{if 0} {/if}

הכירו את הנלהים לצורך הגשת בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לצורך פיטורי עובדת בהריון או פגיעה במשרתה...
נוהל הגשת בקשה לקבלת היתר לפיטורים / פגיעה בהיקף משרה בהריון
×
x

כלים לחיפוש עבודה

נוהל הגשת בקשה לפיטורי עובדת בהריון או פגיעה במשרתה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews
Hebrew

סעיפים 9 ו-9א לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 אוסרים הן על פיטורים והן על פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובד או עובדת הנמצאים במצבים שונים, אשר רובם קשורים לתקופת ההריון והלידה, וזאת ללא קבלת היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.

היתר זה ינתן רק עם הממונה שוכנעה כי אין להם כל קשר למצב העובדת.

אגף ההסדרה במנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה פירסם נוהל בדבר אופן הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים או לפגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובדת לפי החוק.

הנוהל פורסם לראשונה ביום 7.6.2010, והוא התעדכן לאחר מכן ביום 7.3.2016, ולהלן עיקריו.

מתי אסור לפטר ללא קבלת היתר?

סעיפים 9 ו-9א לחוק קובעים כי חל איסור לפטר עובדת או לפגוע בהיקף משרתם או בהכנסתם ללא היתר הממונה על חוק עבודת נשים, וזאת בכל אחת מהנסיבות הבאות:

 • עובדת בהריון, קבועה, ארעית או זמנית, שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, לפי סעיף 9(א) לחוק.
 • עובדת בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או 60 יום לאחר תום ימי ההיעדרות בשל מצב רפואי לאחר הלידה, לפי סעיף 7(ג)(2) לחוק, או בשל היעדרות עובד בשל פיצול חופשת לידה / החזקה בלעדית לפי סעיף 7(ג2) לחוק.

היתר במקרה כזה יכול להינתן רק בהוכחת שני תנאים מצטברים: היעדר קשר בין הפיטורים ללידה לחופשה או להיעדרות וכן אם עסקו של המעסיק חדל לפעול / הוכרז פושט רגל או שניתן צו פירוק, לפי סעיף 9(ג)(1א) לחוק.

 • בימי היעדרות ו-60 יום לאחר תום ימי היעדרותה של עובדת מניקה, אם נאסרה העסקתה מכוח הוראות החוק והיא הודיעה למעסיקה על כך שהיא מניקה, והכל בהתאם לסעיפים 7(ג)(1ג) ו-9(ג)(2) לחוק.
 • בימי היעדרות עובד/ת ו-60 יום לאחר תום היעדרות של עובד/ת שיצאו לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה במהלך תקופה שאינה עולה על רבע מהתקופה שהועסקו לפני היציאה לחופשת לידה בלבד שכל תקופת ההיעדרות לא תעלה על 12 חודשים מיום הלידה, וזאת לפי סעיפים 9(ג)((2), 7(ד)(1) ו-(ד1) לחוק.
 • עובד/ת העוברים טיפולי פוריות בימי היעדרם מהעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) לחוק, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי היעדרות. הוראות אלו יחולו על עובד/ת העוברים טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה וגם לקראת שתי לידות מבן הזוג הנוכחי, והכל לפי סעיף 9(ה)(1) לחוק. הוראות אלו לא יחולו על מעסיק לגבי עובד שעברו שנתיים מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה אצלו או באותו מקום עבודה.
 • עובד/ת העוברים טיפולי פוריות ולא נעדרו מהעבודה בתקופת הטיפולים. איסור פיטורים חל במשך תקופת הטיפולים כאמור בסעיף 9(ה)(1) לחוק או במשך תקופה של 150 יום לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב והכל בהתאם לתנאי סעיף 9(ה)(3) לחוק. הוראות אלו חלות על עובד/ת קבוע/ה, ארעי/ת, זמני/ת ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.
 • היעדרות של עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במהלך תקופת ההיעדרות ובתקופה של 90 ימים לאחר סיום ההיעדרות בהתאם לתנאי סעיף 9(ד) לחוק.

מתי אסור לפטר בכלל?

 • במהלך חופשת הלידה של העובד/ת.
 • במהלך היעדרות לשם עובד פיצול חופשת לידה / החזקה בלעדית לפי סעיף 7(ג2) לחוק.
 • במהלך תקופת היעדרות העובד/ת בשל מצבם הרפואי מתום חופשת הלידה ועד שישה חודשים מאותו יום, אם אישר רופא כי מצבם מחייב זאת ובמידה שאישר.
 • במהלך תקופת היעדרות העובדת עקב הפלה בהתאם לסעיפים 9(ו) ו-7(א) לחוק.

מתי מותר לפטר?

במקרים הבאים אין תחולה לחוק עבודת נשים ומותר לפטר אף ללא צורך בקבלת היתר. יובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה של מקרים וכי יתכנו מקרים נוספים בהתאם לשיקול דעת הממונה.

 • במידה והעובד/ת הועסק/ה בהתאם לחוזה עבודה קצוב הפחות משנים עשר חודשים אשר לא הוארך ולא הייתה היתכנות וציפייה של העובד/ת להמשך העסקתם.
 • במידה והעובדת בהריון מועסקת אצל המעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-6 חודשי העסקה.

אופן הגשת הבקשה לקבלת היתר

מעסיק המבקש לפטר או לפגוע בהיקף משרתם או הכנסתם של עובדת או עובד כשמתקיימת אחת הנסיבות המפורטות לעיל, צריך להגיש בקשה בפני הממונה על חוק עבודת נשים בהתאם לטופס הבקשה לקבלת היתר, אשר כולל את כל פרטי המעסיק והעובדת.

על המעסיק לצרף מסמך המנמק את בקשתו  שבו יטען כל טענה הקשורה עם הפיטורים / פגיעה בהיקף משרה / בהכנסה של העובדת או העובד, יחסי העבודה, נסיבות ההליכים שהובילו וקדמו להחלטה להגיש הבקשה ואשר לא יעלה על 5 עמודים.

על המעסיק לצרף למסמך זה אסמכתאות התומכות בטיעוניו בהתאם לנספח א׳ לנוהל. במידה והמדובר בהקלטות, יש לצרף לבקשה את תמלולי השיחות המוקלטות באמצעות חברת תמלול המוסמכת לעשות זאת.

לא יתקבלו תמלולי שיחה שתומללו באופן עצמאי. את התמלולים יש להגיש במועד הגשת הבקשה או עד יומיים לפני הגעת המעסיק או העובדת למסור את גרסתם לפני הממונה.

על המעסיק למסור לעובד/ת העתק מבקשתו לקבלת היתר על נספחיה, טרם הגשת הבקשה להיתר. עם הגשת הבקשה ימציא המעסיק אישור חתום בידי העובד/ת המעיד כי קיבל/ה את בקשת המעסיק על נספחיה.

סירב/ה העובד/ת לקבל את המסמכים מהמעסיק או להצהיר כי קיבל/ה את מסמכי הבקשה, יצרף המעסיק אישור המעיד כי שלח המסמכים אל העובד/ת בדואר רשום.

זימון לגביית גרסה

הוגשה הבקשה, נבדקה והוחלט לפתוח תיק לגביה, יקבע מועד לגביית גרסה באגף ההסדרה, עם המעסיק והעובד/ת, לפי העניין, ויישלח להם זימון בהתאם. במידה ומי מהם לא התייצב ללא הודעה מראש או הסבר חדש, לא יקבע מועד חדש.

גרסת המעסיק תמסר במשרד הכלכלה על ידי נציג אחד בלבד מטעם המעסיק אשר יוזמן בהתאם לשיקול דעתו של הממונה.

תגובת העובד/ת בכתב, לטיעונים בבקשת ההיתר

עובד/ת שלגביו / שלגביה הוגשה הבקשה להיתר נדרש/ת להגיב לטיעוני המעסיק בכתב בפני הממונה, וזאת תוך 12 ימים מהמועד בו התבקש/ה להגיב ולא יאוחר מיום לפני המועד שנקבע לגביית הגירסה בפני הממונה .

התגובה תתייחס לכל טיעוני המעסיק ולא תעלה על 5 עמודים, יצורפו אליה אסמכתאות לתמיכה בטיעוניה, והקלטות מתומללות כאמור לעיל וכן אישור על שליחת התגובה למעסיק.

הליך גביית הגרסה

מסירת הגרסאות בפני הממונה תיעשה בהתאם לטיעונים והעילות שנטענו בבקשת ההיתר וקיבלו את התייחסות הצדדים.

המעסיק והעובד/ת רשאים להיות מלווים ומיוצגים על ידי עורך דין, או נציג ארגון עובדים / ארגונים העוסקים בזכויות בעבודה או ארגון מעסיקים בענף, בעת מתן הגרסה.

יחד עם זאת, הממונה רשאי לאסור על עורך הדין, נציג ארגון עובדים / ארגונים העוסקים בזכויות בעבודה או נציג ארגון מעסיקים, להיות נוכח בעת מתן גרסה אם מצא כי נוכחותם פוגעת ביכולת הבירור של העובדות לאמיתותן.

הממונה מוסמך לנקוט בצעדי בירור נוספים, גם לאחר גביית הגירסה כולל בקשה לצדדים להשלמת מסמכים, ככל שהדבר דרוש לשם קבלת החלטה.

החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

תשובה סופית לבקשת היתר הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות, כולל ההשלמות, תינתן, ככל האפשר, תוך 20 ימי עבודה, מיום קבלת הבקשה ופתיחת תיק. במקרים חריגים ההחלטה תינתן תוך 30 ימי עבודה והכל בכפוף לאישור מנהלת תחום חוק עבודת נשים.

במקרה של ויתור כל הצדדים הנוגעים בדבר על השמעת גירסתם בפני הממונה, תינתן תשובה סופית לצדדים בתוך שבוע מיום קבלת טופס הבקשה כאשר כל פרטיו מולאו בו, צורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש לרבות הצהרות הויתור כפי שמפורט בטפסים באתר המשרד.

הליך מהיר

במקרים הבאים תינתן החלטה לאחר קבלת תגובת העובד/ת בכתב או בטלפון, תוך שבוע מקבלת תגובת העובד/ת ומבלי שהצדדים יוזמנו למסירת גירסה, ורק כאשר אין קשר להריון או לטיפולי הפוריות או לחופשת הלידה:

 • הסכמת הצדדים בדבר עילת הבקשה וסיום ההעסקה.
 • סיום פעילות או סגירת עסק אשר מגובה באישורים מתאימים, כגון אישור רואה חשבון.
 • צמצום משרה / פגיעה בהכנסה לבקשת העובדת.
 • העובדת ויתרה על השמעת גרסתה במשרדנו.

ערעור על החלטת הממונה

לפי סעיף 13ד לחוק, הרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה, רשאי לערער על ההחלטה בבית הדין לעבודה בתוך 45 יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתו.


האם הכתבה ברורה ומעניינת? כן בהחלט. הכתבה חשובה ומעניינת. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר הרבה מידע בנושא.
עדכון אחרון: 08/06/2023 13:47   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!