{if 0} {/if}

המדריך שיסביר לך את כל מה שחשוב לדעת על מס הכנסה שלילי ולמי מגיע לקבל מענק עבודה...
מס הכנסה שלילי או מענק עבודה - המדריך המלא לזכויות שלך
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מי יכול וזכאי לקבל מענק עבודה?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (42) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 42 reviews
Hebrew

מענק עבודה הידוע כמס הכנסה שלילי הנו תוספת הכנסה הניתנת על ידי המדינה לעובדים, הן שכירים והן עצמאיים, המשתכרים הכנסות נמוכות. המענק מועבר לזכאים בהתאם ולפי החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007.

כלומר, המדובר במענק המשולם על ידי המדינה באמצעות רשות המיסים, אשר גם קובעת מי זכאי לקבלו על פי החוק.

מטרת המענק הינה להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולחזק את מעמדם, ולצמצם את הפערים הכלכליים-חברתיים.

כאמור, המענק מוענק לא רק לציבור השכירים אלא גם לעצמאיים, אשר עומדים בקריטריונים הנדרשים לכך.

יחד עם זאת קיים הבדל ביניהם באשר לאופן קבלת המענק:

עובדים שכירים – יקבלו את המענק באמצעות החזר כספי, אשר ישולם להם במספר תשלומים, בין 2 ל-4 במספר, לחשבון הבנק האישי, בהתאם למועד שבו הוגשה הבקשה.

עובדים עצמאיים – יקבלו את המענק באמצעות קיזוז של חיובי מס בגין השנה שבה הוגשה הבקשה. במידה ותישאר יתרה לזכות העצמאי לאחר חישוב המס, היא תעבור לזכותו גם לשנת המס הבאה, וגם לזו שאחריה.

עוד יובהר כי בין השנים 2008–2012 הזכות לקבלת המענק ניתנה רק למתגוררים בישובים מסויימים. אולם החל משנת 2012 ואילך הזכאות הורחבה וכעת היא חלה באופן אחיד על כל חלקי הארץ, ללא קשר למקום המגורים של העובד.

מתן המענק מותנה בקריטריונים מסויימים, המתייחסים למצב האישי, המשפחתי והכלכלי של העובד.

באופן כללי, הקריטריונים מתייחסים לגילו של העובד המבקש, גובה השכר החודשי הממוצע ברוטו שלו, הכנסות נוספות של המבקש ושל בן או בת הזוג אם ישנן, מספר הילדים אם ישנם, והאם המעסיק הינו קרוב משפחה שלו הואיל ואז אין זכאות לקבלת המענק.

באופן כללי, כדי לקבל את המענק על העובד להיות מעל גיל 23, והורה לילד קטין אחד לפחות, ובעל הכנסה מינימלית בטווח מסויים, המתעדכן מדי שנה.

במידה ואין לעובד ילדים כלל, עליו להיות בן 55 או יותר כדי להיות זכאי למענק.

מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.

לחישוב הזכאות למענק ניתן להיעזר במחשבון רשות המסים: https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx

בדיקת הזכאות לשנת 2014 התאפשרה החל מיום 15.6.2015.

קיראו בהרחבה על זכויות הורים במקום העבודה

תנאי הזכאות לקבלת מענק עבודה

זכאים לקבלת המענק עובדים שכירים ועובדים עצמאיים שהייתה להם הכנסה מעבודה, מעסק או מעסקה שביצעו במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.

מעבר לכך, חייבים להתקיים לגבי המבקשים כל התנאים המצטברים הבאים:

הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים.

ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2015 עבור שנת המס 2014, נדרש שעד ליום 31.12.2014 טרם מלאו לילד 19 שנה.

בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או מעסק / משלח-יד.

לדוגמא, בשנת המס 2014, במספר חודשי עבודתם בפועל, אך לא למעלה מ-12 חודשים, הינה בין 2,070 ש"ח ל-6,157 ש"ח.

בני 23 ומעלה שהם הורים לשלושה ילדים או יותר, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או מעסק / משלח-יד.

לדוגמא, בשנת המס 2014, במספר חודשי עבודתם בפועל, אך לא למעלה מ-12 חודשים, הנה בין 2,070 ₪ ל-6,766 ₪.

*עובדים עם מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם הכנסתם המזכה נמוכה מהסכום המינימלי הנ"ל, בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הממוצע.

אין להם דירה כלל, או יש לו דירת מגורים אחת, ומלבדה לא הייתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין, בארץ או בחו"ל, במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.

לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין לרבות דירה, חנות, מגרש, יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן הזוג או על שם ילד התלוי כלכלית בעובד.

כיצד מגישים את הבקשה לקבלת מענק עבודה?

את הבקשה ניתן להגיש בפני רשות המיסים באמצעות פניה לסניפי הדואר הפזורים בכל רחבי הארץ, וכנגד קבלת אישור על הגשת הבקשה, לשם ביצוע המעקב אודותיה.

לשם כך יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והמחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך, אליו הינך מעוניין שיועבר המענק.

יודגש כי הגשת התביעה הינה אישית, ולפיכך ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.

עוד יובהר כי הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע לצורך הגשתה. ניתן לערער על ההחלטת רשות המיסים בדבר קביעת הזכאות באמצעות הגשת השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות.

על ההשגה להיות מנומקת ובכתב, ויש להגישה לפקיד השומה של רשות המיסים הקרוב למקום מגורי העובד, וזאת תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הקביעה.

כמו כן ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בהשגה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של העובד.

קראו: תשובות של עורכי דין לשאלות נפוצות בנושא מענק עבודה

שאלות? הכנסו לפורום הגדול בישראל לזכויות עובדים!


מה דעתך על מענק העבודה? רעיון חברתי חשוב, מבורך והכרחי. רעיון טוב אבל החוק אינו מוכר מספיק. לא הרבה יותר מאשר קוריוז פופוליסטי.
עדכון אחרון: 01/10/2017 15:56   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    מידע לעצמאים    דרושים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!