{if 0} {/if}

כל המידע על זכויות עובדים בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה בפורטל זכויות העובדים...
זכויות עובדים בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות עובדי ענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (16) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 16 reviews
Hebrew

דימיטרי קוליחמן הועסק כראש צוות התקנה והרכבה של תעלות מיזוג אוויר אצל החברה יסעור פחחות מיזוג אוויר בע"מ במשך 4 שנים.

דימיטרי מתגורר בעיר לוד ומקום מושבה של החברה בעיר רחובות. עיקר עבודתו התבצעה מחוץ לחצרי המפעל, אצל לקוחות החברה ובמקומות שונים ברחבי הארץ. מידי חודש מסר דימיטרי דו"חות נוכחות בנוגע לשעות העבודה שבהן עבד במהלך החודש.

בעקבות הפסקת עבודתו הגיש תביעה כנגד החברה (סע 28152/04/11) לתשלום גמול עבודה בשעות נוספות, עבור זמן הנסיעה בסיום יום העבודה מאתרי הלקוחות ברחבי הארץ למפעל הנתבעת, הפרשים בגין אי הפרשה לפנסיה ולמתן סעד הצהרתי לעדכון יתרת ימי החופשה מכוח צו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה. 

בית הדין לעבודה בתל אביב שדן בתביעתו קבע כי שאלת תחולתו של צו הרחבה, וכן סיווג העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו כאמור בסעיף 28(א) לחוק הסכמים קיבוציים, היא שאלה שבעובדה המשולבת בקביעה משפטית לגבי סיווג עסקו של המעביד.

המבחן המכריע לצורך חלות צו ההרחבה הוא מהו עיקר עיסוקו של המעביד, ולא עיסוקו של העובד. ובתביעה הנדונה נפסק על הצדדים חלים צווי הרחבה מענף הבניין והעבודות הציבוריות אליו שייכת החברה הנתבעת ולא חל צו ההרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, שמכוחו ביקש התובע את הסעד ההצהרתי.

כדי להימנע מטעויות מביכות ששומטות את הבסיס לתביעה בבית הדין לעבודה, כדאי מאד לבדוק היטב על איזו תשתית מבססים תביעה והאם ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה חלים על הענף שהעובד טוען שהוא שייך אליו ומכוחו מבקש סעד מבית הדין.

לנוחות העובדים בענף המתכת האלקטרוניקה והחשמל נפרט בפניכם את הזכויות שלכם כדי שאם תידרשו לתבוע את מימושם תישענו לפחות על בסיס יציב, חוקי ומוכר.

אנו שבים ומזכירים כי בכל מקרה של חילוקי דעות בענייני עובד מעביד, מומלץ לפנות לייעוץ אישי אצל עורך דין המתמחה בדיני עבודה - טרם קבלת החלטות.

הסכם קיבוצי וצו הרחבה בענף המתכת

ביום 10/7/2003 נחתם הסכם קיבוצי מעודכן שמספר 7032/2003 בין התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בישראל.

על בסיס הסכם זה ניתן צו הרחבה שהוראותיו יחולו על העובדים והמעבידים בישראל בתעשייה ובמלאכה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, עד וכולל 20 עובדים למפעל ולמעט: עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

למעט: עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.

הגדרת ענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה

כל מפעל ומעסיק בענפי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה המעסיק עובדים שכירים לשם ייצור או הרכבה בענפים הבאים:
           
מתכת, עיבוד שבבי, חריטה וכרסום, זיווד אלקטרוני, אלקטרוניקה, מעבדות אלקטרוניקה, מעבדות לתיקון אודיו, וידאו וטלוויזיה, טכנאות אלקטרוניקה, מעבדות לתיקון מחשבים וציוד היקפי, מעבדות לתיקון ציוד חשמלי וכלי עבודה, ציוד חשמלי, ביצוע עבודות חשמל למינהן, חשמל, אלומיניום ומוצריו למבנים ותעשייה, צורפות, פלסטיקה, יצור ועיבוד גומי, מוצרי אריזה, רהיטי מתכת, אופטיקה, מנעולנות לסוגיה, זגגות, זכוכית ומוצריה, יציקה, כבישה ומתיחה, אחזקה ומכניקה, חימום, קירור, מיזוג אוויר, ייצור ושירות למעליות, שירותי תעשייה, מכשירנות, מכניקה עדינה, ליפוף מנועים, אוטומציה, רובוטיקה, צביעה תעשייתית, ציפוי מתכות, תעופה ואביזריה, מכונות והנדסת מכונות, תכנון וייצור מערכות אנרגיה סולרית, תכנון, פיתוח וייצור דגמים לתעשייה ולשירותים, עבודות מסגרות למבנים ותעשייה.

תקופת הניסיון לעובדים חדשים בענף

 • כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד בניסיון ב-24 חודשי עבודתו הראשונים.
 • בתקופת הניסיון יחולו על העובד כל תנאי העבודה, אלא אם צויין במפורש אחרת.

סדרי עבודה

שעות עבודה רגילות

 • שבוע עבודה הנו בן 43 שעות שבועיות.
 • חודש עבודה יהיה בן 186 שעות חודשיות.
 • יום עבודה בערבי חג יהיה בן 7 שעות ויחושב לפי יום עבודה מלא כמקובל.
 • ערב פסח ויום כיפור – 5 שעות בתשלום יום עבודה מלא כמקובל.
 • אחת לשנה, בערב חג או יום גשר הסמוך אליו, במידה ויופסק הייצור במפעל עפ"י החלטת המעסיק, יום הגשר ייחשב ליום חופשה או לחילופין ליום בחירה. הניכוי יהיה לפי שעות העבודה ביום הגשר.

שעות עבודה נוספות

 • שעות עבודה, שמועסק בהן עובד לפי דרישת המעביד מעבר לשעות העבודה היומיות הרגילות, נחשבות לשעות עבודה נוספות, והן משתלמות בתוספת של 25% מהשכר המשולב.
 • עבור השעתיים הראשונות 50% מהשכר המשולב החל מהשעה הנוספת השלישית.

משמרות

 • משמרת יום - בתחום השעות 06:00–17:00.
 • משמרת שניה - עבודה בהיקף של  ½ 7 שעות בתחום השעות 14:00–22:00.
 • משמרת שלישית - עבודה בהיקף ½ 6 שעות אשר שעתיים לפחות ממנה הנם בתחום השעות 22:00 עד 06:00 למחרת.
 • במשמרת שנייה יהיו העובדים זכאים לתוספת של 22.5% על שכרם המשולב בעבור הימים שעבדו במשמרת שניה.
 • במשמרת שלישית יהיו העובדים זכאים לתוספת של 42.5% על שכרם המשולב בעבור הימים שעבדו משמרת שלישית.

>>> קיראו עוד על עבודה במשמרות

שכר עבודה

 • תעריפי שכר מינימליים משולמים לפי דרגות ותק שמתחילות מדרגה 1 ועד דרגה 12.
 • לאחר שנת עבודה אחת יקודם העובד לדרגה 2.
 • המעבר בין הדרגות הנוספות מותנה בפרק זמן מינימלי של שנתיים בכפוף להמלצת ההנהלה.
 • השכר בדרגה 1 מתחיל ב-3,370 ₪ לחודש ובדרגה 12 עומד על 5,540 ₪.
 • טבלאות השכר יעודכנו במועד תשלום תוספת יוקר לפי המוסכם.

>>> קיראו עוד על שכר עבודה

עבודות חוץ

 • עובדים הנשלחים לעבוד מחוץ למקום עבודתם יוחזרו להם הוצאות הנסיעה ויקבלו תשלום בעבור זמן הנסיעה לפי חישוב של שעות עבודה רגילות.
 • כן יוחזרו להם הוצאות הלינה על פי התקשי"ר או לחילופין ידאג המעסיק על חשבונו לסידורי לינה.
 • עובדים אשר במקום עבודתם קיימים סידורי הזנה יקבלו החזר הוצאות אשל על פי התקשי"ר או לחילופין יקבלו מהמעביד ועל חשבונו סידור להזנה במקום בו יועסקו בעבודות חוץ.

תוספת ותק

 • חישוב תוספת הוותק יהיה לפי שיטה אחוזית. תוספת של ½ אחוז מהשכר המשולב עבור כל שנת ותק ממועד תחילת עבודת העובד, עד לתקרת ותק של 30 שנים. התוספת תעודכן מידי שנה במועד קבוע ותשולם מידי חודש בחודשו.
 • תוספת הותק לא תובא בחשבון לעניין חישוב תקרת תוספת יוקר, אולם תהווה שכר לכל דבר ועניין.
 • תוספת הוותק תצוין בסעיף נפרד בתלוש השכר.

תנאים סוציאליים לעובדים בענף המתכת

ביטוח מחלה

כדי להבטיח תשלום לעובדים בימי מחלה, ולהסיר מהמעביד אחריות בנדון, ישלם המעביד לקרן דמי מחלה מיוחדת תשלום בגין ביטוח מחלה.
מעביד אשר לא יבטח את העובדים כאמור לעיל, יהא מחויב לתת לעובדים את כל הזכויות הקבועות בתקנות קרן דמי המחלה.
אם הביטוח בקרן דמי מחלה אינו מכסה חבות עפ"י החוק, ישא בו המעביד.

פנסיה

 • המעסיק יבטח את עובדיו בקרן פנסיה מקיפה. המעסיק ישלם לקרן פנסיה מקיפה 12% מהשכר המבוטח והעובד 5.5% מהשכר המבוטח.
 • שיעור ההפרשה של המעסיק והעובד יתעדכנו בשיעורים ובמועדים על פי דין.
 • הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני יבואו במקום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963
 • עובד שהיה מבוטח בקרן ואשר סיים את עבודתו בנסיבות שעל פי דין הוא זכאי להשלמת פיצויי פיטורים, יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.
 • עובד אשר היה מבוטח בקרן פנסיה מקיפה אחרת טרם הצטרפותו לעבודה במפעל, יהיה רשאי להמשיך על פי בקשתו להיות חבר באותה קרן פנסיה מקיפה.
 • המעביד יהיה רשאי, על פי בחירת העובד שנתנה בכתב, לבטח את העובד בהסדר ביטוח חלופי לרבות ביטוח מנהלים.

>>> קיראו עוד על פיצויי פיטורים

דמי חגים

כל עובד יומי שעבד לפחות 3 חודשים רצופים, ועבד בימי העבודה החלים סמוך ליום החג ולאחריו זכאי לחופשת חג ביום החג בתשלום מלא, לפי פירוט ימי החג כדלקמן:

 • 2 ימי ראש השנה
 • 1  יום הכיפורים
 • 2 ימי סוכות
 • 2 ימי פסח
 • 1 יום העצמאות
 • 1 יום השבועות
 • 1 יום בחירה

ימי הבחירה לעובדים בענף יהיו בין הימים הבאים:

 • תענית אסתר, יום ירושלים, תשעה באב, או ערב חג, או יום לאחר החג שהוא יום גשר.
 • יציאה ליום בחירה היא בתיאום עם המעסיק.
 • התשלום בגין ימי החג מהווה שכר עבודה.
 • עובד יומי לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג החלים ביום הפנוי.
 • עובד יומי לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג החלים ביום שבת.
 • עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נוסף עבור ימי חג.

חופשה שנתית

משך החופשה שנתית בתשלום מלא יותאם לשנות הוותק של העובד/ת, לפי הכללים הבאים:

 • בשנה הראשונה והשנייה - 12 ימים
 • בשנה השלישית והרביעית – 13 ימים
 • בשנה החמישית – 14 ימים
 • בשנה השישית ועד השמינית – 19 ימים
 • בשנה התשיעית ומעלה – 26 ימים

דמי החופשה המשולמים יכללו את הפרמיה הממוצעת ששולמה במשך 90 יום לפני צאתם לחופשה ובתנאי שלא תעלה על 30% מהשכר הקבוע.

>>> קיראו עוד על חופשת שנתית

תשלום דמי הבראה

תשלום דמי ההבראה מותנה ומותאם לשנות הוותק של העובד כדלקמן:

 • לאחר השנה הראשונה זכאי העובד ל-5 ימים
 • לאחר השנה השניה והשלישית – 6 ימים
 • לאחר השנה הרביעית ועד השמינית – 7 ימים
 • לאחר השנה התשיעית והעשירית – 8 ימים
 • בשנה האחת עשרה – 9 ימים
 • מהשנה השתים עשרה ואילך – 10 ימים

חופשות מיוחדות

 • עובד קבוע יקבל חופשות מיוחדות במקרים הבאים: ביום החתונה בתוספת 2 ימים סמוכים, עבור נישואי בן בת יום אחד, ועובר לידה של בן בת יום אחד.
 • ימי אבל – עובד שעבד לפחות 3 חודשים ונאלץ לשבת שבעה עבור הורה, ילד ובן זוג יקבל תשלום עבור שבעת ימי האבל.
 • קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל יקבל חופשה בתשלום ליום הזיכרון.

>>> קיראו בהרחבה על היעדרויות מהעבודה

דמי נסיעה

עובדים הנוסעים מביתם למקום העבודה ובחזרה יהיו זכאים להחזר הוצאות הנסיעה בפועל ולא יותר מהתקרה הקבועה בהסכמים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות.

עובדים שמוסעים בהסעות של המפעל או כאלה שנהנים מהשתתפות באחזקת רכב לא יקבלו החזר הוצאות נסיעה.

דוגמאות מפסיקת בית הדין לעבודה בסכסוכי עובדים מענף המתכת

בתביעות לתשלום פיצויי פיטורים, שעות נוספות דמי מחלה והבראה נסמכים העובדים הנתבעים על צווי הרחבה והסכמים קיבוציים שחלים בענף בו הם מועסקים כדי לתבוע את זכויותיהם שקופחו לטענתם על ידי המעביד.

כך קרה גם בתביעה של מוחמדוב ביימוחמד נ' מעסיקתו חברת מסורי ישראל שעוסקת בהתקנת גדרות מתכת (תיק דמש (ת"א) 2494/10).

החברה הנתבעת טענה להגנתה שאין היא שייכת לענף המתכת והאלקטרוניקה וצו ההרחבה כנטען לא חל עליה הואיל ואינה עוסקת בייצור גדרות אלא בהתקנתן.

לאחר שבית הדין האזורי בתל אביב שמע את העדויות ואת חקירות העדים הוא הגיע למסקנה כי עלה בידיו של התובע להוכיח שצו ההרחבה חל על הנתבע. בצו ההרחבה נקבע כי הוא חל מעביד המעסיק עובדים שכירים "יצור או הרכבה" בענפים "מתכת... עבודות מסגרות למבנים ותעשייה".

דהיינו צו ההרחבה חל לא רק על העוסקים בייצור אלא גם על העוסקים בהרכבה.

בתביעה סע (נצ') 6184-11-09 רחמים יעקובי נ' הבונים ברזים ומפעלים לתעשייה בע"מ, נדרש בית הדין לעבודה להכריע בין היתר בסוגיה האם האם על יחסי הצדדים (תובע ונתבעת) חל הסכם עבודה אישי שנחתם בין הצדדים ביום 1/7/94 כטענת הנתבעת, או שחל עליהם ההסכם הקיבוצי בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, או לחילופין צו ההרחבה בענף זה?

מבדיקת חומר הראיות הגיע בית הדין למסקנה כי התובע, התקבל לעבודה ביום 1/7/94 כמנהל מחסן עיבוד שבבי, לפי חוזה עבודה אישי אשר עודכן מעת לעת ואשר מטרתו היתה להבהיר את זכויות וחובות שני הצדדים לו.

התובע חידש את חתימתו על ההסכם האישי, מעת לעת ומכאן שלנוכח האמור בהסכם הקיבוצי המיוחד, אשר הצדדים לו בחרו להחריג ממנו עובדים המועסקים בחוזים אישיים, לא חל הסכם קיבוצי מיוחד זה על היחסים שבין התובע לבין הנתבעת.

עובד/ת בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה?

בישראל עשרות אלפי עובדים ועובדות המועסקים בענף המתכת. לא אחת, כמו בכל עיסוק אחר, עלולים לעלות חילוקי דעות וסכסוכים מול המעסיק. כפי שניתן להבין מהסקירה הנ"ל, על העובדים בענף חל ההסכם הקיבוצי המיוחד על כל המשתמע מכך.

במידה ונתקלת בחילוקי דעות מול המעסיק או שברצונך לקבל יעוץ מקצועי אישי לגבי מעמדך במקום העבודה, ניתן לפנות לשיחה עם אחד מעורכי הדין שלנו.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מהיר בנושא זכויות עובדים!


עדכון אחרון: 31/12/2017 08:58   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!