{if 0} {/if}

החלטתם להתפטר מהעבודה? כדאי לכם לקרוא. פיצויי פיטורין ניתנים לעובדים לא רק במקרים בהם החליט המעסיק לפטרם. למאמר המלא לחץ כאן...
מתי ניתן להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין? התפטרות בדין מפוטר
×
x

כלים לחיפוש עבודה

להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין בדין מפוטר

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (210) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 210 reviews
Hebrew

ככלל, פיצויי פיטורים כשמם כן הם. כלומר, הפיצויים ניתנים לעובד אשר פוטר להבדיל מעובד שהתפטר מיוזמתו ומתוך בחירה אישית.

כך קובע סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963: "מי שעבד שנה אחת ברציפות...ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים".

כלומר עקרונית, על מנת לקבל פיצויי פיטורים, על העובד לקיים שני תנאים מצטברים. להיות מפוטר על ידי מעסיקו ולעבוד לפחות שנה אחת ברציפות.

יחד עם זאת, החוק מכיר במצבים חריגים בהם העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים וזאת למרות שהוא לא קיים את אחד משני התנאים הללו.

העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים וזאת למרות ש:

  • העובד לא השלים שנת עבודה אחת רצופה. המדובר במקרים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לחוק. סעיף 2 לחוק עוסק בהפסקות עבודה אשר אינן פוגעות ברציפות בעבודה, וסעיף 3 עוסק בפיטורים סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה, במטרה לחמוק מתשלום פיצויי הפיטורים לעובד.
  • העובד הפסיק לעבוד שלא מחמת פיטורים. המדובר במקרים המפורטים בסעיפים 4 ו-5 לחוק. סעיף 4 לחוק עוסק בהפסקת העבודה של העובד עקב פטירת המעסיק, או פשיטת רגל או פירוק / מחיקה שלו. סעיף 5 לחוק עוסק בהפסקת העבודה בשל פטירתו של העובד, כך ששאיריו יהיו זכאים לקבלת פיצויי הפיטורים שלו.
  • העובד התפטר מיוזמתו. המדובר במקרים המפורטים בסעיפים 6 עד 11א לחוק.

בסקירה שלפניך נתמקד בקטגוריה השלישית הנזכרת לעיל, אשר עוסקת במקרים בהם למרות שהעובד התפטר מיוזמתו שלו, החוק מכיר בו כמי שפוטר לעניין החוק, כך שאף הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. במקרה כזה העובד המתפטר יהיה בחזקת עובד מפוטר.

כלומר, על אף שמבחינה עובדתית גרידא העובד התפטר אזי מבחינה משפטית, קמה לו חזקה כאילו הוא פוטר לעניין החוק ודיני הפיטורים, ועל כן המדובר במתפטר אשר הדין רואה בו כמפוטר, אשר זכאי לפיצויי פיטורים.

המקרים המקנים לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר

להלן הסברים מפורטים אודות רוב המקרים בגינם עובד שהתפטר מיוזמתו לאחר שעבד לפחות שנה אחת ברציפות יחשב כמי שפוטר.

התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי לפי סעיף 6 לחוק

סעיף זה קובע כי עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו או מצב בריאותו של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות, אזי התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים.

בן משפחה מוגדר כבן זוג, לרבות  ידוע בציבור, ילד, לרבות מאומץ או חורג, הורה, נכד, סב או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו.

קראו בהרחבה על התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

התפטרות של הורה לפי סעיף 7(א) לחוק

סעיף זה עוסק במצב שבו עובדת התפטרה מעבודתה במהלך 9 חודשים מיום שילדה כדי לטפל בילדה שלה, או כדי לטפל בילד שהיא קיבלה לאימוץ שטרם מלאו לו 13 שנה, או כדי לטפל בילד שהיא קיבלה כמשפחת אומנה, שגילו אינו עולה על 10 שנים.

הוראות הסעיף יחולו גם על עובד שהתפטר לשם כך, בתנאים המפורטים בסעיף 7(ב) לחוק.

מדובר בסעיף בעל תכלית סוציאלית מובהקת, אשר נועד לאפשר לאם טרייה יחסית להקדיש את זמנה לטיפול בילדה, מבלי שתאבד את זכותה לקבלת פיצויי פיטורים. עם זאת יש להוכיח כי ההתפטרות אכן נועדה למטרת הטיפול בילד ולא למטרה אחרת.

קראו בהרחבה על התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות לפי סעיף 7א לחוק

סעיף זה עוסק בעובדת אשר התפטרה עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות וזאת במשך לפחות 60 ימים.

סעיף זה מצריך קיומם של מספר תנאים מצטברים: מדובר במקלט לנשים מוכות אשר אושר ע"י לשכת סעד או משרד העבודה כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, העובדת שהתה במקלט לפחות 60 יום, והתפטרותה הנה עקב שהייה זו.

התפטרות בעקבות מעבר מקום מגורים לפי סעיף 8 לחוק

סעיף זה קובע כי התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו מזכה אותו בפיצויי פיטורים, ובלבד שהמדובר בהעתקת מקום המגורים בשל הסיבות הבאות: נישואין, מעבר ליישוב חקלאי או ישוב באיזור פיתוח מישוב שאינו כזה, וסיבות אחרות אשר נקבעו בתקנות לעניין זה.

סיבות אלו מפורטות במסגרת תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964.

כך לדוגמא, תקנה 12(ז) לתקנות אלו קובעת שעובד שהתפטר מעבודתו עקב גירושין והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, והתגורר ביישוב החדש לפחות ששה חדשים, יראה כמי שפוטר לעניין החוק.

קראו בהרחבה על התפטרות עקב מעבר דירה

אי חידוש חוזה עבודה זמני לפי סעיף 9 לחוק

סעיף זה קובע כי עובד אשר הועסק בהסכם זמני למשך תקופה קצובה והתקופה הקצובה הגיעה לקיצה, יראו אותו כמי שפוטר, אלא אם כן המעסיק הציע לו לחדש את החוזה וזאת לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה והעובד סירב לכך.

לפי הפסיקה על הצעת המעסיק להיות בעלת תנאים זהים או משופרים כדי לעמוד בתנאי סעיף זה.

לפיכך, במידה והמעסיק הגיש לעובד הצעת חידוש חוזה אך ההצעה לא עמדה בתנאי החוק, העובד יהיה רשאי לסרב לה ועדיין יראה כמי שפוטר לעניין החוק. במידה והמעסיק לא מסר כלל לעובד הצעת חידוש חוזה העובד יראה אוטומטית כמי שפוטר לעניין החוק.

קראו בהרחבה על חוזה עבודה זמני

יחד עם זאת, במידה ומדובר על עובדת בהסכם לתקופה קצובה שהנה בהריון, אזי במידה והמעסיק יחליט שלא להאריך את העסקתה, יהיה עליו לבקש היתר לכך מטעם הממונה על חוק עבודת נשים, וזאת לאור סעיפים 9(א) ו-9(ז) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

מדובר בציווי קטגורי שאינו משאיר כל שיקול דעת למעסיק. כלומר, המעסיק חייב בכל מקרה לבקש את היתר הממונה לצורך פיטורי עובדת כזו, גם אם הדבר נובע פשוט מכך שתקופת ההסכם הזמני הגיעה לקיצה ותו לא.

הרעת תנאים מוחשית לפי סעיף 11 (א) לחוק

סעיף זה קובע כי במידה ועובד התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודה, רואים את התפטרותו לעניין החוק כפיטורים.

בעניין זה קבעה הפסיקה כי השאלה מהם תנאי עבודה שהורעו באופן מוחשי תוכרע על פי כלל הנסיבות הספציפיות אשר הביאו להתפטרות העובד.

אין די בתחושתו הסובייקטיבית של העובד, אשר חש כאילו תנאי עבודתו הורעו כביכול, אלא עליו להוכיח קיומה של תשתית עובדתית אוביקטיבית לעניין, אשר תמחיש באופן ברור את הרעת תנאי עבודתו.

דוגמאות מקובלות להרעת תנאים הינן יחס מבזה ומשפיל מצד המעסיק, הפחתת שכר, או פיגור בתשלום המשכורת וכדומה.

התפטרות של עובד עונתי לפי סעיף 11(ב) לחוק

סעיף זה קובע כי עובד עונתי שהתפטר לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה, וזאת מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה, רואים אותו כאילו פוטר.
 
התפטרות עובד מחמת שנבחר לראש / סגן ראש רשות מקומית לפי סעיף 11(ד) לחוק

סעיף זה קובע כי עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לענין החוק כפיטורים, אלא אם מעסיקו הסכים בכתב כי תקופה הכהונה תחשב לעובד כחופשה ללא תשלום.

התפטרות בגיל פרישה לפי סעיף 11(ה) לחוק: סעיף זה קובע כי עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

גיל הפרישה כיום הנו 67 שנים לגבר, ו-62 שנים לאשה וזאת עד לשנת 2017, שאז הוא יעלה בהדרגה עד שיגיע ל-64 שנים בשנת 2022.

התפטרות על מנת להתגייס לשירות סדיר בצבא / שירות לאומי / שירות אזרחי / שירות למטרה ציבורית או לאומית לפי סעיף 11(ג) לחוק

סעיף זה קובע כי עובד שהתפטר סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר / שירות לאומי / שירות אזרחי / שירות למטרה ציבורית או לאומית ובשל כך, יראו את התפטרותו לעניין חוק זה כפיטורים, בהתאם לתנאי סעיף זה.

התפטרות על מנת להתגייס לשירות קבע בצבא לפי סעיף 43(ב)(1א) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949

סעיף זה קובע כי עובד שהיה עובד קבוע במפעל, ואשר התפטר מעבודתו על מנת להתגייס לשירות קבע, יחשב כמפוטר מהיום שבו התחיל לשרת שירות קבע, וזאת בכפוף לאחד משני התנאים הבאים:

  • לשירות הקבע לא קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה / סדיר.
  • לשירות הקבע כן קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה / סדיר, אך בתנאי שהשירות בקבע עולה על שנתיים.

התפטרות על מנת להתגייס למשטרת ישראל / שירות בתי הסוהר לפי סעיף 11א לחוק

סעיף זה קובע כי מי שהתפטר מעבודתו על מנת להתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר, יהיו הוא או שאריו זכאים לפיצויי פיטורים, בכפוף לקיום אחד מהתנאים הבאים: 

  • העובד שירת במשטרה או בשירות בתי הסוהר לפחות ששה חודשים.
  • שירותו כאמור נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה.
  • שירותו כאמור נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, ובלבד שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

אופן מימוש הזכות להתפטר בדין מפוטר

כמו כל עובד שמתפטר, גם על עובד שמעוניין להתפטר בדין מפוטר, להגיש למעסיק הודעה מוקדמת על כך, קרי, מכתב התפטרות, וזאת לפי סעיף 2 (ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

על העובד לפרט במסגרת מכתב ההתפטרות את הנסיבות אשר מקנות לו זכות זו בהתאם לעילות ההתפטרות שמקנות לו זכות זו לפי החוק ולצרף לכך את האישורים המתאימים, אשר מבססים ומוכיחים את עילת התפטרותו הרלוונטית.

כך לדוגמא, בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988, על עובד המבקש להתפטר מעבודתו על מנת לטפל בילדו מכח סעיף 7(ב) לחוק, למסור למעבידו הודעה על כך כשהיא חתומה הן על ידו והן על ידי בת זוגו, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות אלו.

חשוב לדעת: בגלל סיבות אלו ישללו ממך פיצויי פיטורים...

עוד קובעות תקנות אלו כי על עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נכות או מחלת בת זוגו לצרף להודעתו המוקדמת גם אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.

עובד שמעוניין להתפטר בחזקת מפוטר עקב הרעת תנאים, בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, צריך להוכיח כי בנוסף לכך שארעה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, הוא התריע על כך בכתב בפני מעסיקו ונתן לו הזדמנות לתקן את תנאי העבודה וכי מאחר שהמעסיק לא תיקן את התנאים, הוא נאלץ להתפטר עקב כך.

לפיכך, במקרה כזה על העובד לפרט במכתב התפטרותו גם את אופן הרעת התנאים שלו, וכן לציין את מכתב ההתרעה שהוא נתן אודותיה למעבידו, ואת העובדה שהמעביד לא טרח לתקן את הרעת תנאיו חרף אותו מכתב התראה ועל כן הוא נאלץ להתפטר עקב כך.

במידה והמעסיק איננו נענה לבקשת העובד לשלם לו פיצויי פיטורים, יכול העובד להגיש נגדו תביעה לקבלת פיצויים פיטורים בפני בית הדין לעבודה.

נטל הראיה להוכחת הנסיבות המקנות לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר מוטל על העובד. לשם כך, על העובד להוכיח כי נסיבות התנאים המפורטים בחוק לצורך הקניית זכות זו אכן התקיימו בפועל, וכי קיים קשר סיבתי בין נסיבות אלו להתפטרותו.

לקריאה נוספת: ההשלכות החוקיות בגין אי מתן הודעה מוקדמת

להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין - עמדת בית הדין לעבודה

רותי יסקוב הועסקה כמנהלת חשבונות בחברת שקילה וייצור בע"מ. לאחר מספר שנים החליטה להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודה וביחס הלא הוגן שקבלה ממעסיקתה.

אשר על כן הגישה תביעה בהליך עב (חי') 4164/05 ‏ ‏ יסקוב רותי נ' שקילה ייצור בע"מ לתשלום הפרשי שכר עבודה, פיצויי פיטורים, פיצוי בשל אובדן דמי אבטלה, יתרת דמי הבראה, פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורין.

בית הדין לעבודה שדן בתביעה קבע לעניין תשלום הפיצויים ביחס לנסיבות שהוצגו בפניו כי כלל הוא שהתפטרות מן העבודה, אינה מזכה בפיצויי פיטורים.

עם זאת התייחס לחריגים המנויים בחוק פיצויי פיטורים אשר אחד מהם והוא הרלבנטי לענייננו קובע: "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים".

נטל ההוכחה מוטל על התובע. רמת ההוכחה הנדרשת לדעת בית הדין היא השאלה, אימתי נקלע עובד למצב, שבו תנאי עבודתו הורעו בצורה מוחשית, דורשת התייחסות למכלול הנסיבות שהביאו להתפטרות.

אין די בתחושתו הסובייקטיבית של העובד, שלפיה תנאי עבודתו הורעו, אלא עליו להוכיח קיומה של תשתית עובדתית אובייקטיבית, המלמדת על הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ורק הוכחתה תביא את ההתפטרות להיחשב כפיטורים".

במקום אחר בפסיקה נקבע שעל העובד שמתכוון להתפטר בגין הרעת תנאים עליו להודיע על כוונתו למעסיקו על מנת שזה יפעל לסילוק סיבה זו. אם המעביד לא פעל בכיוון זה אז מתקיים החריג האמור שמזכה במתן פיצויים.

עוד נקבע בפסק דין זה כי בסעיפים שבחוק פיצויי הפיטורים, תשכ"ג- 1963(להלן - החוק) שעניינם התפטרות המזכה בפיצויים (הסעיפים 6, 8 ו-11) נאמר במפורש שהמדובר הוא בהתפטרות "לרגל", "עקב" או "מחמת" האמור באותם הסעיפים, ללמדך שהגורם לא רק שצריך להיות קיים, אלא והוא העיקר - שאותו גורם יהיה הפועל, המניע והמביא לתוצאה".

במילים אחרות, קובע בית הדין כי מעבר להוכחת קיומה של הרעה מוחשית או קיומן נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו, יש להראות קשר סיבתי בין אותה הרעה או אותן נסיבות לבין ההתפטרות בפועל.

הרעה מוחשית תחשב ככזו לפי הפסיקה אם המעביד הצר את צעדיו של העובד או הרע את תנאי עבודתו באופן מוחשי עד שלא השאיר בידו כל ברירה בלתי אם לנטוש את העבודה ולהתפטר .

גם אילנה כהן שעבדה כמלצרית במועדון שבבעלות רפי מור נפלה משולחן במהלך מסיבה ורגלה נחבלה. כתוצאה מהפגיעה התקשתה לעמוד במאמץ הפיזי הנדרש מעיסוקה כמלצרית והודיעה על הפסקת עבודתה מסיבות בריאותיות.

גב' כהן דרשה פיצויי פיטורין בגין הנסיבות המיוחדות שאילצו אותה לעשות כן, לטענתה התפטרה בדין מפוטר.

גם תביעתה בהליך עב (ת"א) 5833/03 אילנה כהן צמח נ' רפי מור התבררה במסגרת בית הדין לעבודה. שם טענו הנתבעים כי כי אין באירוע זה בכדי להצדיק התפטרות בדין מפוטר על פי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים.

עוד טענו כי התובעת לא נתנה בידם הזדמנות להציע לה תנאי עבודה משופרים, בהעדר הודעת התפטרות כנדרש מצידה, לשיטתם, על פי הדין והפסיקה.

בית הדין פסק בעניין זה כי לפי הפסיקה על העובד להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים, את מצב הבריאות אשר לטענתו גרם להתפטרות. התובעת בתיק הנדון עשתה כן.

לאור זאת פסק בית הדין בזו הלשון:

"ממכלול הנסיבות העובדתיות, ובהתחשב בתנאי עבודתה של התובעת מחד ומצבה הרפואי מאידך בתקופה הרלוונטית, כפי שהוא עולה מאבחנות וממצאים רפואיים על פי המסמכים שהוגשו לתיק בית הדין, אנו סבורים שהובאו הוכחות מספיקות בדבר התפטרות התובעת "מסיבה מספקת לרגל מצב בריאותה" כנדרש על פי סעיף 6 לחוק פיצוי פיטורים. לפיכך, מסקנתנו היא כי התובעת זכאית לפיצויי פיטורים..."

תחום דיני העבודה הנו תחום משפטי מורכב ולאור האמור, כדאי להתייעץ עם עורכי דין הבקיאים בנושא זכויות עובדים, בכל מקרה של סיום עבודתכם במקום עבודה בו הועסקתם למעלה משנה.

בין אם סיום העבודה נבע מכך שהחלטתם להתפטר, או מכך שפוטרתם – יתכן שהנכם זכאים לקבל פיצויי פיטורין.

שאלות? רוצה לדעת יותר על התפטרות בדין מפוטר?


עדכון אחרון: 07/06/2023 11:34   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
לא שילמו לך פיצויי פיטורים בזמן? - פוטרת מהעבודה, חלף זמן ועדיין לא קיבלת את הפיצויים שמגיעים לך לפי חוק? בואו להבין את המשמעות של הלנת פיצויי הפיטורים והדרכים לקבל את מה שמגיע לך לפי חוק!
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. התפטרות
אני עובדת כשנתיים באילת, אני עוזבת את העבודה בעקבות מעבר למרכז. המעבר הוא בעקבות הלימודים שלי ובעקבות הלימוודים של חבר שלי. האם אני זכאית לפיצויים שלי.
סגור
הוסף תגובה

תמי 22/10/2014 18:51
2. לימודים
אני עובד כ-3 שנים במפעל ייצור במשמרות אני רוצה להתחיל ללמוד ולא ניתן לשלב את שניהם יחד האם מגיע לי פיצויים?
סגור
הוסף תגובה

ניסן 12/09/2013 09:52
3. התפטרות
שלום וברכה, אני גר בראשון לציון ועובד באזור תעשייה חבל מודיעין, מול שוהם. עובד כשנתיים +. נשוי +1 בחודשים האחרונים עולה בי הרצון להתפטר, הסיבות הם : *מרחק הנסיעה, וכמות הדלק שאני מוציא בחודש. פקקים שגורמים לי לאחר, עקב עומס משאיות באיזור. שגורמים לי להבין שהדלק + ההוצאות גדולים מהכנסתו שהיא קרובה ל 9 אלף ברוטו. ו 7 נטו. *אישתי בחודש 8 - ונכנסת 9- לפיכך היא לא עובדת מספיק שעות ויש לנו מצוקה כספית .ההוצאות גדולות טיפול בילד בן שנתיים. הכנסתו לגן וכו'. * סיבה נוספת היא שבעבודה אנחנו מגיעים למצב שאין עבודה, ירידה בכמות ההזמנות. * סיבה נוספת שלא עירבתי את מנהל העבודה שלי, אני מרגיש התנכלות מצידו ויחס מזלזל, הסיבה היא שהוא לא לוקח איתי ברצינות עקב האיחורים שלי. לא היה אזהרה בפיטורים. אבל התנהגותו כלפיי גורמת לו לבקש ממני לעשות דברים סתם, או שעבודה " מחכה" רק לי. גם שיש ככלה שיכולים לעשותה. יאמר לזכותו, שבעלי החברה "יושב" לו על הראש והרבה לחץ מוטל עליו. וגם עובד כמוני שמאחר ( אישה בהיריון , טיפול בילד ופקקים). ורציתי לדעת אם ניתן לקבל פיצויים לאחד מסעיפים אלה. תודה ומצטער אם זה נשמע כמו התבכיינות חח תודה ויום טוב!
סגור
הוסף תגובה

לירון 11/08/2013 10:40
4. התפטרות עקב חזרה לעיר רחוקה
אני עובדת כשלוש שנים בתל אביב אך גרה באשקלון לאחרונה הקושי בנסיעות עקב מחלתי (סכרת נעורים) החמירו ובכוונתי להתפטר מעבר לעובדה שאשקלון נמצאת במרחק מעל 40 ק״מ האם אני זכאית לפיצויים אם אני מתפטרת כעת למרות שכל זמן עבודתי גרתי במרחק המצוי?
סגור
הוסף תגובה

דנה 07/03/2013 19:16
5. לימודים
אם אני נאלצת לעזוב מקום עבודה בגלל שאני מתחילה ללמוד? מגיע לי פיצויים?
סגור
הוסף תגובה

דנה 01/09/2011 17:46
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!