{if 0} {/if}

בואו לדעת יותר על העסקת עובדים - כללי זהב להעסקת עובדים לפי חוק בישראל!
העסקת עובדים - כללי זהב להעסקת עובדים לפי חוק בישראל
×
x

כלים לחיפוש עבודה

כללי יסוד להעסקת עובדים בעסק שלך

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews
Hebrew

החלטת להקים עסק. קבעת לעצמך יעדים ותוכנית עבודה. הגעת למסקנה שאפשר לנהל אותו לבד מעליית הגג מבלי לשכור עובדים נוספים. זו אפשרות ריאלית למי שמתכוון לנהל עסק קטן ואישי מאד שעונה על צרכיו ושאיפותיו. מרבית העסקים, קטנים כגדולים, מתנהלים אחרת.

היזם של העסק נדרש לגיוס הון ראשוני להקמתו. מקורות הגיוס מגוונים והם נבחרים לפי עלות מימונם. בהתאם לתוכנית העסקית נשכרים עובדים מתחומי התמחות שונים שגם רלבנטיים כמובן למהות העסק. עתיד העובדים ופרנסתם תלויים בבעל העסק.

לא מדובר בעוד גחמה הרפתקנית. ואם אלו פני הדברים, הליך העסקת עובדים חייב להיות מעוגן ומנוהל לפי דיני העבודה העוסקים בכל הוראות החוק הנוגעות לזכויות וחובות העובדים והמעסיקים.

בעל חברה שמתכוון להעסיק עובדים צריך לדעת ולהכיר את חוקי העבודה והמיסוי בישראל. העסקת עובדים בניגוד לחוקי העבודה פוגעת בזכויות העובדים ועלולה לסבך אותך בפלילים.

העסקת עובדים - כללי זהב העסקת עובדים - כללי זהב העסקת עובדים - כללי זהב

בסקירה שלפניך תמצא/י מידע כללי וחשוב לצורך העסקת עובד או עובדת חדשה בחברה.

בכל מקרה, אנו ממליצים למעסיק לעתיד לפנות ולקבל יעוץ משפטי בטרם תחילת העסקתם של עובדים חדשים.

החלטת להעסיק עובדים? צעדים ראשונים...

מפרסמים מודעות דרושים. מפרטים את דרישות המשרה המבוקשת.

ערוצי הפרסום רבים, מגוונים ונגישים. אפשר לשכור שירותי משרד השמה לביצוע הליך המיון והגיוס ואפשר גם באמצעות מחלקת משאבי אנוש של החברה.

עוד לפני שמחתימים עובד על חוזה עבודה על המעסיק להבין ולהסדיר את כל הסוגיה המורכבת הנוגעת ליחסי עובד מעביד.

לרשותו עומדים עורכי דין שמתמחים בדיני עבודה והם אלו שיכולים להנחותו בדרך הנכונה והחוקית.

עוד נדרש לברר האם חלים על הענף בו הוקם העסק הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה מחייבים.

במידה וכן, על המעסיק להתאים את ההתקשרות החוזית עם עובדיו לתנאים הקבועים בהסכם הקיבוצי והצווים המחייבים.

בכל מקרה של תביעה מצד עובד בגין הפרה של זכויותיו כעולה מאותו הסכם קיבוצי, בתי הדין לעבודה יפסקו בהתאם לתוקפו של ההסכם.

מועמד שנמצא מתאים למשרה המבוקשת והסכים לתנאי השכר המוצעים על ידי המעסיק יחתום על חוזה עבודה שהוא למעשה הסכם העסקה בין הצדדים.

על המעסיק לקחת בחשבון ולהכיר כמה וכמה רכיבים עיקריים שיפורטו במסגרת תלוש השכר של העובד ובהסכם העסקתו.

כך לדוגמא, השכר לא יפחת מגובה שכר המינימום הנהוג במשך באותו עת. ישולמו הוצאות נסיעה אלא אם כן יש סידור הסעות לעובדים על חשבון המעסיק, עובד שיידרש לעבוד שעות נוספות יקבל תגמול נוסף, דמי מחלה, דמי הבראה, חופשה שנתית, הפסקות במהלך העבודה, הפרשות סוציאליות לקרן פנסיה.

דיווח לרשויות המס על העסקת עובדים

מחובתו של המעסיק לפנות לפקיד שומה באזור בו מתנהל העסק כדי לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. באחריות המעסיק לדווח לפקיד השומה על משכורת עובדיו ולהעביר מדי חודש את שיעור המס שנוכה משכרו של העובד.

בנוסף לפקיד השומה על המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור עובדיו. העסקת עובדים ללא תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות עבורם, מהווה עבירה פלילית.

איסור הפליה בין עובדים

אם בחרת להעסיק עובדים הנך חייב לפעול לפי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולהימנע מאפליה בין העובדים או בין דורשי העבודה.

החוק אוסר על אפליה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון.

עובדי קבלן כוח אדם כמעסיק

קבלן כוח אדם שקיבל רישיון עיסוק מחויב לערוך הסכם עבודה בכתב לצורך העסקת עובד/ת. עותק מההסכם ימסר לעובד. במידה וחל על הצדדים הסכם קיבוצי עליהם לפעול לפיו. הקבלן יאפשר לעובד לעיין בהסכם הקיבוצי לפני החתימה על הסכם העסקה.

חל איסור על קבלן כוח אדם לדרוש ולקבל תשלום מעובד או מועמד לעבודה עבור שירותים והוצאות שהיו לו בגיוס העובד. אם עובד קבלן מועסק אצל מעסיק אחר, אסור למעסיק לדרוש תשלומים מהעובד כנגד הוצאות שהיו לו במסגרת ההתקשרות עם קבלן כוח אדם.

עובד קבלן יועסק אצל מעסיק חיצוני לתקופה שלא תעלה על תשעה חודשים. אם העסקתו נמשכה מעבר לתקופה זו ייחשב כמועסק בפועל של המעסיק על כל הזכויות הנלוות. על עובד זר שמועסק ברישיון מיוחד שניתן לקבלן כוח אדם, לא תחול אותה הוראה הנוגעת לתקופת העסקתו כמפורט קודם.

במקרה של שביתה חוקית במקום העבודה בו מועסקים עובדי קבלן, אסור לאותו קבלן להקצות עובדים אחרים לעסק השובת כדי לחלץ את המעסיק מהשביתה הקיימת.

לאור מורכבת הנושא בכל הנוגע לאפשרויות העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח אדם, אנו ממליצים לכל מי שמתכוון לפעול כקבלן-מעסיק, לפנות לקבלת יעוץ משפטי לפני תחילת דרכו המקצועית ולדאוג לליווי קבוע של עורך דין גם לאורך תקופת העבודה ובאופן שוטף.

העסקת עובדים מהרשות הפלשתינאית

בעל עסק שמוצא לנכון להעסיק דווקא עובדים משטחי הרשות הפלשתינאית עליו לדעת כי נושא תשלום השכר והפרשת התשלומים הסוציאליים הוסדר לראשונה בהחלטת ועדת השרים לענייני בטחון בשנת 1970.

תכלית ההחלטה להגן על תנאי העסקתו של עובד מן השטחים ולהשוותם לתנאי עבודתו של כל עובד ישראלי אחר. בין היתר נקבע בהחלטה כי עובד מן השטחים זכאי לקבל תנאים סוציאליים להם זכאי כל עובד ישראלי אחר על פי חוק והסכמים קיבוציים.

בשנת 2002 בוצע תיקון בחוק עזה ויריחו, בחוק שירות התעסוקה ובחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, במסגרתו הוסדרו התשלומים לעובדים מהשטחים באמצעות הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד הפנים.

פועלים משטחי הרשות הפלשתינאית מועסקים בעיקר בענפי הבניין, חקלאות, מלונאות, תעשייה ושירותים. על רקע עובדה זו הוקמו במשרד האוצר קרנות פנסיה עם אותם שמות ענפיים כדי לאפשר למעסיקים להפריש את חלקם שלהם ושל העובדים לקרנות הפנסיה כמתחייב בחוק שחל כאמור על כלל העובדים במשק.

מעסיק שמבקש להעסיק עובדים מהשטחים יפנה למדור תשלומים בסניף הקרוב אליו במשרד הפנים וימלא טופס בקשה עם שמות העובדים.

את הטופס ניתן להוריד גם מאתר האינטרנט של המשרד. תתבצע בדיקה בטחונית אודות העובדים ואם ימצא שאין דופי בעברם ואין ידיעות מודיעיניות המצדיקות מניעת כניסתם והעסקת בתחומי ישראל, יתקבל ההיתר להעסקתם.

סיום יחסי עובד ומעביד

כפי שקורה בכל מקום עבודה, עובדים מפוטרים או מתפטרים מסיבות שונות. כך מסתיימים יחסי עובד ומעביד. גם אם נולד הצורך הבלתי נמנע לפטר עובד על המעסיק לפעול לפי דרישות החוק. עליו להודיע לעובד על כוונתו לפטרו זמן מתאים ומספק כדי שיוכל להתארגן מחדש במקום עבודה אחר.

פרק הזמן הזה נקרא, הודעה מוקדמת. לעובד זכות לשימוע במהלכו יקבל הסברים על הסיבות לפיטוריו וישמיע את דברו. לאחר ביצוע אקט הפיטורין וסיום יחסי עובד מעביד זכאי העובד לתשלום שכרו החודשי המלא וכן לתשלום פיצויי פיטורים.

מעסיק שלא יפעל לפי הכללים צפוי להיות נתבע בבית הדין לעבודה שם יפסקו לטובת העובד ויחייבו את המעסיק שהלין את שכרו של העובד, לא שילם פיצויים ולא הפריש לקרנות פנסיה כמתחייב בחוק.

כל החלטה שתתקבל בבית הדין תידרש קודם לבדוק אם מערכת יחסי עובד מעביד עולה בקנה אחד עם הקריטריונים שנקבעו בפסיקות ובתקדימים המשפטיים. בדיוק כמו שחשוב להקפיד לשמור על החוקים בתחילת הדרך, בעת העסקת עובד, כך חשוב גם לשמור על הכללים בעת סיום פרק העסקתו של עובד או עובדת בחברה.

לקבלת מידע נוסף בנושא העסקת עובדים ניתן לפנות אלינו:
ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


עדכון אחרון: 22/10/2013 18:43   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!