{if 0} {/if}

פוטרת? התפטרת? הגיע הזמן לעשות גמר חשבון ולסיים את יחסי העבודה! המדריך המלא לעובדים ומעסיקים....
גמר חשבון בסיום יחסי העבודה - המדריך המלא לעובדים ומעסיקים!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הגיע הזמן לעשות גמר חשבון

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (39) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 39 reviews
Hebrew

כאשר יחסי עובד מעביד מסתיימים, יש לערוך סדרה של פעולות שונות על מנת להסדיר זאת בצורה חוקית. אין זה משנה אם הקשר מסתיים בגלל פיטורים או התפטרות, גמר חשבון בין העובד למעסיק הוא השלב האחרון והסופי שמסיים את מערכת היחסים החוקית בין הצדדים.

חלק מפעולות אלו מתייחס לשלב שלפני מועד סיום יחסי ההעסקה, וחלקו האחר מתייחס לשלב שחל עם סיום יחסים אלו, ובעקבותיהם.

הפעולות שנמנות על השלב שלפני מועד סיום יחסי ההעסקה, נועדו לעגן את סיום היחסים כשלעצמו, כגון: עריכת שימוע, שיגור הודעה מוקדמת כחוק לפני פיטורים / התפטרות וכדומה.

הפעולות שנמנות על השלב שחל עם מועד סיום יחסי ההעסקה ובעקבותיהם, עוסקות בהתחשבנות הכספית בין הצדדים באשר לשווי הזכויות המגיעות לעובד בעת סיום עבודתו ובעקבותיה, ובמסמכים שעל המעסיק לתת לעובד בעקבות סיום היחסים ביניהם.

שלב זה מכונה לרוב גמר חשבון ומיד נסביר באריכות כיצד בדיוק זה אמור להתבצע.

דבר ראשון: הגיע הזמן להתחשבן על כסף!

מטרת ההתחשבנות הכספית הינה כדי לאפשר לצדדים לסכם בצורה מוסכמת את התחשבנות הסופית ביניהם, וזאת על מנת למנוע התגלעות חילוקי דעות ביניהם בעתיד, וממילא לחסוך את הצורך בפניה לערכאות שיפוטיות.

את ההתחשבנות הכספית בין הצדדים יש לערוך עם סיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים ובמסגרת תלוש שכרו האחרון של העובד.

על ההתחשבנות הכספית להתייחס לגורמים הבאים:

דמי פדיון חופשה - במידה והעובד טרם ניצל במועד סיום העסקתו את מלוא ימי החופשה העומדים לרשותו, הוא זכאי לקבל דמי פדיון חופשה תמורתם.

כלומר: סכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה העובד מקבל, לו ניצל בפועל את ימי החופשה המגיעים לו – כך לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית.

יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הזכאות לקבלת דמי פדיון חופשה מתייחסת רק לימי החופשה שנצברו בשלוש השנים האחרונות שקדמו לסיום העבודה, והשנה השוטפת שחלה עד לסיום עבודתו.

לדוגמא: במידה והעובד סיים עבודתו במהלך שנת 2013, הוא יהיה זכאי לפדיון ימי החופשה שלא נוצלו על ידו במהלך השנים 2010 -2011–2012, וכן עבור ימי החופשה שלא נוצלו על ידו ביחס לתקופה שמינואר 2013 ועד למועד סיום עבודתו.

גם דמי חופשה, דינם לכל דבר כדין שכר עבודה, כאמור בסעיף 15 לחוק הנ"ל, ומכאן שניתן לתבוע פיצויי הלנת שכר גם בגינם.

ניתן להעזר: מחשבון פיצויים בגין הלנת שכר

דמי הבראה - עובד אשר השלים שנת עבודה מלאה אחת זכאי לקבל דמי הבראה לפי חוק. במידה והעובד טרם קיבל את מלוא דמי ההבראה המגיעים לו במהלך תקופת עבודתו, הוא זכאי לקבלם בתום עבודתו.

גמר חשבון בתום יחסי עובד מעביד גמר חשבון בתום יחסי עובד מעביד גמר חשבון בתום יחסי עובד מעביד

ברם, גם במקרה כזה מוגבלת זכאותו, באופן לפיו הוא זכאי לתבוע את דמי ההבראה עבור השנתיים האחרונות של עבודתו בלבד.

ניתן להעזר: מחשבון דמי הבראה

פיצויי פיטורים - על פי חוקי העבודה שלנו, הזכאות לקבלת פיצויי פיטורים קמה בעת פיטורי עובד אשר עבד למעלה משנה במקום עבודתו, ובמקרים מסויימים, גם בעת התפטרותו. 

פיצויי הפיטורים מחושבים עקרונית על פי בסיס של שכר חודש עבור כל שנת העסקה.

עובד במשכורת חודשית זכאי לפיצוי פיטורין לפי מכפלת השכר החודשי האחרון בשנות הוותק שלו.

עובד בשכר יומי / שעתי זכאי לפיצוי פיטורין לפי מכפלת הממוצע יומי / שעתי של 12 חודשי העבודה שקדמו לפיטורין בתעריף אחרון לשכר יומי / שעתי.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים הינו 15 יום מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד בפועל.

במידה ופיצויי הפיטורים לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם, יחולו עליהם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, כפי שקובע סעיף 20 לחוק הגנת השכר.

ניתן להעזר: מחשבון פיצויי פיטורים

דמי מחלה - הזכאות לתשלום עבור דמי מחלה נוצרת לאחר השלמת 3 חודשי עבודה, אשר מחושבים ל-50% משכרו בימים השני והשלישי למחלתו, ול-100% משכרו מהיום הרביעי למחלתו והלאה.

על פי החוק, העובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, ורשאי לצבור עד 90 ימים, אלא אם כן נקבע אחרת בחוזהו האישי או בהסכם הקיבוצי החל עליו.

ברם, חשוב לזכור כי העובד אינו זכאי לפדיון ימי מחלה מכוח החוק, אלא רק במידה והדבר נקבע במסגרת חוזה אישי או בהסכם הקיבוצי החל עליו, אם ישנו כזה.

חתימה על מסמכים במסגרת גמר חשבון

אישור לעובד על תקופת עבודתו - בסיום העבודה, מחויב המעסיק ליתן לעובד אישור בכתב בדבר מועד תחילתם ומועד סיומם של יחסי עובד מעביד, וזאת כפי שקובע סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.

על המעסיק לתת לעובד אישור כאמור תוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או תוך 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב לקבל אישור שכזה, ובמידה ולא עשה כן, הוא צפוי לקנס כספי.

מכתב העברת בעלות - עם סיום עבודתו, זכאי העובד לשחרור הכספים שנצברו לזכותו בקופות הגמל השונות, קרן הפנסיה, קרן השתלמות, ביטוחי מנהלים וכו'.

לשם כך נהוג כי המעסיק שולח מכתבים לחברות בהם מתנהלים הכספים הללו, בהם הוא מודיע על העברת הבעלות בהם לידי העובד או למעסיק החדש שלו.

טפסי 161 ו-161א - על מנת שהעובד יהיה זכאי לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה בגין תשלומי פיצויי הפיטורים, כספי הפנסיה, ומענק פרישה, ככל שניתן לו כזה, על המעסיק למלא טופס 161 שכותרתו "הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד" ואילו על העובד למלא את טופס 161א, שכותרתו "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה".

את הטפסים הללו יש להגיש למס הכנסה ולחברות המנהלות את הכספים הללו.

קראו עוד בנושא: מיסוי תשלומים בעת סיום יחסי עבודה

כתב ויתור - לעיתים נדרש עובד המסיים את עבודתו אצל מעביד מסוים, לחתום על "כתב קבלה וויתור על תביעות", אשר במסגרתו מפורטים התשלומים שקיבל העובד עם סיום עבודתו, וכן הצהרת העובד כי אין לו ולא תהיינה לו בעתיד תביעות וטענות כלשהן נגד המעביד בגין עבודתו וסיומה.

תחילה יובהר כי לא ניתן לחייב את העובד לחתום על מסמך זה, ובודאי שלא ניתן להתנות את תשלום זכויותיו של העובד בחתימה עליו.

יתרה מכך: גם במידה והעובד אכן חתם על מסמך זה, אזי יינתן לו תוקף אך ורק במידה והעובד ידע או שניתנה לו הזדמנות נאותה לדעת מהן הזכויות עליהן הוא מוותר. חובת הגילוי מוטלת על המעביד.

כך נקבע  במסגרתו של פסק דין שניתן בבית הדין הארצי לעבודה בהליך דב"ע 2-10/98 אלדד קנטי נ. דיגיטל אקויפמנט (זק) בע"מ, אשר גם קבע באילו מקרים לא ינתן תוקף לכתב ויתור:

  • כתב הויתור אינו ברור וחד משמעי.
  • כתב הויתור לא הוסבר לעובד, או שהעובד לא הבין אותו.
  • העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הויתור.
  • יש פגם במסמך הויתור, כגון אי ציון התאריך, או העדר חתימה.
  • לאחר חתימת כתב הויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.

יש לך שאלות לגבי גמר חשבון במקום העבודה?


האם הכתבה נתנה לך מענה מלא בנושא גמר חשבון? כן, בהחלט. כן, אבל יש לי עוד שאלות. לא, חסר המון מידע.
עדכון אחרון: 11/06/2015 17:08   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!