{if 0} {/if}

ביטוח לאומי, הטבות בעבודה, כל מה שחשוב שתדעי על זכויות נשים לאחר לידה. כנסי ולא תפספסי..
זכויות נשים לאחר חופשת לידה - כל הזכויות שלך בעבודה אחרי חל"ד
×
x

כלים לחיפוש עבודה

חשוב שתדעי: זכויות נשים לאחר חופשת לידה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (35) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 35 reviews
Hebrew

דיני העבודה בישראל מעניקים זכויות מיוחדות לאשה העובדת לרבות בכל הקשור לתהליך הריונה, הלידה, והתקופה שלאחר מכן. בשנים האחרונות ניכרת החמרה בפסיקת בתי הדין לעבודה בכל הנוגע לפגיעה בזכויות נשים לאור הריונן ולאחר הלידה.

כאן בדיוק המקום להדגיש כי אם את חשה שהמעסיק פגע או פוגע בזכויות שלך בדרך כלשהי בעקבות ההריון והלידה, אל תהססי לפנות אלינו לצורך קבלת ייעוץ משפטי פרטני.

בסקירה שלפניך אנו מביאים פירוט אודות עיקר הזכויות המוענקות לאשה העובדת במהלך התקופה הסמוכה שלאחר חופשת הלידה.

קראי בהרחבה: בעד ונגד הצעת החוק החדשה להארכת חופשת הלידה

התפטרות לצורך טיפול בילד

בהתאם לסעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 עובדת שעבדה לפחות שנה אחת ברציפות ואשר התפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה, לעניין חוק זה כפיטורים, המזכים אותה בקבלת פיצויי פיטורים מלאים.

בפסיקה נקבע כי ההתפטרות לצורך טיפול בילד איננה חייבת להיות בהכרח רק לשם התמסרות מלאה לגידול הילדים אלא גם לשם הפחתה של שעות העבודה, מעבר לעבודה במרחק קרוב יותר למקום המגורים וכדומה.

יובהר כי בעוד ההתפטרות לצורך טיפול בילד מזכה בקבלת פיצויי פיטורים, אין היא לכאורה מזכה אוטומטית גם בקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. לשם כך צריכות להתקיים נסיבות מסויימות, כגון שהעובדת שהתפטרה מכיוון ששעות העבודה היו ארוכות מדי ללא אפשרות לקצרן.

יחד עם זאת, גם במידה ויתברר כי העובדת אכן זכאית לקבל דמי אבטלה, עדיין יהיה עליה להמתין 90 יום ממועד סיום עבודתה כדי לקבלם,  אלא אם כן המוסד ייעתר לבקשת העובדת לבטל או לקצר תקופת המתנה זו.

קראי בהרחבה: הזכות להתפטר לצורך טיפול בילד/ה

שעת הנקה לאחר חופשת הלידה

בהתאם לסעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 קובע כי עובדת בהיקף משרה מלאה רשאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום במשך ארבעה חודשים לאחר תום חופשת הלידה. היעדרות זו הינה בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 ואין מנכים אותה משכר עבודתה של העובדת.

יודגש כי על אף שמקובל לכנות שעה זו כשעת הנקה, החוק כשלעצמו איננו דורש שהעובדת אכן תניק את הילד במהלך תקופה זו.

מטרת סעיף זה הינה לאפשר לאם העובדת במשרה מלאה להתמסר לטיפול ברך הנולד, ללא כל קשר להנקה דווקא ועם זאת להמשיך בעבודתה הסדירה בניכוי שעת עבודה אחת, וזאת במשך תקופה של 4 חודשים מתום תקופת חופשת הלידה.

לפיכך כל עובדת (במשרה מלאה) שילדה זכאית לזכות זו לרבות עובדת שאינה מניקה או שואבת חלב.

קראי בהרחבה על שעת הנקה

עבודת לילה ועבודה במנוחה שבועית

בהתאם לסעיף 10(ג) לחוק עבודת נשים, עובדת ששבה מחופשת לידה לא תועסק בעבודת לילה או במנוחה שבועית, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם היא הסכימה לכך בכתב.

עבודת לילה לעניין זה הינה עבודה ששתי שעות ממנה לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ל-06:00.

יחד עם זאת, סעיף זה לא יחול על סוגי מקומות עבודה שקבע השר בתקנות, או על עבודות ותפקידים המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק.

הטבות מס לאם

כל אם עובדת זכאית לנקודות זיכוי כדלהלן: 

  • חצי נקודת זיכוי שנתית בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו ובשנה שבה מלאו לו שמונה עשרה שנים.
  • נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו שבע עשרה שנים. החל משנת 2012 - נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי הנ"ל, בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים.  

היעדרויות מעבודה לאחר חל"ד והגנה מפיטורים בתקופות אלו

היעדרות עקב מצב רפואי הקשור ללידה

בהתאם לסעיף 7(ג)(2) לחוק עבודת נשים, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה במשך ששה חודשים לאחר תום חופשת הלידה, אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה.
 
בהתאם לסעיף 9(ג)(1) לחוק עבודת נשים, חל איסור על המעסיק לפטר עובדת או לתת לה הודעת פיטורים בתקופת היעדרות זו. בנוסף, במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורין לא תבוא תקופה זו בחשבון, וזאת לפי סעיף 9(ג)(3) לחוק.

בהתאם לסעיף 9(ג)(א1) לחוק עבודת נשים, חל איסור על מעסיק לפטר עובדת או לתת לה הודעת פיטורים במהלך 60 יום מתום היעדרות זו וזאת ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. בנוסף, במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורין לא תבוא תקופה זו בחשבון וזאת לפי סעיף 9(ג)(3) לחוק.

היעדרות עקב הנקה

בהתאם לסעיף 7(ג)(1ג) לחוק עבודת נשים עובדת מניקה רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא מניקה, במהלך שישה חודשים מתום חופשת הלידה, וזאת בהתקיים שלושת התנאים המצטברים הבאים:

  • העובדת הודיעה למעבידה שהיא מניקה.
  • העבדתה נאסרה בתקופה שבה היא מניקה בשל ההנקה, לפי הוראות סעיף 1 לחוק.
  • מעבידה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
  • העובדת אינה זכאית לחופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה מכוח סעיף 7(ד) לחוק.

דין היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום וזמן ההיעדרות לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

בהתאם לסעיף 9(ג)(2) לחוק עבודת נשים, חל איסור על מעביד לפטר עובדת או לתת לה הודעת פיטורים בתקופת היעדרות זו ובמהלך 60 הימים שלאחריה, וזאת ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורין לא תבוא תקופה זו בחשבון וזאת לפי סעיף 9(ג)(3) לחוק.

הגנה מפני פיטורים לאחר חופשת הלידה

בהתאם לסעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים,  חל איסור על המעסיק לפטר אשה עובדת או לתת לה הודעת פיטורים במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות עקב מצב רפואי הקשור ללידה, וזאת ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

פיטורים לעניין זה כוללים גם אי חידוש או הארכת הסכם של עובדת זמנית שעבדה לפחות 12 חודשים, בין על פי הסכם זמני מקורי אחד, ובין על פי חוזה זמני שהוארך מעת לעת עד שהגיע במצטבר ל-12 חודשים לפחות.

חשוב לדעת: תשובות לשאלות נפוצות בזמן חופשת לידה.

מטרת סעיף זה הינה לתת לעובדת הזדמנות אמיתית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה.

לפיכך, במידה ויסתבר כי לעובדת לא ניתנה הזדמנות אמיתית להשתלב מחדש בעבודתה, כך שהיא הושארה בעבודה בתקופת ההגבלה רק בשל האיסור לפטרה במהלך תקופה זו וכי היא פוטרה מיד עם סיומה, או שהמעסיק הרע את תנאיה במטרה לאלץ אותה להתפטר עקב כך, אזי יראו בה כמי שפוטרה בניגוד לחוק.

הזכויות שלך אחרי חל"ד נפגעו?


האם הבנת את הזכויות שלך לאחר החזרה מחל"ד? כן בהחלט. הכתבה ברורה מאד וחשובה. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. לא ממש, חסר בכתבה הרבה מידע חשוב.
עדכון אחרון: 27/01/2016 16:51   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!