{if 0} {/if}

כל התשובות לשאלות הנפוצות ביותר שתמצאי עצמך שואלת במהלך חופשת הלידה שלך...
תשובות ל-10 השאלות הכי נפוצות לפני ובמהלך חופשת לידה!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תשובות לשאלות נפוצות בנושא חופשת לידה!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (94) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 94 reviews
Hebrew

לאורך 12 שנות פעילותו של פורטל זכויות העובדים, נתנו עורכי הדין שלנו מענה וייעוץ לעשרות אלפי נשים לפני או במהלך חופשת הלידה. מטבע הדברים, במיוחד בהריון הראשון, עולות שאלות רבות ומגוונות מצידן של נשים בחודשי הריון מתקדמים, רגע לפני הלידה והיציאה לחופשת הלידה.

בסקירה המפורטת שלפניך, נביא תשובות של עורכי דין ל-10 השאלות הכי נפוצות, שחוזרות על עצמן בכל יום והתשובות רלוונטיות עבור כולן.

האם, מתי, וכיצד ניתן להקדים יציאה לחופשת לידה?

ניתן להקדים ולקחת 7 שבועות מתוך חופשת הלידה לפני תאריך הלידה המשוער של היולדת. זאת, בין אם המדובר חופשת לידה קצרה, בת 14 שבועות, ואף 15 שבועות נכון למרץ 2017, המגיעה לעובדת שעבדה פחות משנה במקום העבודה, ובין אם המדובר בחופשת לידה ארוכה, בת 26 שבועות, המגיעה לעובדת שעבדה לפחות שנה במקום העבודה.

 
כך קובעים סעיפים 6(ב)(1) ו-(5) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

האם אשה שאימצה ילד זכאית לחופשת לידה?

אשה שאימצה ילד בן 10 ומטה, זכאית אף היא לצאת לחופשת לידה. כך קובעים סעיפים 9ג(ב) ו-9ד(א) לחוק עבודת נשים.

מה אורך חופשת הלידה לאישה שילדה תאומים או יותר?

על כל ילד נוסף שהאם ילדה, החל מהילד השני, היא זכאית להאריך את החופשה ב-3 שבועות נוספים. לפיכך, אם שילדה תאומים, זכאית לתוספת 3 שבועות, ואם שילדה שלישיה, זכאית לתוספת של 6 שבועות, וכן הלאה. כך קובע סעיף 6(ג) לחוק עבודת נשים.

האם המעסיק צריך להפריש כספים לפנסיה בחופשת לידה? מה עם חלק העובדת?

סעיף 7א(א) לחוק עבודת נשים, קובע כי על המעסיק להמשיך ולהפריש כספים לפנסיה / קופת גמל של היולדת,  אם כי רק לגבי עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי, וזאת עבור התקופה שבעדה שולמו דמי לידה, וכן בתנאי שהעובדת עבדה אצל המעביד חצי שנה לפני תחילת ההריון, ויחסי העובד-מעביד התקיימו ביניהם במשך כל תקופת ההריון.

על פי תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל) התשס"ח-2008, יש לפעול כדלקמן:

במקרה בו רק המעסיק משלם לקופת הגמל - על המעסיק לשלם תשלומים כאמור במועדים ולפי הכללים החלים עליו, בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו שהעובדת הוסיפה לעבוד בתקופה שבעדה היא זכאית לדמי לידה.

במקרה בו גם המעסיק וגם העובדת משלמים לקופת הגמל - אזי לגבי חלק המעסיק, על המעסיק לשלם את התשלומים החלים עליו כאמור בתקופה שבה העובדת זכאים לדמי לידה, ולהעביר לקופת הגמל את תשלומי העובדת באותה תקופה.

לגבי חלק העובדת, על המעסיק לנכות, ככל הניתן, מהשכר האחרון שישלם לעובדת לפני יציאתה לחופשת לידה, סכום שלא יעלה על שיעורי התשלומים לקופת הגמל החלים עליה בעד שני חודשי עבודה, וזאת נוסף על ניכוי התשלום לקופת גמל החל עליה בעבור החודש שבעדו משתלם השכר האמור.

את יתרת התשלומים החלים עליה בתקופת חופשת הלידה תשלם העובדת באמצעות מקדמות על חשבון שכר עבודה שישלם להם המעביד לצורך זה, כמשמעותן בסעיף 25(א)(7) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

עם זאת יודגש יובהר כי תקנות אלה מוסיפות על זכויותיה של העובדת מכוח דין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג והן אינן גורעות מהן. לפיכך, במידה ולמשל הוסכם בין המעסיק לעובדת על תנאים מטיבים יותר מאשר האמור בתקנות שלעיל, אזי יש לפעול לפי תנאים מטיבים אלו.

מה האורך המקסימאלי שאני יכולה לשהות בחופשת לידה?

חוק עבודת נשים מקנה 2 אפשרויות להארכת חופשת הלידה, וזאת בתשלום או ללא תשלום:

הארכת חופשת לידה ללא תשלום - כל עובדת, ללא קשר לתקופת הוותק שלה, זכאית להאריך את חופשת הלידה החוקית שלה ולקחת חופשה ללא תשלום, חל"ת, עם סיומה של החופשה החוקית, וזאת ללא כל סיבה ספציפית.

תקופת החל"ת יכולה להימשך עד לרבע מתקופת הוותק שלה בעבודה, אך לא יותר משנה מיום הלידה. כמו כן במידה ונלקחה חופשת לידה של 26 שבועות, יש לנכות מתוך תקופת ההארכה את 12 השבועות של חופשת הלידה שהינם ללא תשלום.

כך קובע סעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים. עם זאת יודגש כי בהתאם לסעיף 7(ד)(2) לחוק עבודת נשים, תקופת הארכה זו לא תבוא בחשבון לגבי צבירת הזכויות הסוציאליות של העובדת.

הארכת חופשת הלידה בתשלום - חוק עבודת נשים מאפשר להאריך את חופשת הלידה בתשלום רק במידה והתקיים אחד משלושת המקרים הבאים, ואף במצטבר, אך זאת בתנאי שכל ההארכות הללו יחדיו לא יעלו על 20 שבועות בסה"כ:

כפי שכבר צויין לעיל, על כל ילד נוסף שהאם ילדה, החל מהילד השני, היא זכאית להאריך את החופשה בתשלום ב-3 שבועות נוספים, וזאת בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק עבודת נשים.

עובדת שאושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה במשך לפחות 15 יום, זכאית להאריך את חופשת הלידה בתשלום למשך תקופת האשפוז אך לא יותר מ-4 שבועות, וזאת בהתאם לסעיף 6(ב1)(1) לחוק.

עובדת שהילד שילדה אושפז בבית החולים במהלך חופשת הלידה במשך לפחות 15 יום, זכאית להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז אך לא יותר מ-20 שבועות,  וזאת בהתאם לסעיף 6(ד)(1) לחוק.

לא רוצה לחזור לעבודה אחרי חופשת הלידה - מהן האפשרויות שלי?

בהתאם לסעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, עובדת שהתפטרה תוך תשעה חודשים מהיום שבו היא ילדה על מנת לטפל בילד שלה, וכן בתנאי שהיא עבדה לפחות שנה במקום עבודתה, תיחשב כמי שפוטרה לעניין החוק, כך שהיא תהיה זכאית לקבל פיצויי פיטורים במקרה כזה.

תחולת הסעיף הורחבה כך שהיא חלה גם על עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מהיום שבו היא קיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים, עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים לאחר קבלת ילד למשמרת מאם פונדקאית, ועובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים לאחר קבלת ילד שטרם מלאו לו 10 שנים למטרת אומנה.

בהתאם לפסק הדין שנקבע בהליך דמ"ש 5259-10 ביילי חמיאל נ' אבולעפיה אביטל ושות', גם יולדת שהתפטרה לצורך הטיפול בילדה אך מצאה לאחר מכן מקום עבודה אחר, אשר מאפשר לה שהות ממושכת ומשמעותית יותר עם הילד, לדוגמא מאחר והוא קרוב יותר ו/או שעות עבודתה בו קצרות יותר, עשויה להיחשב כמי שפוטרה לעניין החוק, ולהיות זכאית אף היא לקבלת פיצויי פיטורים.

כיצד לא להתקבל למקום עבודה כדי להישאר בבית עם התינוק

כיצד מחושבים דמי חופשת לידה לעובדת עצמאית?

לעובדת עצמאית
מחושבים דמי הלידה ליום על-פי הכנסתה כעצמאית בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה את עבודתה, לחלק ב-90, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום.

ככלל, בשלב ראשון יחושבו דמי הלידה של העובדת העצמאית לפי המקדמות שלה, ובשלב השני, כאשר תתקבל שומה סופית, שלפיה חלו שינויים בהכנסה, יחושבו דמי הלידה בשנית בהתאם לגובה השומה הסופית.

יחד עם זאת, דמי הלידה של עובדת עצמאית שהיום הקובע שלה, קרי, היום שבו היא הפסיקה את עבודתה בזמם הריון שהסתיים בלידה, חל מ-27.4.2016 ואילך, יחושבו באופן לפיו בשלב הראשון ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות, ואילו בשלב השני ועם קבלת השומה הסופית, ייחושבו דמי הלידה בשנית, על בסיס השומה של השנה שבה חל היום הקובע או השומה של השנה הקודמת, לפי הגבוהה מביניהן.

התיקון בחוק יחול רק בשנת 2017, ועם קבלת השומות של שנת 2016.

בנוסף, וללא קשר לתיקון בחוק, ניתן לחשב את דמי הלידה של עובדת עצמאית  שחלה ירידה בהכנסתה השנתית בשל ההיריון,  בהתאם להכנסתה בשנת המס הקודמת, ככל שישנה כזו, וזאת בהתאם להגשת אישורים רפואיים מקוריים של רופא נשים.

האם תקופת חופשת הלידה נחשבת לצורך חישוב ותק העובדת?

תקופת חופשת הלידה נחשבת לצורך חישוב וותק העובדת לגבי צבירת זכויות סוציאליות אשר מוקנות על פי משך הוותק במקום העבודה, כגון ימי מחלה, פיצויי פיטורים, ודמי הבראה, אם כי לגבי חופשה שנתית, יש לקחת בחשבון שחוק חופשה שנתית קובע כי חישוב ימי החופשה השנתית ייעשה על פי מספר ימי העבודה בפועל במשך שנת העבודה.

מאחר שבתקופת חופשת הלידה העובדת איננה עובדת בפועל, אזי לצורך חישוב מספר ימי החופשה השנתית שלה, אין לקחת בחשבון את תקופת חופשת הלידה.

איך אני יכולה לדעת כמה דמי לידה אקבל בדיוק?

יולדת שמעוניינת לדעת כמה דמי לידה היא תקבל מהמוסד לביטוח לאומי, יכולה להשתמש במחשבון הנמצא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, אם כי עליה לקחת בחשבון שהסכום המדוייק של דמי הלידה, כמו גם עצם הזכאות לקבלת דמי לידה, ייקבעו רק על ידי פקידי התביעות של המוסד לביטוח לאומי.

האם מותר לי לעבוד במהלך חופשת הלידה?

על פי סעיפים 6(א) ו-8 לחוק עבודת נשים, חל איסור מוחלט על עובדת שכירה לעבוד במהלך חופשת הלידה, וזאת במטרה להגן על הנשים היולדות, על מנת לאפשר להן לשהות עם ילדיהן בחודשים הראשונים לאחר הלידה, וכן למנוע מהמעסיקים להפעיל עליהן לחץ לעבוד בתקופה זו.

יתרה מכך: המוסד לביטוח לאומי אף רשאי לשלול את תשלום דמי הלידה במקרה שהעובדת עבדה במהלך חופשת הלידה, וזאת לאור סעיף 56 (1) לחוק הביטוח הלאומי, אשר קובע כי "המוסד רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה בתוך הזמן שבעדו משתלמים דמי לידה עבדה המבוטחת שלא במשק ביתה".

קראי ותדעי עוד: המדריך השלם לזכויותיך לאחר לידה


האם הכתבה ענתה על שאלותיך? כן, ואפילו סיפקה תשובות לשאלות שלא עלו בדעתי. הכתבה טובה אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. נשארו לי עוד הרבה שאלות שלא קיבלתי מענה עבורן.
עדכון אחרון: 23/04/2017 15:14   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!