ועל כן עובדים רבים מתלבטים לגבי השאלה באיזו תוכנית פנסיונית עדיף להם להשקיע.

במשק הישראלי ניתן למצוא 3 מוצרים פנסיונים בסיסיים: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל.

קרן הפנסיה וביטוח המנהלים כוללים הן מרכיב של חיסכון פנסיוני, המעניק לעובד תשלומים חודשיים עם פרישתו מעבודה ולכל ימי חייו לאחר מכן, והן מרכיב של כיסוי ביטוחי, וזאת מפני נכות / אובדן כושר עבודה, אשר מעניק לעובד תשלומים במקרה שנגרמו לו נכות / אובדן כושר עבודה וכן מפני מות העובד, אשר מעניק לשארי העובד תשלומים במקרה של מוות העובד לפני גיל פרישה.

לעומתם, קופת גמל כוללת רק מרכיב של חיסכון פנסיוני ולכן בסקירה שלפניך נתמקד בקרן הפנסיה וביטוח המנהלים בלבד.

ביטוח מנהלים הנו תוכנית אשר משלבת כאמור חיסכון פנסיוני וכיסוי ביטוחי, ואשר מיועדת לכלל העובדים במשק ולא רק למנהלים. כלומר, הכינוי ביטוח מנהלים הנו שם מסחרי-מיתוגי בעיקרו, אשר נועד להעניק יוקרה לתוכנית זו, למרות שהיא כאמור מיועדת לא רק למנהלים אלא לכלל העובדים, לרבות אילו שאינם מנהלים כלל.

קרן פנסיה הנה תוכנית המכילה ביסודה מרכיב של חיסכון פנסיוני. כאשר התוכנית מכילה רק מרכיב של חיסכון פנסיוני, היא מכונה פנסית יסוד / זיקנה, ואילו כאשר התוכנית מכילה בנוסף גם מרכיב ביטוחי מפני מוות ו/או נכות, היא מכונה פנסיה מקיפה ובה נתמקד בסקירה שלפניך.

כלומר, בכל מקום להלן שבו נתייחס לקרן פנסיה, הכוונה תהיה לקרן פנסיה מקיפה, שכוללת כאמור גם כיסוי ביטוחי מובנה מפני מוות ו/או אובדן כושר עבודה.

כאמור, הן קרן הפנסיה והן ביטוח המנהלים מכילים שני מרכיבים: חיסכון פנסיוני וכיסוי ביטוחי.

סכום החיסכון הפנסיוני שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון משך החיסכון או מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו, רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה או הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון, כאשר חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך אלא היא תלויה באיכות ניהול ההשקעות, וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

נכון להיום, היתרון הגדול של קרן הפנסיה על ביטוח המנהלים הוא בכך שהפקדות זהות לאורך שנות החיסכון בקרן הפנסיה, יעניקו לחוסך בדרך כלל שיעור קצבה פנסיונית חודשית גבוהה יותר מאשר בתוכנית בביטוח מנהלים.

עם זאת קיימים גם מספר הבדלים נוספים בין שני המוצרים הפנסיונים הללו, כך שההחלטה במי לבחור משניהם תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ספציפי לגופו ובהתאם לשיקול דעתו של החוסך.

ההבדלים החשובים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים

אופן התקשרות בין הצדדים - ביטוח המנהלים מתבסס על חוזה בין חברת הביטוח למבוטח, אשר איננו ניתן לשינוי ללא הסכמת המבוטח. 

קרן הפנסיה מתבססת על תקנון הקרן שבו מוגדרות זכויות וחובות העמיתים. נוסח התקנון הנו אחיד וזהה לכל החוסכים במסגרת הקרן, והוא גם יכול להשתנות מעת לעת וזאת ביוזמת הקרן לבדה, בכפוף לאישור משרד האוצר וללא צורך באישור בחוסך.

על פי הפסיקה, התקנון הנו בגדר חוזה מיוחד בין החוסך לבין קרן הפנסיה, ואילו החוסך מוחזק כמי שמכיר את התקנון, וזאת גם כאשר מדובר בתקנון שאיננו ברור ואף במקרה והקרן כלל לא שלחה לו את התקנון.

על החוסך להיוועץ עם אנשי מקצוע בתחום הפנסיה על מנת לדעת ולהבין את זכויותיו בקרן, וכן עליו לדעת ולהבין שהתקנון משתנה מעת לעת.

ביום הצטרפותו לקרן, החוסך מקבל עליו את התקנון, מסכים לעקרונות התקנון וכן מסכים לעקרון שהתקנון משתנה מעת לעת. יש לראות בהצטרפות לקרן כהתחייבות חוזית שאדם מקבל על עצמו, ולפיה הצד השני לחוזה יקבע או ישנה את תנאי החוזה, ואילו זכותו המשפטית של החוסך מתגבשת בעת פרישתו, בהתאם להוראות התקנון ביום פרישתו לא ביום הצטרפותו לקרן.

קביעת סכום הכיסוי הביטוחי - בביטוח מנהלים קיימת גמישות רבה יחסית בקביעת סכום הביטוח לנכות ולמוות. בקרן פנסיה, לעומת זאת, הגמישות חלקית, וניתן לבחור במסלול הביטוח מתוך מספר מסלולי ביטוח קבועים שהקרן מציעה.

ביטוח מוות / שארים - במסגרת קרן פנסיה, הגדרת השארים של חוסך בעל משפחה הנם בן / בת זוג והילדים שלו, כאשר שאריו של חוסך ללא משפחה הנם הוריו.

תשלום קצבת השארים נעשה באמצעות קצבה חודשית. לעומת זאת במסגרת ביטוח מנהלים הגדרת השארים המנהלים כוללת כל מי שהוגדר בפוליסה כמוטב, ולאו דווקא מי שהנם שאריו / קרובי משפחתו, ואילו תשלום קצבת השארים נעשה באמצעות סכום גדול וחד פעמי או תשלומים חודשיים לתקופה מוגבלת.

ביטוח נכות / אובדן כושר עבודה - במסגרת קרן הפנסיה, לא ניתן לוותר לגמרי על הביטוח מפני אובדן כושר עבודה, גם אם למבוטח יש כבר כיסוי ביטוחי אחר בנושא זה.

בנוסף, הגדרת אובדן כושר עבודה כוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה "לעיסוק סביר" או "לכל עבודה שהיא", כך שרק במקרים אלו המבוטח יהיה זכאי לקבל את קצבת הנכות.

לעומת זאת במסגרת ביטוח המנהלים המבוטח יכול לוותר על הכיסוי הביטוחי מפני אובן כושר עבודה.

בנוסף, המבוטח רשאי לרכוש גם ביטוח אובדן כושר עבודה גם ביחס לעיסוקו הספציפי ולשלם פרמיות ביטוח עבור כיסוי זה.

כמו כן, במסגרת קרן הפנסיה ניתן לקזז מסכום קצבת אובדן כושר עבודה כל סכום אחר שיקבל המבוטח מהמוסד לביטוח לאומי בגין אובדן כושר העבודה שלו. לעומת זאת, במסגרת ביטוח המנהלים ניתן לבטל את סעיף הקיזוז, במידה וישנו, בכפוף לתשלום פרמיה נוספת.

דמי ניהול - מתוך התשלומים שמפריש החוסך למוצר הפנסיוני שלו, גובה הגוף המנהל דמי ניהול. דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם בעבור עלויות רכישת הביטוח ובעבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו.

שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר: ככל ששיעור זה נמוך יותר החיסכון של העובד/ת גדל.

הן במסגרת ביטוח המנהלים והם במסגרת קרן הפנסיה ניתן לגבות דמי ניהול גם מהפרמיה השוטפת וגם דמי ניהול מהחיסכון הצבור. דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות בביטוח מנהלים, הנם 4% מההפקדה החודשית, ו-1.05% מהחסכון הצבור.

לעומת זאת, דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות בביטוח קרן פנסיה, הנם 6% מההפקדה החודשית ו-0.5% מהחסכון הצבור. בפועל, דמי הניהול של קרן הפנסיה הנם בדרך כלל זולים יותר משל חברת הביטוח ולכן יותר כסף יופנה לחסכון.

השפעות על סכום קצבת הפנסיה החודשית - סכום קצבת הפנסיה החודשית מושפע, בין היתר, גם משני הגורמים הבאים:

אופן ההשקעה - ביטוח המנהלים משקיע את כל כספי החוסכים בשוק ההון וזאת בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה או למסלול ההשקעה שבחר המבוטח.

לעומת זאת, קרן פנסיה חדשה מקיפה משקיעה 30% מכספי החוסכים באגרות חוב ממשלתיות מיועדות הצמודות למדד ונושאות ריבית מובטחת מטעם משרד האוצר בסך של 4.86% לשנה, כאשר רק יתרת 70% מכספי העמיתים מושקעים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה או למסלול ההשקעה שבחר החוסך.

לפיכך מרכיב האג"ח בקרן הפנסיה משמש כעוגן אשר מגן במידת מה על הקצבה החודשית מפני התנודות בשוק ההון, דבר שאינו קיים בביטוח המנהלים.

יחד עם זאת, קיימת תקרה לגבי הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן פנסיה מקיפה, אשר הנה בגובה של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

בשנת 2016 מדובר בסך של 3,880 ₪ לחודש. מי שמשכורתו גבוהה יותר יצטרך לפצל את השכר ולהפקיד בגין חלק השכר שעולה תקרת ההפקדה למוצר פנסיוני אחר, כגון ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן פנסיה משלימה.

מאזן אקטוארי - קרן הפנסיה חייבת אחת לשנה לערוך מאזן אקטוארי המשקף את הנכסים וההתחייבויות של הקרן כלפי העמיתים ואשר משפיע על גובה הקצבה החודשית.

כאשר הנכסים עולים על ההתחייבויות, נוצר עודף אקטוארי ואילו כאשר ההתחייבויות עולות על הנכסים נוצר גירעון אקטוארי. לדוגמא, אם מספר מקרי הנכות בפועל גדול ממספר המקרים הצפוי לפי הנחות הקרן, נגרם גירעון אקטוארי המחייב להפחית את הצבירה הפנסיונית של העמיתים.

גירעון או עודף יכולים לנבוע מפער בין ההנחות האקטואריות לבין הנתונים בפועל או מפערי תשואות שהשיגה הקרן. בביטוח מנהלים לא קיים מנגנון איזון אקטוארי, ולכן הקצבה החודשית אינה מושפעת משינויים אקטואריים.

מקדם ההמרה - הן במסגרת קרן הפנסיה והן במסגרת ביטוח המנהלים, כדי לחשב את סכום קצבת הפנסיה החודשית המתקבל ממרכיב החיסכון הפנסיוני, יש לחלק את סכום החיסכון שנצבר במקדם ההמרה.

מקדם ההמרה הינו מספר אשר נקבע בהתאם למאפיינים האישיים של המבוטח, כגון גיל, מין, שנת פרישה, מצב משפחתי, וכן בהתאם להנחיות שקובע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עקרונית, ככל שמספר מקדם ההמרה נמוך יותר, כך גובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה גדולה יותר. כלומר, קיים יחס הפוך בין גובה המקדם לגובה הקצבה.

לדוגמא, ניקח מבוטח שצבר בחיסכון הפנסיוני שלו 2,000,000 ₪.

במידה והמקדם שלו הנו 200, אזי סכום הפנסיה חודשית יהיה בסך של 10,000 ש"ח = 200 / 2,000,000.

אך אם המקדם שלו יהיה 166, סכום הפנסיה חודשית יהיה בסך של 12,048 ש"ח = 166 / 2,000,000.

יחד עם זאת, מספר מקדם ההמרה משתנה ממוצר פנסיוני אחד לשני, ועל כן יש לבדוק גם פרמטר זה בעת שעורכים בדיקה משווה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים.

בנוסף, ככל שתוחלת החיים עולה, כך גם גדל מקדם ההמרה של המבוטח וממילא קטן סכום הקצבה החודשית שלו. בפוליסות ביטוח מנהלים שנמכרו עד לשנת 2013 קיים לרוב מקדם המרה מובטח, שהנו מקדם קבוע, אשר נקבע ביום רכישת הפוליסה ומבוסס על לוחות תמותה במועד הרכישה.

המקדם המובטח איננו ניתן לשינוי גם אם תוחלת החיים תשתנה ותתארך לאחר רכישתו את הפוליסה, לרבות במועד היציאה לפנסיה.

לאחר שנת 2013 מקדם ההמרה המובטח ניתן רק לרוכשי פוליסות ביטוח מגיל 55 ואילך. לעומת זאת, בקרנות הפנסיה אין כלל מקדם המרה מובטח, כך שמקדם הפרישה נקבע רק במועד הפרישה, בהתאם למסלול אותו בחר המבוטח ובהתאם למינו ומצבו המשפחתי.

עם זאת יצוין כי כבר היום מקדמי ההמרה בקרן הפנסיה לוקחים בחשבון קצב גידול בתוחלת החיים, ולכן רק גידול משמעותי מעבר לגידול זה יוביל לשינוי במקדמים. 

סמכות השיפוט - סכסוכים משפטיים שמתעוררים בין המבוטח לבין חברת הביטוח לגבי ביטוח מנהלים, ידונו בפני בית משפט אזרחי רגיל. לעומת זאת, הסכסוכים המשפטיים בין המבוטח לקרן הפנסיה ידונו בפני בית הדין לעבודה.

שאלות לגבי החיסכון שלך לפנסיה?


האם יש לך קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? יש לי קרן פנסיה בלבד. קרן פנסיה וביטוח מנהלים. יש לי רק ביטוח מנהלים.
עדכון אחרון: 08/06/2023 13:54   
תגיות בעמוד:   פרישה וגמלאות   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!