{if 0} {/if}

למי מגיעים פיצויי פיטורין על פי חוק? כמה פיצויים אני צריך לקבל אם פוטרתי מעבודתי? על כל אלה ועוד באתר זכויות עובדים בישראל...
מדריך בנושא פיצויי פיטורין לעובדים מפוטרים ומעסיקים!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

למי מגיעים פיצויי פיטורין, באיזה גובה ומדוע?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (793) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 793 reviews
Hebrew

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שעבד שנה אחת ברציפות או יותר. עם סיום העסקתו בשל פיטוריו או התפטרותו בנסיבות מיוחדות, קמה לו לעובד הזכות לקבל פיצויי פיטורים מלאים ממעסיקו ובתהאם להוראות החוק.

שנת עבודה רציפה, תיחשב גם במקרים בהם הופסקה בשל שירות מילואים, שביתה והשבתה, מחלה, ימי אבל, חופשת לידה ועוד. ככלל, הפסקת העבודה מכל סיבה למשך תקופה שאינה עולה על 3 חודשים, אינה נחשבת לפי חוק פיצויי פיטורין כפגיעה ברציפות העבודה.

פיטורי עובדים הנה תופעה נפוצה במשק הישראלי והעולמי. קיומה נגזר ממשברים כלכליים, האטה בצמיחה וכינון צעדי התייעלות. במהלך שנות עבודתם צוברים העובדים זכויות רבות המעוגנות בחוק.

הזכויות הללו נקנות בכספו של המעביד כמו גם גם בכספו של העובד. ככל שהדבר נוגע לתשלום פיצויים, הרי שלאורך תקופת ההעסקה כל צד מפריש את חלקו היחסי לקרן פנסיה המגלמת בתוכה גם רכיב פיצויים למקרה של פיטורי העובד.

יש מעסיקים שבניגוד לחוק לא מפרישים לעובד את חלקם וביום הפיטורין מתברר לעובדים כמו לעובדי העיתון "מעריב" שאין ממה לשלם להם פיצויי פיטורין.

עובדים רבים לא מודעים כלל לזכויותיהם. הם לא נוהגים לעקוב אחר מימושן. בתמימותם כי רבה, הם סומכים על יושרתו של המעסיק שידאג להם.

למרבה הצער ישנם לא מעט מעסיקים הגונים שנכנעו למשבר כלכלי והעדיפו לנתב את כספי הפנסיה והפיצויים לתשלום חובות שמעיקים יותר על המשך קיומם ושרידותם. המעסיק מאמין שעם העובד שלו הוא יוכל להסתדר למרות שפגע בו ובזכויותיו.

כדי למנוע את הפגיעה בזכויותיו ו/או לפחות לצמצם את שיעורה, על העובד להיות מודע לשיעורי הפיצוי להם הוא זכאי ולתנאים למימוש זכאותו.

במקרה של סירוב המעסיק לשלם מסיבות שונות ידע העובד להיערך לבאות ולפעול במסגרת חוקי העבודה והזכויות המוקנות לו.

פיצויי פיטורין נועדו לרכך את מכת אובדן מקור הפרנסה העיקרי. הפיצויים לא יכולים לבוא במקום.

זהו סוג של מענק הסתגלות וחשוב מכל, זוהי זכות בסיסית של כל עובד/ת שפוטר/ה!

פיצויי פיטורין – מי זכאי להם?

לפי חוק פיצויי פיטורין הזכות לקבלת פיצויי פיטורין שמורה ל:

א.  מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר.
ב.  מי שפוטר סמוך לתום שנת עבודה ראשונה כדי להימנע מתשלום פיצוי וכל עוד לא הוכח אחרת.
ג.   עובד עונתי שעבד שתי עונות רצופות בשנתיים רצופות ופוטר.
ד.  מי שרציפות עבודתו הופסקה בגין הסיבות להלן:
-    שירות צבאי.
-    חופשה שנתית.
-    פגרה באישור מעביד.
-    שביתה או השבתה.
-    תאונה ו/או מחלה.
-    ימי אבל.
ה.  עובד שמעבידו נפטר או פשט את הרגל.
ו.   עובד תאגיד שפורק.
ז.   מצב בריאות לקוי של עובד או בן משפחה שהצדיקו הפסקת עבודתו.
ח.  עובדת שהתפטרה תשעה חודשים לאחר הלידה כדי לטפל בילוד.
ט.  עובד שבת זוגו ילדה והוא נאלץ להתפטר כדי לטפל בילדה מחמת נכות ומחלה של בת זוגו.
י.    עובדת שהתפטרה על רקע מעבר כפוי למקלט לנשים מוכות.
יא.  התפטרות על רקע מעבר למקום מגורים אחר של בן הזוג.
יב.  התפטרות בגין מעבר מהעיר ליישוב חקלאי.
יג.   אי חידוש חוזה והפסקת עבודתו. אם המעסיק הציע עבודה אחרת והעובד סירב הוא יחשב כמתפטר.
יד.  התפטרות עובד בגין הרעה בתנאי העסקתו.
טו.  התפטרות עובד עונתי שעבד 3 עונות רצופות ומעסיקו לא הבטיח לו תעסוקה רציפה, רואים בו כאילו פוטר.
טז. התפטרות לאחר גיל פרישה.
יז.   התפטרות לצורך כהונה כראש רשות מקומית או סגנו.
יח.  עובד שהתפטר כדי להתגייס למשטרה או לשרות בתי הסוהר ושירת לפחות 6 חודשים.

קריאה נוספת: פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר - אימתי?

זכאות לפי החוק בישראל

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כבר בסעיף הראשון ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים, מי הם אותם עובדות ועובדים הזכאים לקבל פיצויי עקב הפסקת עבודתם וכך נקבע:

הזכות לפיצויי פיטורים (תיקון מס' 29) תשע"ד-2014

1. (א)  מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים.

"עונה" לענין חוק זה – שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.

(ב)  עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק ונתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים כאמור; קיבל המעסיק החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעסיק הקודם כאמור, יהיה המעסיק הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו לענין חוק זה את תקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.

שיעור הפיצויים, בהתאם לדיני העבודה, הוא שכר של חודש עבור כל שנת עבודה רציפה. אולם, קיימים מודלים רבים של יחסי עובד מעביד וחישוב הפיצויים משתנה ממקרה למקרה ולפי הטבלה שלפניך:

תנאי ההעסקה קודם לפיטורין

אופן חישוב פיצויי הפיטורין להם זכאי העובד

עובדים המועסקים לפי שכר חודשי

לפי המשכורת החודשית האחרונה כפול מספר שנות עבודה

עובדים ששכרם מחושב לפי שעה או ימי עבודה

ממוצע ימי, או שעות העבודה לחודש, במהלך השנה האחרונה, כפול הסכום בו השתכרו לשעה קודם לפיטורין

עובדים בשכר קבלני

ממוצע השתכרותם במהלך השנה שקדמה לסיום עבודתו

עובד עם שכר בסיס, אליו מתווספות עמלות

לפי השכר האחרון, אליו יתווסף ממוצע העמלות החודשיות במהלך השנה האחרונה לעבודתו

עובד ששכרו הופחת במהלך השנה שקדמה לפיטורין

החישוב יתחלק לשניים, התקופה שלפני ההפחתה וזו שאחרי. כל חלק יחושב ביחס לשכר באותה תקופה

עובד שהיקפי משרתו השתנו, מחלקית למלאה, או להיפך

החישוב יתבצע בהתאם להיקף המשרה בכל תקופת עבודה, לפי השכר האחרון כפול שנות עבודה


* שכר העבודה שיובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורין לא יפחת משיעור שכר מינימום כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפי היקף המשרה.

קיימים שני מקרים בהם עובדים לרוב אינם מודעים לזכויותיהם לקבל פיצוי כספי, המקרה הראשון, הוא פיטורין בסמוך לסיומה של שנת העבודה הרציפה הראשונה.

מהצד של המעסיק, עלול להיווצר אינטרס לפטר עובד בסמוך לסיומה של שנת העבודה הראשונה, בכדי להימנע מחובת הפיצוי.

בית המשפט ער לאינטרס זה ולכן, אם עובד מפוטר בסמוך לסיום השנה הראשונה לעבודתו, מחייב בית המשפט את המעסיק בפיצוי, אלא אם כן יוכיח המעסיק כי הסיבה לפיטוריו אינה כרוכה באינטרס להימנע מחובת הפיצוי.

בנוסף, קיימת קשת רחבה יחסית של מצבים בהם גם עובד שמתפטר מיוזמתו זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

על מצבים אלו ניתן למנות בין השאר: מצב בריאותי לקוי שגרם לסיום העבודה, התפטרות בכדי לטפל בתינוק, התפטרות בשל מעבר דירה, בשל שירות סדיר בצה"ל, או שירות לאומי, בשל התגייסות למשטרה או לשב"ס, בשל היבחרות למשרה ציבורית, או הגעה לגיל פרישה.

משקלה של הזכות לפיצויי פיטורים

לא כולם זכאים לפיצויי פיטורים ולא בכל מחיר. חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג-1963 קובע כי במקרים מסוימים נשללת זכאותו של עובד לפיצויי פיטורין למרות שפוטר על ידי מעבידו.

במצב דברים זה, הנטל על המעביד להוכיח, כי למרות שפיטר את העובד, מדובר בנסיבות אשר שוללות את זכאותו לקבלת פיצויי פיטורין.

יחד עם זאת נקבע עוד בפסק דין (תע"א (י-ם) 1457/08 סמיר שמאסנה נ' אסא לטרון בע"מ) כי הזכות לפיצויי פיטורין הנה זכות במעלה הראשונה אשר כדי להביא לשלילתה נדרשות נסיבות מיוחדות כאמור ומעבר לכך, נדרשת רמת הוכחה מוגברת למעלה מהנהוג במשפט האזרחי.

בעידן שבו עובדים מחליפים מקומות עבודה בניגוד לשנים עברו בהם מקום העבודה הראשון היה גם אחרון עד הפרישה לגמלאות, עיקרון רצף הזכויות המחייב את המעבידים בתשלומי פיצויי פיטורים עומד למבחן ולהכרעה של בתי המשפט.

לפי קביעתו של כבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק כפי שבאה לביטוי בפסק דין ע"א 415/90 חיים ויטאלי מזרחי ו 2 אחרים, עקרון רצף הזכויות בחילופי מעבידים נועד להגן על הזיקה בין העובד למקום העבודה, ולהבטיח כי זכויותיו של עובד יישמרו גם כאשר מתחלף המעביד באותו מקום עבודה.

זו המשמעות העולה לגישתו של כבוד הנשיא ברק מהחוקים העוסקים בפדיון חופשה ופיצוי פיטורים. קיימת זיקה בין העובד למקום עבודתו. זוהי זיקה מרכזית ביחסי עבודה ומחייבת הגנה.

יש לך שאלות לגבי גובה הפיצויים שמגיעים לך בעקבות פיטוריך?

מדי חודש מפוטרים מאות עובדים בישראל. זאת מציאות החיים שלנו נכון לשנת 2016 ואין כמעט עובד במשק שיכול להרגיש חסין.

כפי שכתבנו ופירטנו, כמעט לכל עובד שפוטר עומדת הזכות לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק. זכות בסיסית שניתן להתנות עליה אך ורק במקרים קיצוניים ביותר.

לאור העובדות האלה ולאור מורכבותם של חוקי העבודה, אנו ממליצים לכל מפוטר לפנות לקבלת יעוץ משפטי באמצעות אחד מעורכי הדין שמנהלים את פורטל זכויות העובדים.

בשיחה אישית נסייע לך להבין לעומק את מכלול הזכויות שעומדות לך בעת הפסקת עבודתך בעקבות פיטורים, ובעיקר בכל הנוגע לזכות הבסיסית לקבל פיצויים כחוק.

לא שילמו לך פיצויים? יש לך שאלות בנושא?


האם הבנת את משמעותם של פיצויי הפיטורין? כן בהחלט! הכתבה ברורה ומעניינת. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר בכתבה הרבה מידע.
עדכון אחרון: 08/07/2021 15:24   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין בדין מפוטר - החלטתם להתפטר מהעבודה? כדאי לכם לקרוא. פיצויי פיטורין ניתנים לעובדים לא רק במקרים בהם החליט המעסיק לפטרם. למאמר המלא לחץ כאן...
מתי אני אמור לקבל את הפיצויים שמגיעים לי? - מתי אני אמור לקבל את פיצויי הפיטורים שלי? כנראה שזאת אחת השאלות הנפוצות ביותר...ועכשיו יש תשובות ברורות.
שלילת פיצויי פיטורין - לא כל כך מהר! - בואו לקרוא ולהבין לעומק על האפשרות לשלול מעובד מפוטר את הפיצויי שמגיע לו לפי חוק - מתי ובאילו תנאים ניתן לפגוע בזכויות העובד/ת?
המעסיק החליט לפטר אותך? כל מה שצריך לדעת על פיטורים! - פוטרת מעבודתך? בין אם הבאת אפשרות זו בחשבון ובין אם ההודעה נפלה עלייך כרעם ביום בהיר, הינך זכאי לקשת רחבה של זכויות.
חישוב פיצויי פיטורין - כמה מגיע לך בדיוק? - פוטרת מהעבודה? כיצד מחשבים את גובה תשלום הפיצויים שמגיעים לך? בפורטל תמצא/י מחשבון שיסייע להבין כמה מגיע לך בדיוק!
לא שילמו לך פיצויי פיטורים בזמן? - פוטרת מהעבודה, חלף זמן ועדיין לא קיבלת את הפיצויים שמגיעים לך לפי חוק? בואו להבין את המשמעות של הלנת פיצויי הפיטורים והדרכים לקבל את מה שמגיע לך לפי חוק!
בדקת מה בדיוק כתוב במכתב הפיטורים שקיבלת? - מה משמעות מכתב פיטורין? האם חובה להגיד לעובד מכתב פיטורים? מה ההשלכות באם לא קיבלת מכתב פיטורין? כל מה שרציתם לדעת בנושא ועוד. לקריאת המשך המאמר לחצו כאן...
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!