{if 0} {/if}

הכירי את הזכות שלך להאריך את חופשת הלידה בתשלום או ללא תשלום, בהתאם לחוק בישראל...
הארכת חופשת לידה לפי חוק - הכירי את הזכויות שלך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

רוצה להאריך את חופשת הלידה שלך?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (50) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 50 reviews
Hebrew
אושר סופית החוק להארכת חופשת הלידה: בתאריך ה-21.3.2017 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 של ח"כ רחל עזריה, אליה הוצמדה ההצעה של ח"כ דב חנין.

הצעת החוק שעברה כוללת מספר סעיפים חשובים:
  • הארכת תקופת הלידה וההורות בגינם משולמים דמי לידה מ-14 ל-15 שבועות.
  • מוצע לאפשר לגבר לקחת שבוע תקופת לידה והורות במהלך תקופת הלידה של אשתו.
  • הגבר יוכל להחליף את אשתו בתקופת הלידה וההורות לשבוע אחד ומעלה - זאת בשונה מהמצב היום לפיו גבר יכול להחליף את בת זוגו בתקופת לידה והורות לשלושה שבועות לפחות.

הצעת חוק זו מעודדות את האבות לקחת הפסקה מעבודתם ובכך לאפשר להם להקדיש זמן למשפחתם וליהנות מגידול ילדיהם.

כך תיווצר תודעה ומציאות שיתופית יותר בתא המשפחתי, והיחס לנשים בגיל הפריון בשוק העבודה יהפוך ליחס שוויוני, תעסוקת נשים תקודם וכן מעמדן בשוק העבודה, ובנוסף האבות יהפכו לחלק אינטגרלי ממעגל ההורות באמצעות יצירת הורות שיוונית.

לקריאה נוספת אודות אישור הצעת החוק

ילדת בשעה טובה ויצאת לחופשת לידה. חשוב שתדעי כי חוקי העבודה מאפשרים לך להאריך את חופשת הלידה בכמה צעדים פשוטים ובהתאם לוותק שלך במקום העבודה.

עקרונית, על פי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 אורכה של חופשת הלידה - חל"ד, נע בין חופשה של 15 שבועות או 3.5 חודשים לעובדת שעבדה פחות משנה במקום העבודה, לחופשה בת 26 שבועות או 6.5 חודשים, לעובדת שעבדה שנה ומעלה במקום עבודתה.

בשני המקרים העובדת תהיה זכאית לתשלום דמי לידה מטעם הביטוח הלאומי רק עבור 15 השבועות הראשונים של חופשת הלידה.     

ברם, יולדות רבות נוהגות כיום להאריך את משכה של חופשת הלידה המקורית המגיעה להן על פי החוק.

כיום קיימות על פי חוק עבודת נשים שתי אופציות להארכת החל"ד המקורית: בתשלום וללא תשלום וזאת כפי שנפרט ונסביר בסקירה שלפניך.

הארכת חופשת לידה ללא תשלום

בהתאם לסעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים רשאית כל עובדת, וללא כל קשר לתקופת הוותק שלה במקום העבודה, להאריך את משך חופשת הלידה המקורית שלה ולקחת חופשה ללא תשלום - חל"ת, עם סיומה של החופשה המקורית.

ברם, בעוד עצם זכות ההארכה כאמור איננה מותנית בתקופת הוותק של העובדת, משך תקופת ההארכה נגזר מתקופה זו, מאחר והיא יכולה להימשך עד לרבע מתקופת הוותק שלה בעבודה, אך לא יותר משנה מיום הלידה.

בנוסף, במידה והעובדת לקחה חופשת לידה מקורית במשך של 26 שבועות, יש לנכות מתוך תקופת ההארכה את 11 השבועות של חופשת הלידה הזו שהינם ללא תשלום.

במידה והעובדת החליטה לקצר את חופשת הלידה ללא תשלום שהיא לקחה, ולשוב לעבודתה לפני סיומה, אזי המעסיק לא יוכל לדחות את החזרתה לעבודה, יותר מארבעה שבועות מהיום שבו היא התייצבה לעבודתה לפני תום תקופת חופשתה, או מהיום שבו הביעה בפני את רצונה לחזור לעבודתה לפני תום חופשתה.

כך קובע סעיף 7ד(3) לחוק עבודת נשים.

צבירת זכויות בהארכת חל"ד ללא תשלום

תקופת הארכת חופשת הלידה ללא תשלום לא תבוא בחשבון לגבי צבירת זכויות סוציאליות, ללא יוצא מהכלל, וזאת לאור סעיף 7(ד)(2) לחוק עבודת נשים, אשר קובע במפורש כי דין הארכת חופשה זו "כדין חופשה ללא תשלום וזמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בוותק".

חשוב להכיר: תשובות לשאלות נפוצות בזמן חופשת לידה.

הארכת חופשת לידה בתשלום

העובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה המקורית שלה ולקחת חופשה נוספת בתשלום, בקרות כל אחד משלושת המקרים המפורטים להלן ואף במצטבר, ובתנאי שכל ההארכות הללו יחדיו לא יעלו על 20 שבועות בסך הכל:

לידה רב-עוברית: בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק עבודת נשים, במידה והאם ילדה יותר מילד אחד, כגון תאומים או שלישיה, היא זכאית להאריך את חופשת הלידה המקורית שלה על כל ילד נוסף שהיא ילדה החל מהילד השני ואילך, כדלקמן:

  • במידה והיא זכאית לדמי לידה מלאים עבור 15 שבועות - ב-3 שבועות נוספים
  • במידה והיא זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 7 שבועות - בשבועיים נוספים

אשפוז העובדת: בהתאם לסעיף 6(ב1)(1) לחוק עבודת נשים, עובדת שאושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה במשך לפחות 15 יום, זכאית להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז שלה, כדלקמן:

  • במידה והיא זכאית לדמי לידה מלאים עבור 15 שבועות - לא יותר מ-4 שבועות
  • במידה והיא זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 7 שבועות – לא יותר משבועיים

תקופת אשפוזה של העובדת לצורך סעיף זה איננה חייבת להיות רצופה. אשפוז לצרכי סעיף זה מוגדר כשהות של העובדת בבית חולים במשך 11 שעות לפחות לשם קבלת טיפול רפואי.

בנוסף, היא זכאית לפצל את חופשת הלידה כך ש-3 שבועות או יותר יהיו לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה, וזאת בהתאם לסעיף 6(ב1)(2) לחוק.

אשפוז הילד: בהתאם לסעיף 6(ד) לחוק עבודת נשים, עובדת שהילד שילדה אושפז בבית החולים במהלך חופשת הלידה במשך לפחות 15 יום, זכאית להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז שלו, וזאת כדלקמן:

  • במידה והיא זכאית לדמי לידה מלאים עבור 15 שבועות - לא יותר מ-20 שבועות
  • במידה והיא זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 7 שבועות - ולא יותר מ-11 שבועות

בנוסף, היא זכאית לפצל את חופשת הלידה כך ש-3 שבועות או יותר יהיו לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה, וזאת בהתאם לסעיף 6(ד)(2) לחוק.

צבירת זכויות בהארכת חל"ד תשלום

תקופת הארכת חופשת הלידה בתשלום תבוא בחשבון לגבי צבירת חלק זכויות סוציאליות, הואיל ותקופת ההארכה נחשבת כחלק מחופשת הלידה המקורית לכל דבר ועניין.

לפיכך, תקופת הארכת חופשת הלידה בתשלום תבוא בחשבון לגבי חישוב פיצויי פיטורים, דמי מחלה, דמי הבראה, הפרשות לקופות גמל.

יחד עם זאת, היא לא תבוא בחשבון לגבי חופשה שנתית, מאחר שחוק חופשה שנתית קובע כי חישוב ימי החופשה השנתית יעשה על פי מספר ימי העבודה בפועל במשך שנת העבודה.

מסירת הודעה למעסיק על הארכת / פיצול חל"ד עקב אשפוז העובדת או ילדה

בהתאם לתקנה 1 תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999, עובדת שמעוניינת להאריך או לפצל את החל"ד שלה עקב אשפוזה שלה או אשפוז ילדה, צריכה להודיע על כך למעסיקה לפחות 4 ימים לפני המועד שבו הייתה אמורה לשוב לעבודתה.

במידה ותקופת האשפוז שלה עלתה על 8 שבועות, עליה להודיע לו לפחות 8 ימים לפני המועד שבו היא מעוניינת לשוב לעבודתה. במידה ונבצר מהעובדת להודיע למעסיקה כאמור במועדים הללו, עליה לעשות כן בהקדם האפשרי.

בהתאם לתקנה 2 לתקנות אלו, על העובדת למסור למעסיק את הודעתה בכתב, בצירוף אישור על תקופת האשפוז שלה או של הילד מאת בית החולים או רופא מטעמו.

קראי בהרחבה: בעד ונגד הצעת החוק החדשה להארכת חופשת הלידה

הגשת תביעה לביטוח הלאומי לתשלום עבור תקופת הארכת חופשת הלידה

יולדת שהאריכה ו/או פיצלה את חופשת הלידה שלה בתשלום כאמור, צריכה למלא טפסים לצורך הגשת תביעה להארכה או פיצול דמי לידה בפני המוסד לביטוח לאומי.

לטופס התביעה יש לצרף אישור מבית החולים בו ירשמו פרטי היולדת, הילדה, ותקופת האשפוז. הפרטים של היולדת  ושל הילד וזמן האשפוז.    

בנוסף, על עובדת שכירה לצרף אישור מן המעסיק שלה על ההארכה או הפיצול של חופשת הלידה, ועל עובדת עצמאית להמציא הצהרה בכתב.

את התביעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי מוקדם ככל האפשר.

שאלות? לחצי כאן והכנסי לפורום הגדול בישראל לזכויות עובדים!


האם הכתבה עזרה לך להבין יותר אודות הזכות להארכת חופשת הלידה? כן בהחלט, הכתבה טובה ומקיפה. כן, אבל נשארו לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר בכתבה מידע חשוב.
עדכון אחרון: 25/06/2018 12:28   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!