{if 0} {/if}

התפטרות בגלל מחלה או מצב בריאותי לקוי - מה הזכויות שלך לפי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין?
התפטרות בגלל מחלה או מצב בריאותי לקוי - מה הזכויות שלך?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

התפטרות בגלל מחלה או מצב בריאותי לקוי

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (86) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 86 reviews
Hebrew

סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כי הזכות לקבלת פיצויי פיטורים מגיעה עקרונית למי שפוטר ממקום עבודתו, להבדיל ממי שהתפטר ממנו מיוזמתו, וזאת לאחר שהוא השלים שנת עבודה באותו המקום.

יחד עם זאת, חוק פיצויי פיטורים מכיר במקרים מסויימים בהם העובד נאלץ להתפטר בעל כורחו ממקום עבודתו, כמקרים בהם ניתן לראות את אותה התפטרות כפיטורין הלכה למעשה, אשר מזכים את העובד בזכויות המגיעות למפוטר על פי החוק.

בין יתר המקרים, החוק מכיר בהתפטרות של עובד עקב מצב בריאות לקוי, שלו או של בן משפחתו, כפיטורים וזאת כאמור בסעיף 6 לחוק: 

"התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים. בסעיף זה, "בן-משפחה" – בן-משפחה שנקבע בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת".

מיהו בן המשפחה? בן משפחה לעניין סעיף 6 לחוק מוגדר בתקנה 11 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964, כך:

(1) בן זוגו של העובד, לרבות הידועה בציבור כבן זוגו
(2) ילדו של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג
(3) הורה של העובד
(4) נכדו של העובד, סבו או הורה של בן-זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו

לקריאה נוספת: ההשלכות החוקיות בגין אי מתן הודעה מוקדמת לפני פיטורין / התפטרות

התנאים להתפטרות עקב מצב בריאותי לקוי בדין מפוטר

על מנת שעובד שהתפטר עקב מצב בריאות לקוי יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים, עליו ראשית להשלים שנת עבודה במקום עבודתו, כאמור בסעיף 1 לחוק.

בנוסף, על העובד להוכיח כי מצבו הבריאותי הלקוי היווה סיבה מספקת להתפטרותו. כלומר, על העובד להוכיח כי המצב הבריאותי שימש כגורם המניע והממשי להחלטתו להתפטר, וזאת בהסתמך על ממצאים רפואיים, תנאי העבודה ויתר נסיבות העניין.

יובהר כי אין חובה שהמצב הבריאותי הלקוי יווצר  במהלך העבודה אצל אותו מעביד, או כתוצאה מהעבודה. הלכה למעשה, כל שנדרש הוא שהמצב הבריאותי הלקוי יהווה את הסיבה בגינה החליט העובד להתפטר.

כלומר, לא נדרש קשר סיבתי בין הבעיה הרפואית לעבודתו של העובד, כי אם קשר סיבתי בין הבעיה הרפואית להחלטתו להתפטר.

הסיבה לכך נובעת מרצון המחוקק למנוע מצב בו העובד ימשיך לעבוד במקום עבודתו למרות שמצבו הבריאותי אינו מאפשר זאת, רק בשלל חששו להפסיד את פיצויי הפיטורים.

נטל ההוכחה להוכחת מצב בריאות לקוי

נטל ההוכחה לקיום הקשר הסיבתי בין המצב הבריאותי הלקוי להתפטרות מוטל על העובד.

לשם כך, עליו להמציא תעודות ומסמכים רפואיים אשר מעידים כי מצב הבריאות הלקוי שלו או של בן משפחתו, אינו מאפשר לו, בתנאי העבודה ויתר נסיבות העניין, להמשיך בעבודתו, ועל כן הוא מהווה סיבה מספקת להתפטרותו תוך שמירת זכותו לקבלת פיצויי פיטורים.

אילו מסמכים רפואיים צריך להציג?

המסמכים הרפואיים שעל העובד צריכים להתייחס למצבו הרפואי של העובד לפני התפטרותו, וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך דב"ע נא/7 – 3 מרים עדאוי נ' פ.א.ב. שירותים בע"מ.

בדרך כלל המדובר באישור מטעם רופא תעסוקתי, אשר בדק את העובד לפני סיום עבודתו. כלומר המצאת אישור רפואי מטעם רופא תעסוקתי מהווה דרך המלך.

יחד עם זאת, אין חובה להציג אישור מרופא תעסוקתי בכל מקרה, ולעתים יספיקו גם מסמכים רפואיים אחרים, והכל בהתאם לנסיבות העניין.

כלומר, העובד רשאי להוכיח את מצב בריאותו הלקוי בכל דרך לגיטימית אחרת, כפי שנקבע בהליך דב"ע נז/57-3 סנונית הדגמות וקידום מכירות (1989) בע"מ נ' שלומית פרץ.

עוד נפסק כי תעודות רפואיות מטעם קופות החולים בארץ הינן בעלות משקל מספיק, וזאת כפי שנקבע במסגרת פסק הדין בהליך דב"ע שן/154-3 מיכאל קרייטר נ' אבלין אילוז.

זכות המעסיק להציע לעובד עבודה חילופית הולמת למצבו הבריאותי

הפסיקה קבעה כי עובד המתפטר לרגל מצב בריאות לקוי צריך להודיע למעסיקו על סיבת ההתפטרות מבעוד מועד ובטרם התפטרותו בפועל.

זאת על מנת לאפשר למעסיק להציע לו תנאי עבודה חדשים ומקלים, אשר מתחשבים במצבו הבריאותי, ובכך להשפיע על יתר הנסיבות ולנטרל את הסיבה להתפטרותו.

כך נקבע בין השאר בהליכים דב"ע לג/2-3 זילבר נ גלוביס בע"מ, ע"ב 7657/01 שמריאל נ' גרינברג.

לפיכך, במידה והסתבר כי העובד יכול היה להמשיך בעבודתו חרף מצבו הבריאותי הלקוי, וזאת באמצעות עריכת סדרי עבודה חדשים אשר יאפשרו זאת ויתחשבו בצרכיו המיוחדים עקב מצב בריאותו הלקוי, אזי יתכן כי התפטרותו לא תוכר כפיטורין.

יחד עם זאת, לא ניתן לומר באופן חד משמעי כי עובד אשר לא הודיע מבעוד מועד על כוונתו להתפטר עקב מצב בריאות לקוי, אך עם זאת הוכיח בפני בית הדין לעבודה בצורה ברורה וחד משמעית, כי התפטרותו נבעה ממצב בריאותי לקוי, יפסיד את פיצויי הפיטורים.

כך נקבע בין השאר במסגרת הליך ע"ב 1875/07 לנקרי מיכאל נ' גמיש שיש גרניט בע"מ.

כמו כן יובהר כי כאשר העובד מסרב לקבל עבודה חילופית שהוצעה לו על ידי מעסיקו אין הדבר אומר שזכותו לקבלת פיצויי הפיטורים תישלל בהכרח.

שכן, העובד אינו חייב לקבל כל עבודה אחרת שמציע לו המעסיק אשר מתאימה למגבלותיו הרפואיות, אלא זכותו לקבל עבודה כזו ההולמת גם את כישוריו ומעמדו.

יחד עם זאת, זכותו של העובד לסרב לעבודה חלופית אשר אינה מתאימה למעמדו, לכישוריו או למגבלותיו הרפואיות, אין משמעותה כי מותר לו לסרב לכל עבודה חלופית מבלי לבחון אותה כלל.

לפיכך, עובד אשר לא משתף פעולה עם ניסיון המעסיק למצוא לו במקום העבודה תפקיד ההולם את חוות הדעת של רופא התעסוקה, אינו עומד בתנאי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים.

כמה מילים לסיכום ולפני התפטרות בגלל מצב בריאותי...

על מנת שהעובד יהיה זכאי להתפטר עקב מצב בריאות לקוי ולהיחשב בחזקת מפוטר, עליו להשלים שנת עבודה במקום עבודתו, להוכיח שמצב הבריאות הלקוי היווה את הסיבה להתפטרותו, וכי המדובר בסיבה מספקת להתפטרות בהסתמך על אישורים רפואיים ובדיקות שנערכו לו סמוך למועד התפטרותו.

כמו כן על העובד להודיע על כך למעסיקו מבעוד מועד, וזאת על מנת לאפשר לו להציע לו עבודה חילופית אשר הולמת את מצבו הרפואי, כישוריו ומעמדו.

כמו תמיד, אנו ממליצים לעובדות ולעובדים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני, בטרם קבלת החלטות ובטרם ההודעה למעסיק לגבי ההתפטרות.


האם הכתבה עזרה לך להבין יותר לגבי התפטרות בגלל מחלה? כן בהחלט. כתבה מעניינת ומקיפה. כן, אבל נשארו לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר בכתבה מידע חשוב.
עדכון אחרון: 21/03/2017 11:00   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!