{if 0} {/if}

חופשה ללא תשלום היא מצב בו העובד מפסיק לעבוד ולקבל שכר לתקופה מסוימת. במאמר זה נציג לפניכם את התנאים בהם ניתן להוציא עובד לחופשה ללא תשלום ועוד...
חופשה ללא תשלום (חל"ת) זכויות וחובות עובד ומעביד בחל"ת
x

שאלות לגבי חל"ת? פני/ה אלינו: 072-334-2000
כלים לחיפוש עבודה

חופשה ללא תשלום או חל''ת - מדריך זכויות וחובות

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (132) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 132 reviews
Hebrew

העומס בעבודה שוחק ואוכל אותך. אתה מת להתאוורר, להתרענן ולאסוף כוחות. זוגתך מציעה לך לעשות טיול מסביב לעולם עם הילדים בתווך קרוואן נגרר. "מה עם העבודה" אתה שואל, "תיקח חל"ת (חופשה ללא תשלום) משיבה זוגתך.

אם נמצאת מתאים להצטרף לצוות מחקר באחת האוניברסיטאות המובילות בחו"ל שבודק את הגנום האנושי, אתה יכול לבקש מהמעביד חופשה ללא תשלום. אם פישלת בעבודה ויוחס לך חשד לביצוע עבירת משמעת או פלילית, המעסיק רשאי לכפות עליך יציאה לחופשה עד גמר הבירור וההכרעה בעניינך.

אם החלטתם לצאת לחופשה ללא תשלום מאחת או יותר מהסיבות המנויות, כדאי לכם עוד קודם לדעת פרטים אודות הזכויות והחובות שלכם ושל המעביד.

זכויות וחובות שחשוב להכיר

אם המעביד הסכים לאשר את החופשה, נשמרת המסגרת של יחסי עובד מעביד על כל המשתמע ממנה.

על העובד חלים החובות עליהן התחייב כמו שמירה על סודיות ושמירה על ביטחון ואינטרסים מקצועיים של החברה.

יציאה לחופשה אינה מעוגנת בחוק מיוחד אלא מוסדרת בדרך כלל בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי. לעומת הזכות השמורה בחוק עבודת נשים לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

מקום העבודה נשמר בדרך כלל לאחר החזרה מהחופשה. המעביד לא חייב לשמור על אותה משרה אם ראה צורך ניהולי לבצע שינויים.

בחודשיים הראשונים לחופשה המעביד חייב להפריש תשלומים לביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור העובד. להמשך התקופה העובד ישלם לפי השיעור הנדרש ממי שמשתכר שכר מינימום.

חופשה ללא תשלום - חלת חופשה ללא תשלום - חלת חופשה ללא תשלום - חלת

על העובד לדווח לביטוח הלאומי על יציאתו לחופשה ללא תשלום באמצעות טופס 6101 ולשלוח אותו אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתו.

עובד בחופשה ללא תשלום זכאי לקצבאות הבאות: ילדים, מזונות, שארים, זקנה, סיעוד, נפגעי תאונות, מילואים נכות, הבטחת הכנסה.

עובד שנכפתה עליו חופשה ללא תשלום על ידי מעבידו וחלפו 30 ימים לפחות רשאי לקבל דמי אבטלה ועליו להמציא מכתב לשירות התעסוקה כי היציאה לחופשה והפסקת עבודתו הם ביוזמת המעסיק.

בתקופת החופשה הכפויה אין המעביד רשאי לזמן את העובד לעבודה של מספר ימים לצורך ביצוע פרויקט מיוחד למשל. אם הציע והעובד נענה יבוטלו דמי האבטלה לאותו חודש.

הוצאה לחופשה כפויה כמוה כפיטורי עובד המזכים אותו בקבלת פיצוי פיטורין.

מורה שיוצא לשנת שבתון לא זכאי לדמי אבטלה.

קרן השתלמות ותשלומי פנסיה לא יופרשו על ידי המעביד אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה האישי או בהסכם הקיבוצי המחייב את המעביד.

יציאה לחופשה ללא תשלום של עובדי המדינה מוסדרת בתקשי"ר - תקנון שירות מדינה

 • במשך תקופת החופשה ללא תשלום, תחולנה עליך כל הזכויות והחובות החלות על עובד/ת המדינה במעמד זה.
 • בתום חופשתך, עליך לחזור ולהתייצב לעבודה במשרדך ולהודיע על כך למנהל משאבי אנוש במשרד (יחידה) חודש ימים מראש כדי לתאם את הסידורים לכך.
 • אם יתעורר צורך בהארכת החופשה, יהיה עליך לפנות למנהל משאבי אנוש בבקשה בכתב במידת האפשר, על גבי טופס 2470, מנומקת ונתמכת במסמכים מתאימים, בעוד מועד לפני תום החופשה שאושרה, כל עוד לא קיבלת אישור על הארכת החופשה, עליך לעשות הסידורים להתייצבות בעבודה במועד גמר החופשה כפי שאושרה.
 • אם לא תתייצב/י לעבודה מיד בתום חופשתך, תיראה/י כמתפטר/ת לפי פסקה 44.120 בתקשי"ר.

קיראו עוד: תקנות שירות המדינה

תקנון משרד החינוך הנוגע לעובדי הוראה המבקשים לצאת לחופשה ללא שכר (כלשון התקנון) מתייחס למורים בחינוך הרשמי ובחינוך העל יסודי וכך נקבע לגביהם:

 • מורה שיצא לחופשה באישור המשרד יוחזר למקום עבודתו. המשרד אינו חייב להחזיר את עובד ההוראה לתפקיד, או למוסד או למקום היישוב שבו עבד לפני החופשה.
 • עובד הוראה קבוע היוצא בשליחות מטעם המדינה או הסוכנות היהודית לתקופה של עד 3 שנים, יהיה זכאי לדרוש שמירת משרתו לתקופת שליחות זו עד להיקף של משרה אחת.
 • מורה שיסכים לחזור לאחר החופשה לכל תפקיד שיוצע לו יישמרו זכויותיו לעניין הוותק והקידום.
 • עובד שלא מודיע על חזרתו מהחופשה במועד שנקבע לו יתייחסו אליו כמי שפרש מרצונו והפסיד את זכויותיו.
 • בתקופת החופשה אין העובד זכאי לזכויות המוענקות לעובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים (חופשת מחלה, חופשת לידה, חופשת חגים, מענק הבראה, תשלום בעד שירות מילואים וכד') ואף אינו רוכש זכויות לעתיד (קִצבה, פיצויי פיטורין, חופשות למיניהן וכד').
 • העובד רשאי לשלם לאוצר המדינה תשלומים בשיעור שנקבע בתקנות (18.5% מהמשכורות שהיו מגיעים לו אילולא נעדר מהעבודה) על-מנת לרכוש זכויות קִצבה ופיצויים לתקופת החופשה, אם הסכים לכך נציב שירות המדינה (בהתאם לחוק שירות המדינה (גִמלאות) [נוסח משולב] תש"ל - 1970).
 • לא תאושר החופשה ללא שכר במקרה אם המשרד סבור שהעובד לא יוחזר לעבודה, או לא יוכל לחזור לעבודת ההוראה בתום חופשתו. 
 • לא תאושר חופשה העולה על 6 שנים.

מנהל מחוז במשרד החינוך רשאי לאשר חל"ת למורים מוסמכים בעלי ותק של שנתיים לפחות בתפקיד במקרים הבאים:

 • חופשת לידה ללא שכר מיום תום חופשת הלידה ועד תום שנת הלימודים בה יצאה לחופשת לידה.
 • לאחר חופשת מחלה בתשלום אם אזלו הימים או לפי אישור רפואי מיוחד.
 • התנדבות לשירות צבאי שהוכרז כשירות חלקי כמו קורס קציני מילואים.
 • השתלמות ממושכת או עבודת מחקר הרלבנטיים למוסד החינוכי בו מועסק העובד.
 • נסיעה לחו"ל בשליחות גופים ציבוריים וחינוכיים.

חופשה ללא שכר בחינוך העל יסודי

 • תאושר חופשה למורה בעל ותק של 5 שנים לפחות.
 • החופשה תאושר לשנה אחת בלבד. מעבר לכך נדרש אישור מיוחד.
 • חופשה בגין יציאה לחו"ל תוארך בשנה נוספת לפי הצורך.
 • חופשה תאושר רק למטרות הללו: הוראה במוסד על תיכוני, קידום מקצועי, עבודה במנהל החינוכי, שליחות לאומית מוכרת, עבודה בטלוויזיה החינוכית.
 • לאחר החופשה זכאי המורה לחזור לעבודה בבית-הספר ולרציפות הוותק. לא ישמרו זכויות סוציאליות עבור שנת החופשה.
 • על המורה לדאוג בעצמו לרציפות זכויותיו הסוציאליות (כגון: שמירת זכויות הפנסיה, שמירת זכויותיו בביטוח הלאומי וכיו"ב).
 • עובד הוראה היוצא לשנת חל"ת שלא דרך קרנות ההשתלמויות, וקונה בשנה זו זכויות פנסיה באחת מקרנות הפנסיה המצטברות המוכרות, תיחשב שנה זו גם כשנת ותק בהוראה.

חל"ת לאחר חופשת לידה ודמי אבטלה

כאשר אישה יוצאת לחופשת הלידה התשלום היחיד שהיא תקבל מהמוסד לביטוח לאומי הנו עבור 14 שבועות ראשונים לכל היותר ומי שלא עבדה למשך פרק הזמן המינימאלי הקבוע בחוק תקבל תשלום עבור 7 שבועות בלבד. 

בתום 14 השבועות של חופשת הלידה, והחל מהשבוע ה-15 ישנם שלושה תרחישים אפשריים: הראשון והנפוץ ביותר הנו סיום חופשת הלידה וחזרה למקום העבודה. התרחיש השני הוא הארכת חופשת הלידה למשך 3 חודשים נוספים ובסך הכל למשך 26 שבועות.

התרחיש האפשרי השלישי הוא יציאה לחופשה ללא תשלום – חל"ת. במקרה זה תוכלי להשאר בבית למשך פרק זמן ארוך משמעותית מ-3 חודשים.

חשוב לזכור כי לעובדת בעלת ותק הנמוך מ-12 חודשים במקום העבודה יש זכות לקבל חופשת לידה של 14 שבועות והיא אינה זכאית להאריכה כאמור בשני התרחישים הנ"ל.

זכותה של עובדת לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה תלויה במישרין בתקופת הוותק שלה במקום העבודה. זיכרי כי הוותק נספר עד למועד הלידה ולא אחריה, למרות שחופשת לידה אינה קוטעת את רצף הזכויות שלך.

החוק מאפשר לך לצאת לחל"ת לתקופה שלא תעלה על רבע מתקופת העסקתך במקום העבודה ובכל מקרה לא יותר משנה קלנדרית אחת. זאת אומרת שאם עבדת 8 שנים לא תוכלי לצאת לחל"ת של שנתיים.

מאידך, אם עבדת 3 שנים ובסך הכל 36 חודשים, תוכלי לצאת לחל"ת למשך 8 חודשים.

אם החלטת לצאת לחל"ת, תקופת החופשה ללא תשלום נספרת החל מסיומו של השבוע ה-14 לחופשת הלידה ולא אחרי השבוע ה-26.

על מנת לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה כל שעליך לעשות הוא להודיע למעסיק שלך כי זהו רצונך.

כפי שציינו, במשך תקופת חופשת הלידה הוותק שלך במקום העבודה נשמר ובין השאר הזכויות הפנסיוניות שלך, צבירת ימי החופשה והזכות לקבל דמי הבראה.

אם החלטת לצאת לחל"ת ספירת הוותק שלך נעצרת ובסך הכל לוקחים בחשבון 14 יום. חופשה ללא תשלום אינה מנתקת יחסי עובד מעביד אך צבירת הזכויות שלך מפסיקה ואינך זכאית לצבור ימי חופשה, לקבל הפרשות לפנסיה ו/או דמי הבראה.

זיכרי כי גם בעת החזרה מחל"ת וגם בעת החזרה מחל"ד החוק מגן עליך. המעסיק מחוייב להחזיר אותך לתפקידך הקודם, לא לפגוע במסגרת העסקתך ולא לפטר אותך למשך 60 לאחר חזרתך מהחופשה.

קיראי בהרחבה: הזכויות שלך לאחר חופשת הלידה

האם בתקופת החל"ת היא זכאית לקבלת דמי אבטלה?

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק בתביעתה של נירית דסקל נ' המוסד לביטוח לאומי בתיק בל 45303-07 וכך נקבע: "עובדת ששהתה מרצונה בחופשה ללא תשלום לצורך טיפול בבתה, אינה מקיימת את התכלית שבבסיס תשלום דמי אבטלה ואינה זכאית לקבלם עבור תקופת החל"ת"...התפטרות קוטעת את יחסי העבודה באופן המזכה בפיצויי פיטורים ובדמי אבטלה, ואילו בחל"ת מדובר אך בהשעיית יחסי העבודה".

לא חזרת מחל"ת? התפטרת!

נניח שאתה רופא מרדים כמו ד"ר יהושע רובין שהחליט לצאת לחל"ת בגינאה המשוונית באפריקה. החל"ת אושר ונמשכה כשנה ומספר חודשים. כעבור כשנתיים ביקש חל"ת נוסף למספר חודשים. בתום התקופה המאושרת ביקש להאריך את החל"ת ובקשתו לא אושרה.

בית הדין לעבודה בתל אביב התבקש להכריע בתביעת הרופא נגד המעסיקה שירותי בריאות כללית (ת.א. 5839/09) האם התפטר מיוזמתו או פוטר על כל המשמעות הנלווית לכל אחת מהחלופות לעניין הפיצויים.

בית הדין פסק כי התביעות לפיצויי פיטורים תמורת הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות, שהוא למעשה פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, נדחות. בית הדין השתכנע שלא היתה כוונה לבית החולים לפטר אותו. הוצע לו לחזור. הסירוב לאשר את המשך החל"ת נבע ממחסור ברופאים מרדימים.

הואיל והוא הודיע שלא יחזור אויישה משרתו ואין לראות באקט זה כפיטוריו של הרופא המזכים אותו בפיצויים שהוא מבקש. והקשר זה נפסק כך: "התובע הודיע שהוא מתכוון לקיים את החוזה עליו חתם מול הנהלת בית החולים באפריקה, לשנת עבודה מלאה שם. משהודיע זאת לד"ר כץ, אשר הבהיר לו שלא יאשר לו את הארכת תקופת החל"ת, התובע למעשה התפטר".

שנת השתלמות כחל"ת כפוי ודמי אבטלה

שרה רבקה ויזניצר עבדה כגננת במוסד נשות הסתדרות אגודת ישראל במשך כשנתיים, עד אוגוסט 2007. המוסד החינוכי הוציא אותה לחל"ת ובתקופה זו קבלה מענק מקרן השתלמות למורים וגננות. האם היא זכאית לדמי אבטלה ומהו מעמדה בהקשר זה?

על כך פסק בית הדין הארצי לעבודה בערעור שהוגש על ידי המוסד לביטוח לאומי בתיק (עב"ל 131/10) שהיציאה לשנת השתלמות במעמד של חל"ת הייתה תחליף לפיטורים, בהיותה חל"ת כפויה מבלי כוונה אמיתית להמשיך ביחסי עובד מעביד מעבר לחל"ת.

בשנת ההשתלמות במעמד של חל"ת יחסי העבודה היו מושעים, וכאשר ברי שהמשיבה לא תמשיך את עבודתה בתום החל"ת, היא זכאית לדמי אבטלה, כאשר לא הוכחה אי-זמינות של המשיבה לעבודה".

רוצה עזרה? יש לך שאלות? חייג/י למוקד הייעוץ שלנו: 072-334-2000


האם אי פעם מימשת את הזכות החוקית שלך לחל"ת? לא... בטוח שזה יקרה בקרוב! כן, בהחלט.
עדכון אחרון: 09/02/2015 08:07   
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. תודה, כתבה מ
תודה, כתבה מצויינת
סגור
הוסף תגובה

רןצויינת 11/09/2011 07:58
2. מעסיק מוציא לחופשה האם מחוייב לשלם משכורת
שלום אני עובדת במקום עבודה פעמיים בשבוע והמעסיק שלי משפץ את העסק ולכן ביקש מימני לצאת לחופשה של 48 ימים האם המעסיק שלי צריך להמשיך לשלם לי משכורת במשך השהות שלי בבית
סגור
הוסף תגובה

איה פחימה 08/09/2011 17:50
3. חל\"ת
שלום, במידה ואני (העובדת), יוזמת חל\"ת האם הרכב , שהיום ניתן לי במסגרת חוזה העבודה, יוחזר בתקופת החל\"ת? תןדה
סגור
הוסף תגובה

ורד 04/09/2011 09:41
סגורסגור

אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים | חייג/י: 072-334-2000 © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי, במידע חסר ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין!
ccccc